Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 175 / januar 2016

SLOVENIJA


Nov projekt: Življenje traviščem

Zavod RS za varstvo narave je vodilni partner projekta LIFE Življenje traviščem, ki bo v Sloveniji potekal naslednjih pet let. S konkretnimi akcijami bodo na terenu na različnih lokacijah sodelovali z lastniki in upravljavci zemljišč, kmetijci in naravovarstveniki ter iskali skupne rešitve, ki bodo sprejemljive za kmetijstvo in ugodne za naravovarstvo in s tem ohranjanje biotske raznovrstnosti. Več.

 

Strokovni predlog za širitev omrežja Natura 2000 na morju

Konec leta je Zavod RS za varstvo narave pripravil predlog za širitev omrežja Natura 2000 na morju z območjem IBA Osrednji Tržaški zaliv, ki pokriva skoraj 80 km2 slovenskega morja. Predlog je nastal na osnovi morskih območij IBA za sredozemskega vranjeka, ki so jih opredelili v okviru projekta SIMARINE-NATURA . Več.


Predavanja za lastnike travnikov na Goričkem

V okviru projekta EGP Gorički travniki so predavali o naravi prijazni rabi travnikov na območju Natura 2000 Goričko. Z lastniki so nato razpravljali o ohranjanju travnikov in iskanju priložnosti za preživetje kmetij na eni strani in varstvo narave na drugi strani. Več, predstavitve.


Smernice za turizem, povezan z medvedom

V okviru projekta LIFE DINALP BEAR so pripravili smernice za odgovorno nepotrošno rabo medvedov v turizmu, s katerimi želimo zagotoviti edinstveno in varno doživetje narave, povezano z medvedi, v njihovem naravnem okolju, na način, ki ima nanje kar najmanjši vpliv. Več.


Razprava o volku v Alpah

Na rednem letnem srečanju, ki je letos potekalo v italijanskem naravnem parku Marguaries v Ligurijskih Alpah, so zaposleni v alpskih zavarovanih območjih pozornost namenili stanju in upravljanju volka. Na strokovnem posvetu v okviru projekta LIFE+ WOLFALPS so zavarovana območja predstavila izsledke raziskav o stanju populacije volka in konkretne predloge za ohranjanje in upravljanje te vrste. Več.


Eni vrsti ptic gnezdilk gre zelo dobro, štirim zelo slabo

Popisi gnezdilk, ki jih je pripravil DOPPS v letu 2015, kažejo, da le pri kostanjevkah beležijo velik porast. Za vrtnega strnada, črnočelega srakoperja, hribskega škrjanca in velikega škurha so obeti slabi. Več

 
O izvajanju Nature 2000 v regiji Alpe Jadran

Januarja 2016 je v Celovcu potekal tradicionalni kmetijski sejem Alpe Jadran. Ob robu sejma so se na informativnem sestanku v zvezi z območji Natura 2000 sestali predstavniki ministrstva za kmetijstvo Furlanije – Julijske krajine in Benečije, predstavniki kmetov avstrijske Koroške in Slovenije ter Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Avstriji namreč poteka razprava o vključitvi novih območij v Naturo 2000. Več.

 
V Ospu odstranjevali invazivni grmasti slakovec

Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) je  16. januarja 2016 že drugič pripravilo delovno akcijo odstranjevanja invazivne tujerodne vrste grmasti slakovec  iz Osapskih sten (območje Natura 2000). Glede na biologijo grmastega slakovca delo s tokratno akcijo še ni zaključeno. Več

 

Živa narava Ljubljanskega barja

Ljubljansko barje je zaradi svojega velikega naravovarstvenega pomena območje Natura 2000 in krajinski park. V Prirodoslovnem muzeju je do 15. maja 2015 na ogled začasna razstava Živa narava Ljubljanskega barja : nestalnost na robu urbanega. Več.

Na spletni strani projekta EGP LJUBA so objavili analizo vpisa  v naravovarstvene operacije KOPOP na Barju (Primerjava možnosti vpisa operacij KOPOP v letu 2015 z obdobjem PRP 2007-2014 na območju Ljubljanskega barja) ter popis in analizo košnje travnikov na Barju (Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2015), ki ima odločilen vpliv na prisotnost in uspešnost gnezdenja ptic, ki so talne gnezdilke, pa tudi ostalih organizmov, ki živijo na travnikih Barja.


Velike zveri v Evropi – uspešen model sobivanja

Raziskava Velika vrnitev velikih zveri v sodobno, gosto poseljeno Evropo, v kateri so sodelovali strokovnjaki iz 26 evropskih držav, vključno s šestimi raziskovalci z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je pokazala, da je model sobivanja učinkovitejši od strategije Severne Amerike ali Afrike, kjer velike zveri pogosto ohranjajo z ustanavljanjem velikih narodnih parkov in rezervatov (t. i. model ločevanja). Več.

 

BRANJE


Živelj goričkih travnikov

V okviru projekta EGP Gorički travniki so objavili gradiva Verovnik, R.: Ekološka raziskava nekaterih vrst metuljev in učinkov KOP-MET ukrepov na Goričkem v letu 2015 za JZ KPG, 2015 (23 strani); Poročilo monitoringa smrdokavre (Upupa epops) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015 (23 strani); Poročilo monitoringa prepelice (Coturnix coturnix) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015 (26 strani); Poročilo monitoringa bičje trstnice (Acrocephalus schoenobaenus) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015 (12 strani); Poročilo monitoringa rjavega srakoprja (Lanius collurio) na območju Natura 2000 Goričko, DOPPS, 2015 (17 strani); Poročilo o pregledu gnezdilnic za velikega skovika (Otus scops) v letu 2015_DOPPS, 2015 (10 strani).

Pripravili so tudi poljudno predstavitev – ilustrirano gradivo za šole: Gradivo za šole-Natura 2000 travniški HT (6 strani, pdf).


KOPOP na Ljubljanskem barju

Objavljeno je gradivo Primerjava možnosti vpisa operacij KOPOP v letu 2015 z obdobjem PRP 2007-2014 na območju Ljubljanskega barja, Zavod RS za varstvo narave in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2016 (pdf, 13 strani), ki je nastalo v sklopu projekta LJUBA.


Košnja na Ljubljanskem barju

Objavljeno je poročilo Jančar, T. (2016): Popis pokošenosti na Ljubljanskem barju 2015 - popis rabe kmetijskih zemljišč s poudarkom na datumu košnje, verzija 2.0. Poročilo. DOPPS, Ljubljana (pdf, 52 strani), ki je nastalo v sklopu projekta LJUBA.


Acrocephalus

Na spletu je objavljena revija Acrocephalus, glasilo Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (letnik 36, številka 164/165). Med članki je tudi Katarina Denac in Tomaž Mihelič: Status in varstvo belohrbtega detla Dendrocopos leucotos v Sloveniji.

 

Parkiraj & doživi naravo

V okviru projekta EGP je izšla prva številka e-novičnika projekta Parkiraj & doživi naravo ! (pdf, 18 strani). S projektom želijo podpreti uvajanje trajnostne (turistične) mobilnosti.


O izumiranju vrst v Sloveniji

Zmanjševanju biotske pestrosti je bila posvečena oddaja Radia Slovenija Studio ob 17h, ki so jo predvajali 29. 1. 2016. Vodila jo je Nina Slaček. Posnetek oddaje.


Geografski vestnik

Izšla je nova številka znanstvene revije Geografski vestnik.

 

Acta Carsologica


Na spletu je objavljena osrednja krasoslovna revija Acta Carsologica (44-2).

 

Lovec

V decembrski številki 2015 revije Lovec so povzeli analizo iz projekta LIFE DINALP BEAR o povozih medvedov. V januarski številki so predstavili prostoživeče živali v mestih (med njimi malo uharico, pa tudi tujerodno nutrijo). Branko Galjot je poročal z zasedanja v Bolzanu na temo Natura 2000 in lov, Romana Erhatič Širnik je pisala o vrani v nekdanjih zakonih o varstvu ptic. V februarski številki  so predstavili priprave Interreg projekta Divji petelin. na kratko pišejo tudi o bobru na reki Ščavnici.

 

Podvodni hrup v Sredozemlju


Poročilo »Pregled žarišč hrupa na območju ACCOBAMS, 1. del – Sredozemsko morje« je pokazalo širok prostorski in časovni vzorec podvodnega hrupa, ki ga povzročajo človeške dejavnosti. Pri pripravi je sodelovalo tudi društvo Morigenos.
 


LIFE in nova partnerstva za ohranjanje narave

Evropska komisija je izdala brošuro, posvečeno partnerstvom z deležniki, ki so še posebej pomembna pri upravljanju omrežja Natura 2000: LIFE and new partnerships for nature conservation (pdf 76 strani).


Širitev šakala

Članek Rutkowski, R., Krofel, M.,  et al (2015). A European Concern? Genetic Structure and Expansion of Golden Jackals (Canis aureus) in Europe and the Caucasus. PLOS ONE, 10(11) povzema prvo raziskavo te vrste, ki je zajela vso celino in kaže, da šakala ni naselil človek in naj ga ne bi obravnavali kot tujerodnega. Povzetek.


NAPOVEDNIK

 

18. februar 2016: srečanje Spontani povratek volka v Vzhodne Alpe – možno sobivanje / Il ritorno spontaneo del Lupo nelle Alpi orientali – una convivenza possibile, Trst.

1. marec 2016: rok za oddajo likovnih del na natečaj Skrivnosti gozdov ob Muri, v okviru projekta EGP.

1-3 marec 2016: usposabljanje Good Practice Stakeholder Participation Training... with a focus on the environment, Wye, Kent, Velika Britanija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovan v. d. direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje

 
Vlada RS je 21. januarja 2016 Janeza Kastelica imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, najdlje za eno leto, do konca januarja 2017. Več

 

Odlok o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera bo Vlada poslala v presojo Ustavnemu sodišču

 
Vlada RS bo pri Ustavnem sodišču RS vložila zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o Krajinskem parku Pivška presihajoča jezera. Po oceni vlade je zavarovano območje prezavarovano glede na strokovne podlage iz leta 2013 in zato nezakonito ter s tem neustavno. Več.


Sredstva Sklada za podnebne spremembe v letu 2016 tudi za zavarovana območja

 
Vlada RS je 29. januarja 2016 sprejela Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2016. Sredstva sklada so namenjena tudi za financiranje spodbujanja trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave. Več.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh