Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 182 / avgust 2016

SLOVENIJA

 

Kohezijski projekti za boljše stanje ohranjenosti Nature 2000

Ministrstvo za okolje in prostor je 26. avgusta 2016 na kmetijsko-živilskem sejmu AGRA organiziralo posvet o projektih iz sredstev evropske kohezijske politike za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov omrežja Natura 2000. Projekti morajo biti osredotočeni na čim boljše rezultate na terenu. Pri tem je pomembno iskanje sinergij z drugimi sektorji, zlasti s kmetijstvom, saj je večina projektov na območjih Natura 2000, za katere je treba za ciljne vrste in habitatne tipe naravovarstveno izboljšati travišča. Več, predstavitve.


Kako je v Sloveniji razširjen kačji pastir koščični škratec

Glede na zaključke biogeografskega seminarja junija 2014, ko je bil za kačjega pastirja koščičnega škratca  sprejet znanstveni pridržek, je treba dodatno preučiti stanje te vrste v severovzhodni Sloveniji in na podlagi novih raziskav ugotoviti, ali so ta območja primerna in zadostna za vključitev v omrežje Natura 2000 tudi za varstvo koščičnega škratca. Center za kartografijo favne in flore je julija 2016 zaključil poročilo Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v 2016. Več.


Ornitološka opazovalnica ob Dravi

Na desnem nasipu Ptujskega jezera so v sklopu projekta LIVEDRAVA v sodelovanju z Mestno občino Ptuj zgradili ornitološko opazovalnico, ki bo olajšala opazovanje vodnih ptic na vodni površini. Opazovalnica je opremljena z določevalnimi tablami za najpogostejše ptice tega območja ter z informacijami, ki obiskovalcu na kratko predstavijo svet ptic Ptujskega jezera. Otvoritev bo predvidoma septembra 2016. Več.


Opazovanja pred vzpostavitvijo krmišča za orla belorepca

Vzpostavitev zimskega krmišča je ena izmed konkretnih projektnih akcij projekta LIFE Kočevsko. Z njo želijo izboljšati prehranske razmere za edini par orla belorepca na območju Natura 2000 Kočevsko v zimskem času. Krmišče, ki je prva taka prehranjevalna ploščad za ptice ujede v Sloveniji, bodo zalagali z mrhovino. Novi vir hrane v zimskih mesecih bi lahko vplival tudi na povečanje populacije krokarjev in posledično na povečanje konfliktov v prostoru, vezanih na to vrsto. Zato so med majem in julijem zbirali podatke o populaciji krokarjev. Več.


Travišča in življenje

Projekt LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani. Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave.

Poleti so ga predstavili na vrsti dogodkov: na Kumu, v sklopu 14. ovčje–kozjega bala na Borlu, na četrti tradicionalni košnji pohorskih planj na star način ter na sejmu AGRA v Gornji Radgoni. Več.


Priznanje partnerjem projekta WOLFALPS

Italijanska nevladna organizacija Legambiente je podelila črne zastave slabim praksam in zelene zastave pozitivnim primerom iz leta 2016. Zeleno zastavo so prejeli partnerji projekta LIFE WOLFALPS, ki si v naravnem parku Lessina prizadevajo za ohranitev volčjega para. Tja se je namreč pred leti preselil Slavc, volk iz Slovenije, in si našel družico. Več – v italijanskem jeziku.

 

Krepitev zmogljivosti

Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti 16. septembra 2016 ob 10.00 na Gozdarskem inštitutu organiziralo dogodek z novinarsko konferenco. Dogodek je namenjen predstavitvi projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in programa LIFE, zato  bodo sodelovali tudi izvajalci ostalih slovenskih projektov LIFE. Z vami bodo delili svoje izkušnje s pripravo projektnih predlogov, s pridobivanjem evropskih sredstev in izvajanjem projektov. Več.
 


Ljubljanica povezuje – zaključek projekta

Projekt LIFE Ljubljanica povezuje bodo zaključili zadnji dan v avgustu 2016. Izdali so Poročilo za širšo javnost (pdf, 16 strani).


Območja za vranjeka – zaključek projekta

Ob zaključku projekta LIFE je DOPPS izdal brošuri Vzpostavitev območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji - Poročilo za laike (pdf, 11 strani) in Preparatory inventory and activities for the designation of marine IBAs and SPAs for the Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) in Slovenia - Layman‘s report (pdf, 11 strani).


Varovanje drobnice pred veliki zvermi

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije pripravilo brošuro Reja domačih živali in sobivanje z zvermi. V njej so predstavljene osnovne značilnosti zveri, obnašanje zveri ob srečanju s pašnimi živalmi, zlasti z drobnico, in električno ograjo, splošne značilnosti varovanja ter trije možni načini varovanja pašnih živali: električne ograje, pastirski psi in paša s pastirjem. Brošura (pdf, 32 strani).


Kje vse je človeška ribica

Na spletni strani revije Science je objavljen članek na temo človeške ribice Elizabeth Pennisi: Crime-solving technique maps the underground lair of the Slovenian dragon (članek), ki povzema rezultate raziskave Gregor Aljančič idr.:  A survey of the distribution of Proteus anguinus by environmental DNA sampling (poročilo, pdf, 30 strani).

 

EVROPSKA UNIJA


Brošura DINALPBEAR na spletni strani LIFE

Evropska komisija med novicami s področja LIFE objavlja predstavitev brošure v petih jezikih A Guidebook to Human-Carnivore Conflict, ki je nastala v okviru projekta DINALPBEAR. Projekt vodi Zavod za gozdove Slovenije. Novica.

 

BRANJE


Razširjenost koščičnega škratca

Objavljeno je poročilo Šalamun, A. & M. Kotarac, 2016. Raziskava razširjenosti koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) v letu 2016. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju (pdf, 19 str.) - 1. del2. del.


Poročila monitoringov na Goričkem

V okviru projekta EGP Gorički travniki je bila v letih 2015 in 216 izdelana vrsta monitoringov in raziskav. Na spletni strani Gradiva so zbrana poročila o izsledkih:
Rudi Verovnik: Ekološka raziskava nekaterih vrst metuljev in učinkov KOP-MET ukrepov na Goričkem v letu 2015
Katarina Denac: Poročilo monitoringa smrdokavre (Upupa epops) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015
Katarina Denac: Poročilo monitoringa prepelice (Coturnix coturnix) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015
Primož Kmecl: Poročilo monitoringa bičje trstnice (Acrocephalus schoenobaenus) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015
Primož Kmecl: Poročilo monitoringa rjavega srakoprja (Lanius collurio) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015
Željko Šalamun in Katarina Denac: Poročilo o pregledu gnezdilnic za velikega skovika (Otus scops) v letu 2015, DOPPS, 2015
Katarina Denac in Primož Kmecl: Poročilo o prehranjevališčih velikega skovika z metodo GPS telemetrije, DOPPS, 2016
Katarina Denac: Poročilo o označenih pticah za ARSO, DOPPS, 2016
Katarina Denac: Poročilo monitoringa smrdokavre v letu 2016, DOPPS, 2016
Sonja Škornik et al.: Poročilo o značilnostih parcel travnikov vključenih v varstvene ukrepe, FNM, 2016
Andrej Šorgo et al.: Poročilo o rezultatih raziskave Ugotavljanje ključnih deležnikov, ki soglašajo z varstvenimi ukrepi na območju Natura 2000 Goričko, FNM, 2016
Sonja Škornik et al.: Ugotavljanje in spremljanje stanja dveh NATURA 2000 habitatnih tipov ekstenzivnih travišč: 6210 (*) in 6510, FNM,2016.


Kohezijski projekti in Natura 2000

Predstavitve s posveta o projektih iz sredstev evropske kohezijske politike za izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov omrežja Natura 2000 so objavljene na spletu. Predstavitve.


Ljubljanica povezuje

Poročilo za širšo javnost projekta LIFE Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima / Layman's report Restoration of the Ljubljanica River Corridor and Improvement of the River's Flow Regime (pdf, 16 strani) slovensko-angleško, poljsko-angleško in špansko-angleško.


Sredozemski vranjek

DOPPS  je izdal brošuri Vzpostavitev območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v Sloveniji - Poročilo za laike (pdf, 11 strani) in Preparatory inventory and activities for the designation of marine IBAs and SPAs for the Mediterranean Shag (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) in Slovenia - Layman‘s report (pdf, 11 strani). Drugi tiskani rezultati projekta.


Domače živali in velike zveri

Brošura Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri ( avtorja Tomaž Berce in Rok Černe, izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2016), je objavljena na spletu. Brošura (pdf, 32 strani).  


Breguljka in vodomec na Dravi

V sklopu projekta LIFE Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela reke Drave v Sloveniji je nastal kratek video o breguljki in vodomcu. Predstavlja tudi delovno akcijo, s katero so spomladi 2016 uredili več navpičnih peščenih brežin ob reki in s tem omogočili gnezdenje breguljki in vodomcu. Video.


Gozdovi v Sredozemlju in Natura 2000

Predstavitve z mednarodne delavnice Workshop on Mediterranean forest management and Natura 2000, ki je bila maja 2016 v Franciji, so objavljene na spletu – Izvlečki (pdf, 14 strani), Poročilo (pdf, 13 strani).

 

NAPOVEDNIK


9. september 2016: 18. Mednarodna noč netopirjev – Goričko.

14. september 2016: rok za prijavo projektov štirih razpisov programa www.ita-slo.eu.

15. september 2016: rok za oddajo projektov na razpis LIFE.

16. september 2016: predstavitev projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, Ljubljana.

19-23 september 2016European Ecosystem Services Conference - Helping nature to help us,  Antwerpen Belgija.

20. september 2016: rok za izraz interesa za projekte v okviru ukrepa Sodelovanje PRP 2014-2020.

23. september – 1. oktober 2016:  Teden sredozemske obale in makroregionalnih strategij.

26-30 september 20168th Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreation and Protected Areas (MMV), Novi Sad, Srbija.

27. september 2016: simpozij Geografski informacijski sistemi – Prostorski podatki, sklop tudi:  Podpora pri oblikovanju in upravljanju zavarovanih območij, Ljubljana.

28. september 2016: delavnica Promotion of restoration in the context of the EU Biodiversity Strategy to 2020, Bruselj, Belgija.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

12-14 oktober 2016: evropska konferenca Passion for Nature, Integrated governance: increasing opportunities for nature and society, Lommel, Belgija.

4–6 oktober 2016: konferenca Restoring peatlands – The development of best practice techniques, Penrith, Velika Britanija.

12-14 oktober 2016: evropska konferenca Passion for Nature, Integrated governance: increasing opportunities for nature and society, Lommel, Belgija.  

30. november 2016: rok za prijavo na Razpis za slovensko kandidaturo za nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2016-2017.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Slovenski in madžarski narodni parki

Na sejmu AGRA 2016 v Gornji Radgoni je 23. avgusta 2016 v okviru madžarskega dneva na temo Narava in tradicija potekala okrogla miza z naslovom Slovenski in madžarski narodni parki ter proizvodnja živil. Več.

 

Usposabljanje za nadzor

Konec avgusta 2016 se je pričelo strokovno usposabljanje za naravovarstveni nadzor 2016, ki ga bo prva skupina kandidatov zaključila v septembru in druga v novembru 2016.

Preizkusi znanja, tudi za tiste z lanskega usposabljanja, se prično oktobra (rok za prijave je 20. september). Doslej je v letu 2016 preizkus znanja uspešno opravilo 65 kandidatov.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh