Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 179 / maj 2016

SLOVENIJA


Delavnici za pripravo projektov LIFE

 

Ministrstvo za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organizira drugo, podrobnejšo delavnico za pripravo projektnih prijav. Namenjena je vsem, ki bi želeli pripraviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE.
Delavnica bo 8. junija 2016 v Škocjanskem zatoku (Vabilo in programPrijavnica) in 9. junija na Otočcu (Vabilo in programPrijavnica), prijava je obvezna.


Zvočna odvračala pomagajo medvedom

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so končali z montažo zvočnih odvračal v obcestne stebričke oz. smernike na regionalni cesti Ljubljana – Kočevje. Zvočna odvračala delujejo le v času, ko se odseku bliža vozilo. S tem medveda oz. drugo žival, ki je takrat na cestišču, opozarjajo na bližajočo se nevarnost. Več.

Izdali so brošuro Rjavi medved v Dinaridih in Alpah, v kateri si lahko preberete zanimivosti o rjavem medvedu, grožnjah, ki tej vrsti pretijo na območju srednje Evrope, upravljanju medvedje populacije in načinih za izboljšanje sobivanja z medvedi. 

Udeležili so se tretje regijske delavnice Platforme EU za sobivanje ljudi in velikih zveri, ki je potekala od 18. do 20. aprila v Berlinu (Nemčija). Predstavili so, kako se v okviru projekta spopadajo z izzivom zagotavljanja prostorske povezljivosti za populacijo rjavega medveda ter kako zagotavljajo zanesljivo čezmejno spremljanje varstvenega stanja naše populacije (predstavitev Skrbinšek).


Strategija za risa

Vlada RS je na seji 12. maja 2016 sprejela Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016–2026.

Trenutno stanje populacije risa v Sloveniji je zaskrbljujoče, saj je velikost populacije risov v Sloveniji ocenjena na do 15 osebkov. Namen Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa v Sloveniji je opredeliti pravni, organizacijski in vsebinski okvir ukrepov za vzpostavitev in dolgoročno ohranjanje ugodnega stanja populacije risa v Sloveniji.


Nova verzija smernic

Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) je maja 2016 objavil Splošne naravovarstvene smernice – verzija 1.3. Pripravljene so na način in v obliki, ki občinam omogoča neposredno uporabo pri pripravi prostorskih aktov, pa tudi drugim načrtovalcem pri pripravi načrtov s svojega področja. Več.

 

Primarna sukcesija v Škocjanskem zatoku

V reviji Landscape and Urban Planning je izšel članek Primary succession on re-created coastal wetland leads to successful restoration of coastal halophyte vegetation avtorjev Danijela Ivajnšiča, Nine Šajna in Mitje Kaligariča (vsi z Univerze v Mariboru), v katerem je obravnavan ekološki eksperiment v naravi, ki se je začel pred 10 leti z načrtovanjem umetnih otočkov in polojev namenjenih med drugim tudi kolonizaciji (Natura 2000) habitatov obmorskih mokrišč v rezervatu Škocjanski zatok. Avtorji so proces primarne sukcesije - naseljevanja in zamenjave vrst spremljali osem let z vsakoletnim vzorčenjem (kartiranjem). Ekološki eksperiment je uspel in znanstvena spoznanja so direktno prenosljiva na druga območja EU, saj gre za tri ogrožene habitate EU, ki bodo v prihodnje izginjali še hitreje zaradi dvigovanja morske gladine.


Bober in Dravograjsko jezero

Reportaža RTV Slovenija – Vala 202 Kosmati gozdar in vodar, ki jo je pripravila Veronika Gnezda, njen sogovornik pa je bil Martin Vernik z Zavoda RS za varstvo narave, predstavlja bobra v Dravograjskem jezeru, ki je tudi območje Natura 2000.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Razpis za projekte LIFE 2016

Evropska komisija je objavila letošnji razpis programa LIFE za projekte. Od skupno skoraj 274 mio € namenjenih podprogramu za okolje, bo vsaj 55% sredstev namenjenih projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Rok za oddajo projektnih predlogov je 15. 9. 2016. Več.

 


BRANJE


Rjavi medved v Dinaridih in Alpah

Izšla je brošura Matej Bartol et al: Rjavi medved v Dinaridih in Alpah (pdf, 11 strani), izdali so jo v okviru projekta LIFE DINALP BEAR.


Prostorska povezljivost za rjavega medveda

Prezentacija Tomaž Skrbinšek: Preserving spatial connectivity and facilitating transboundary monitoring at the edge of an expanding brown bear population - Experiences from LIFE DINALP BEAR project, 2016 (pdf, 32 strani), je objavljena na spletu.


Volk v Alpah

Povzetki predstavitev na mednarodni konferenci, ki so jo organizirali v okviru projekta LIFE WOLWALPS januarja 2016 v Italiji: The wolf population in the Alps: status and management so objavljeni na spletu (pdf, 27 strani, v angleškem jeziku). Med njimi je tudi predstavitev Huberta Potočnika: The wolf in Slovenia: status and management in Slovenia.


Publikacija o barjanskih oknih in kraških kalih

V okviru čezmejnega projekta Lokna je izšla trojezična brošura Kraški kali in barjanska okna (pdf, 124 strani).

 

Vključevanje deležnikov v nastajanje naravnih parkov

Na pozitiven odnos prebivalcev do parka najmočneje vpliva zaznavanje koristi v bodočem parku. Odvisen je tudi od njihove vključenosti v nastajanje parka, preteklih izkušenj z institucijami, ki so povezane s parkom ter z zaupanjem v snovalce parka. To je del ugotovitev Mojce Nastran v doktorski disertaciji Vključevanje deležnikov pri nastajanju in upravljanju v zavarovanih območjih narave,  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, 2015 (pdf, 151 strani).


Vključevanje deležnikov ob Muri

Predstavitve z delavnice projekta EGP GoForMura Vključevanje deležnikov v izdelavo upravljavskih načrtov za zbrani območji Natura 2000 ob Muri (pdf, 105 strani) so objavljene na spletu.


Lovec

Hubert Potočnik je v majski številki revije Lovec objavil obširen članek Tujerodni in domorodni šakal v Sloveniji in Evropi.


Širjenje šakala v Evropi

Avtorji Duško Ćirović, Aleksandra Penezić in Miha Krofel so objavili rezultate prve znanstvene raziskave o posledicah širjenja šakala za divjad in za ljudi v Evropi. Objavljeni so v članku Jackals as cleaners: Ecosystem services provided by a mesocarnivore in human-dominated landscapes v reviji Biological Conservation, vol. 199, julij 2016.


Geološke zanimivosti Slovenije

Geološki zavod Slovenije je izšel prvi in edini sodobni geološki vodnik po Sloveniji, 70 geoloških zanimivosti Slovenije, z opisi izletniških točk in izjemnih primerkov v muzejskih zbirkah. Cena je 24 €. Več


Magistrska dela

Nataša Šalaja: Programi obiskovanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do narave, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, 2016 (pdf, 217 strani).

Matej Tajnikar: Rast dreves in struktura habitatnega tipa Prehodna barja na Pohorju, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015 (pdf, 144 strani).

Živa Bobič Červek: Naravne vrednote lokalnega pomena in njihovo varstvo v predpisih in praksi na primeru Mestne občine Maribor, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015 (pdf, 106 strani).

Tanja Menegalija: Vpliv soljenja cest na smreko (Picea abies (L.) Karsten) v obcestnem prostoru na Pokljuki, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015, (pdf, 76 strani).

Irena Nartnik: Primerjalna analiza presoj posegov v varovana območja narave, magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015 (pdf, 232 strani).


Razstava maket ptic

Na Ministrstvu za okolje in prostor so razstavljene lesene makete ptic in človeške ribice ter fotografije, ki so nastale v okviru projekta LIFE Kočevsko. Več. 

 

NAPOVEDNIK

 

21-29 maj 2016: Teden slovenskih parkov: program dogodkov

24. maj - Evropski dan parkov

26. maj 2016: mednarodna delavnica Novice, izkušnje in pripovedovanje naših zgodb, Stara Fužina / Bohinj.

31. maj 2016Posvet ob 120-letnici prvega zavarovanja planike na Slovenskem, Stara Fužina / Bohinj.

7-8 junij 2016: delavnica Preparing the assessment of High Nature Value Farming in Rural Development Programmes 2014-2020 Practices and solutions, Bonn, Nemčija.

8. junij – Svetovni dan oceanov

21–23 junij 2016: delavnica o upravljanju gozdov: Forest management and Natura 2000 in the Alpine and Continental biogeographical regions: bridging research and practice, Padova, Italija.

30. junij 2016: rok za prijave za nagrado MIDORI  za biotsko raznovrstnost 2016.

28. junij –1. julij 2016: mednarodna konferenca o ohranjanju biotske raznovsrtnosti na vojaških vadiščih: Conciliate operational training with preservation of biodiversity on military camps, Nîmes, Francija.

19-23 september 2016European Ecosystem Services Conference - Helping nature to help us,  Antwerp University, Belgium.

11-12 oktober 2016: mednarodna konferenca 3rd European SCGIS Conference - Geoinformation technologies for natural and cultural heritage conservation, Sofija, Bolgarija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si


NARAVA NA KRATKO


Razpis za projekte nevladnih organizacij

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okolja za leti 2016 in 2017. Rok za oddajo vlog je 3. junij 2016 do 12.00 ure. Z razpisom želi MOP spodbujati tudi ohranjanje narave. Razpis.


Strategija za ohranitev risa

Vlada RS je na seji 12. 5. 2016 sprejela Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja navadnega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2016–2026.


Sporazum za preselitev medveda v Španijo

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in okolje Kraljevine Španije sta podpisala Tehnični sporazuma za odlov in preselitev rjavega medveda iz Slovenije v Španijo. Vse stroške za pripravo, odlov medveda in transport oziroma doselitev prevzame Vlada Katalonije (iz projekta LIFE). Izvedba preselitve samca rjavega medveda je predvidena do konca junija 2016. Več.


Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016 - 2025

 
Vlada RS je 5. maja 2016 sprejela Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) za obdobje 2016 – 2025


Naravni rezervat Bobovek pri Kranju

 
Vlada RS je 5. maja 2016 sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. S to uredbo je bil obstoječi akt o zavarovanju usklajen z Zakonom o ohranjanju narava (ZON) in upoštevana pobuda Mestne občine Kranj in lastnikov zemljišč po določnejšem in jasnejšem preoblikovanju nekaterih določil obstoječega akta. Velikost zavarovanega območja se bistveno ne spreminja. Ustanovitelja naravnega rezervata sta vlada in MO Kranj. Uredba.


Usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike 2016

Strokovno usposabljanje kandidatov za nadzornike bo trajalo šest dni, v času med 31. avgustom in 15. novembrom 2016, vključuje pa teoretični in praktični del. Izvajala ga bosta MOP in Generalna policijska uprava - Policijska akademija. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh