Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 176 / februar 2016

 

SLOVENIJA


Projekta LIFE WETMAN in AQAVIVA v krogu najboljših projektov LIFE

Evropska komisija izmed projektov, ki jih je vrednotila v preteklem letu, izbere nekaj najboljših. Izmed 77 projektov sta se med najboljše uvrstila projekta iz Slovenije WETMAN in AQAVIVA. Več.


Novosti v kmetijsko-okoljskih ukrepih

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, je objavilo vabilo k vstopu v kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP). Letos so uvedli več novosti. Več.


Sistem podvodnih kamer na Ljubljanici

V okviru projekta LIFE Ljubljanica povezuje so sredi februarja namestili sistem spremljanja ribjih migracij v ribji stezi. Za kamero so prejeli nagrado za najboljši dosežek v hidrologiji v letu 2015.


Kontrola in ureditev gnezdišč na Ptujskem jezeru pred gnezditveno sezono

V okviru projekta LIFE LIVEDRAVA so v začetku marca izvedli kontrolo in delovno akcijo na otokih Ptujskega jezera in daljnovodnih podstavkih, ki so pomembno gnezdišče rečnega galeba in navadne čigre na reki Dravi. Več.


Ukrepi za izboljšanje stanja habitata tarčnih vrst

V projektu LIFE Kočevsko so v začetku februarja 2016  strokovnjakom Zavoda za gozdove Slovenije, Zavoda RS za varstvo narave, lovcem LPN Medved in drugim partnerjem predstavili izhodiščno stanje triprstega in belohrbtega  detla, divjega petelina in gozdnega jereba ter stanje kraških jam. V delavnici so od udeležencev pridobili številne uporabne informacije iz terena in vzpostavili tvorno sodelovanje. Več.


Odmrla biomasa v prekmurskih gozdovih

Sodelavci projekta EGP GoForMura so objavili preliminarne kartne prikaze sestave in količine odmrle lesne biomase v študijskih območjih Murska šuma in Gornja Bistrica. Več.


Okna na Ljubljanskem barju

Krajinski park Ljubljansko barje sodeluje v slovensko-hrvaškem projektu LOKNA - ohranitev in promocija vodnih biotopov: kali in barjanska okna za prihodnost. V dobrem letu dni bodo na Ljubljanskem barju inventarizirali barjanska okna in popisali  floro in favno v in okoli njih ter tako dodatno utemeljili njihov pomen življenjskega prostora za mnoge rastlinske in živalske vrste. Nekatera bodo nato sanirali.


Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo

Nosilci dejavnosti in načrtovalci razvoja na podeželju se pogosto težko znajdejo v zahtevnih upravnih postopkih, povezanih s posegi v prostor na varovanih območjih, med katera sodijo tudi območja Natura 2000. Da bi na enem mestu dobili celovito informacijo o korakih, potrebnih za pravilno izpeljavo projekta in s tem za pridobitev ustreznih dovoljenj, je nastal priročnik Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo. Več.


Kje na Goričkem se prehranjujejo skoviki

V okviru projekta EGP Gorički travniki so izvedli ekološko raziskavo z namenom ugotavljanja prehranjevalnih mest velikih skovikov. Ti podatki so z varstvenega vidika eni izmed najpomembnejših, saj bo na njih osnovano varstvo vrste, ki je na Goričkem v preteklem desetletju doživela velik upad v številčnosti populacij. Več.


Natura 2000 v zakonu o gospodarjenju z državnimi gozdovi

Februarja 2016 je Državni zbor sprejel Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. Z gospodarjenjem naj bi prispevali tudi k doseganju ciljev ohranjanja narave, zlasti k doseganju ciljev območij Natura 2000 in zavarovanih območij. Sredstva Gozdnega sklada bodo namenjena tudi za financiranje ukrepov na območjih Natura 2000 v zasebnih gozdovih. Več.


O upravljanju s pohorskimi planjami

Prisotnost naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov ter živalskih in rastlinskih vrst na ovršju Pohorja so posledica prepleta naravnih danosti in človekovih dejavnosti v preteklosti in so danes tudi naravovarstveno prepoznane ter sodijo v omrežje Natura 2000.  Rešitve za njihovo upravljanje je iskalo več kot 50 udeležencev delavnice v okviru projekta SUPORT - trajnostno upravljanje Pohorja, ki je bila februarja 2016 na Kopah. Več.


Akcija za barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju

Sodelavci projekta EGP LJUBA  so v začetku februarja ročno odstranjevali odvečno lesno zarast na travnikih največje populacije barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju. Več.


Škocjanski zatok odprl vrata novega središča za obiskovalce

Prve dni marca so slavnostno odprli nove objekte za obiskovalce Naravnega rezervata Škocjanski zatok. Zatok je sredozemsko mokrišče in hkrati največje polslano močvirje v Sloveniji, ki je izjemnega pomena zaradi bogate favne in flore. Je območje Natura 2000. Več.

Koncesionar DOPPS rezervat upravlja na podlagi načrta, ki ga je Vlada RS potrdila decembra 2015 (Uredba).

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Časovnica razpisa LIFE za 2016

Evropska komisija je objavila časovnico za razpis 2016, ki bo v pomoč prijaviteljem novih projektov LIFE.


Evropski parlament z veliko podporo Naturi 2000

Na zasedanju 2. februarja 2016 v Strasbourgu so člani Evropskega parlamenta z veliko večino podprli resolucijo o vmesnem pregledu strategije EU za biotsko raznovrstnost. Resolucija daje močno podporo omrežju Natura 2000. Več.


Evropska komisija potrdila nova območja Natura 2000

Konec leta 2015 je Evropska komisija potrdila novih 57 območij Natura 2000, večinoma morskih. Omrežje se tako povečuje za 36.500 km2, največ v Španiji in v Bolgariji.


Komisija predstavlja smernice projekta DINALPBEAR

Na spletni strani Evropske komisije so objavili predstavitev smernic, ki so jih pripravili sodelavci projekta LIFE DINALPBEAR.

 

Razpis za študijo ekonomskih koristi

Evropska komisija je objavila razpis za izbiro izvajalca študije ekonomskih koristi morskih zavarovanih območij. Rok za prijave je 14. marec 2016.

 

BRANJE


Monitoring dvoživk

Na spletu smo objavili poročilo Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa laške žabe (Rana latastei) v letu 2015Vzpostavitev in izvajanje monitoringa nižinskega urha (Bombina bombina) in hribskega urha (Bombina variegata) v letu 2014 in 2015,  Vzpostavitev in izvajanje monitoringa velikega pupka (Triturus carnifex) v letih 2014 in 2015 ter Povzetek poročila. Končno poročilo, ERICo Velenje, 2015.


Praktični vodnik

Mateja Žvikart et al: Praktični vodnik za ljudi, ki bogatijo varovana območja in ohranjajo tradicijo (pdf, 89 strani), ki sta ga izdala Društvo za razvoj Slovenskega podeželja in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je objavljen na spletu


Natura Sloveniae

Obe številki 17. letnika revije Natura Sloveniae, ki sta izšli v letu 2015, sta objavljeni na spletu.


Delfini izpostavljeni strupenim snovem

Dolgoletna raziskava, v kateri je bilo zbranih preko 1000 vzorcev živih in mrtvih kitov, delfinov in pliskavk, je pokazala, da so koncentracije PCB spojin (poliklorirani bifenili) v tkivih evropskih ork, velikih pliskavk in progastih delfinov med najvišjimi na svetu. Vključeni so bili tudi delfini, ki živijo ob slovenski obali in drugod v Tržaškem zalivu. Rezultati so objavljeni v znanstvenem članku PCB pollution continues to impact populations of orcas and other dolphins in European waters v reviji Scientific Reports, so-avtor je Tilen Genov.


Pohorje

Prestavitve z delavnice  4. februarja 2016 v okviru projekta SUPORT - trajnostno upravljanje Pohorja so objavljene na spletu. To so Jurij Gulič: Program upravljanja območij Natura 2000 (2015-2020); Peter Zajc, RRA Koroška: Zgodovina nastanka travišč na Pohorju; Branko Gradišnik: Razvoj ideje o ohranjanju travišč na grebenu Pohorja; Nika Debeljak Šabec: Naravovarstveni pomen travišč danes, Peter Zajc: Izziv večfunkcijskega upravljanja travišč danes.


Objavljena je tudi multivizija Pohorje skozi čas, ki je nastala v okviru projekta RDO Koroška.


Acta Carsologica

Izšla je nova številka osrednje krasoslovne revije Acta Carsologica 44/3, ki jo izdaja ZRS SAZU.


Narava je naš enakovreden partner

V Sobotni prilogi časopisa Delo je izšel članek Narava je naš enakovreden partner. Pika in konec debate avtorjev Davorina Tometa in Andreja Sovinca, ki obravnava tudi Naturo 2000 v Sloveniji.


Predavanje o Ljubljanskem barju

Predavanje dr. Borisa Kryštufka: Živa narava Ljubljanskega barja: Nestalnost na robu urbanega je objavljeno na spletu.


Albini v slovenski flori

Predavanje dr. Jožeta Bavcon Belo cvetoče različice - albini v slovenski flori v Prirodoslovnem muzeju je objavljeno na spletu.


Bilten Natura 2000

Izšla je januarska številka biltena Evropske komisije Natura 2000 (pdf, 16 strani, v angleškem jeziku).


Stanje ekosistemov v Evropi

Poročilo Evropske okoljske agencije Mapping and assessing the condition of Europe's ecosystems: progress and challenges kaže, da so številni ekosistemi močno koncentrirani v majhno število držav, kar bi lahko povečalo njihovo ranljivost; znaten del jih ni varovan z omrežjem Natura 2000 (pdf, 148 strani).

 


NAPOVEDNIK

 


10-11 marec 2016: mednarodna konferenca Varstvo narave in kmetijstvo : od prepirljivega para do vlečnega konja inovativnega razvoja podeželja v Evropi, Postojna.

1. april 2016: usposabljanje Vključevanje kulturne dediščine in ohranjanja narave v razvojne programe in projekte do leta 2020 (v okviru nove strukturne politike EU), Ljubljana.
 

19-21 april 2016: usposabljanje: Vključite ljudi v vaše raziskovanje / Engage People in Your Research - Learn How to Facilitate Good Practice, Wye, Velika Britanija.  

30. junij 2016: rok za prijave za nagrado MIDORI  za biotsko raznovrstnost 2016.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO


Razpis za direktorja Krajinskega parka Kolpa

Ministrstvo za okolje in prostor je 3. marca 2016 objavilo razpis za direktorja Krajinskega parka Kolpa.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh