Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 173 / november 2015

SLOVENIJA


Ogrožene vrste Nature 2000 - stanje in izzivi

Strokovni posvet, ki ga vsako jesen organizira Zavod RS za varstvo narave, so posvetili najbolj ogroženim vrstam.  Udeležencev je bilo več kot 130. Posvet, deseti po vrsti, je bil 18. novembra 2015 in je potekal v sklopu projekta EGP LJUBA – Ljudje za barje. Več.


Razglasitev rezultatov akcije Naj travnik v Krajinskem parku Goričko

Krajinski park Goričko je v sklopu projekta EGP Gorički Travniki na 10. jesenskem bazarju razglasil rezultate akcije Naj travnik v Krajinskem parku Goričko. Namen akcije je opozoriti lastnike travnikov in splošno javnost na pomembno naravovarstveno vrednost travnikov  ter jih spodbujati k ekstenzivni rabi in varovanju travnikov tudi v prihodnje. Več.


Medvedu prijazni izdelki, glasilo

V okviru projekta LIFE DINALPBEAR so izdelali oznako »Medvedu prijazno«, ki je namenjena kmetijcem, podjetnikom in obrtnikom, ki prispevajo k sobivanju človeka z medvedom bodisi skozi uporabo medvedu prijaznih praks, bodisi skozi aktivno promocijo ohranjanja medveda v lokalnem okolju. Nekaj izdelkov so že opremili z oznako. Več

Eden izmed pomembnih ciljev projekta je ocena tolerance javnosti do medveda v različnih delih projektnega območja (območja, kjer so medvedi prisotni in območja, kjer se medvedi le redko pojavljajo ali jih ni). Odnos javnosti do medveda in upravljanja z njim bodo ocenili skozi javnomnenjsko raziskavo.  Vprašalnike so razposlali na naslove več tisoč prebivalcev projektnega območja v Sloveniji. Raziskava istočasno poteka tudi v sosednih državah – Avstriji, Italiji in na Hrvaškem. Več.

Izdali so prvo številko letnega glasila projekta Življenje z medvedi (pdf, 16 strani, v angleškem jeziku in v vseh jezikih v projektu sodelujočih partnerjev).


Delovna akcija Strajanov breg

V okviru projekta EGP LJUBA so se v začetku novembra sodelavci projekta in prostovoljci - tudi domačini iz bližnjih vasi - zbrali na delovni akciji v Strajanovem bregu na Ljubljanskem barju, da bi odstranili manjše lesne ostanke, ki so ostali po sečnji zaraščene doline. Odstranjevali so tudi poganjke trstičja, prirezali panjevsko rast črne jelše ter iz doline odnesli večje odpadke za odvoz na deponijo. Več.


Zaključen projekt LIFE MANSALT

Konec septembra so v Krajinskem parku Sečoveljske soline zaključili petletni evropski projekt LIFE MANSALT ''Človek in narava v Sečoveljskih solinah''. Projektne aktivnosti, katerih glavni cilj je bil ohranitev biotske pestrosti v območju Natura 2000 Sečoveljske soline, so potekale od oktobra 2010. 
Več kot 500 ha so zavarovali pred visokim plimovanjem , izkopali so jarke ob robovih solnih bazenov  za preprečevanje dostopa lisicam in kunam do kolonij solinskih ptic, uredili habitat za želvo sklednico, pripravili smernice za okoljsko prijazno ureditev privezov v Jernejevem kanalu in osveščali o pomenu varstva biodiverzitete v območjih Natura 2000. Več


Razstava Kočevsko – Sožitje z naravo

Ljudska univerza je sredi novembra v avli Gimnazije in srednje šole Kočevje odprla razstavo izbranih fotografij javnega natečaja Kočevsko – Sožitje z naravo. Strokovna komisija je izmed prispelih fotografij izbrala 18 fotografij tarčnih vrst in 12 fotografij iz območja Natura 2000 Kočevsko. Več.

 

Gradbena dela v NR Škocjanski zatok zaključena

V manj kot letu dni so bilo v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok zgrajeni vsi načrtovani objekti, od centra za obiskovalce ob vstopu na Bertoški bonifiki, do hleva z oboro, osrednje opazovalnice, do manjših objektov namenjenih spoznavanju in doživljanju narave. Več.

 

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE


Novi projekti LIFE

Komisija je odobrila 96 novih projektov, financiranih v okviru programa LIFE za okolje. 39 projektov LIFE na področju narave in biotske raznovrstnosti je namenjenih izboljšanju varstvenega stanja ogroženih vrst in habitatov ter bo prispevalo k dosegi cilja zaustavitve izgube biotske raznovrstnosti, ki si ga je zadala EU. Njihov skupni proračun znaša 153,9 milijona evrov, od česar bo EU prispevala 100 milijonov. Iz Slovenije je bil izbran en projekt, posvečen traviščem LIFE to Grasslands, v vrednosti 3,9 milj. EUR, vodil ga bo Zavod RS za varstvo narave. Povzetek projekta.


Prve ocene o učinkovitosti in uspešnosti direktiv


Evropska komisija je objavila prve rezultate analize EU direktiv o pticah in habitatih, ki so jo pripravili zunanji strokovnjaki: Evaluation Study to support the Fitness Check of the Birds and Habitats Directives (DRAFT - Emerging Findings)  (pdf, 72 strani). Obravnavali so tako učinkovitost kot tudi uspešnost direktiv. O rezultatih analize je Evropska komisija razpravljala na konferenci, ki je potekala 20. novembra v Bruslju. Več.


Varstvo narave v Evropi: potrebno bo narediti več

V vmesnem pregledu strategije Evropske unije za biotsko raznovrstnost poudarjajo, da je potrebnega mnogo več dela na terenu, da bi se udejanjile politike EU. Za začetek morajo države članice bolje izvajati naravovarstveno zakonodajo EU. Več kot tri četrtine pomembnih naravnih habitatov v EU so trenutno v neugodnem položaju in mnogim vrstam grozi izumrtje. Več.


Nagrada Natura 2000 - rok podaljšan

Nagrada Natura 2000 je namenjena priznanju odličnosti za upravljanje in promocijo omrežja in njegovih ciljev ter dvigovanju ozaveščenosti o Naturi 2000 in njenem pomenu za evropske državljane. Rok za prijave je podaljšan in je 15. december 2015. Več.

 


BRANJE


Monitoringa netopirjev in rakov

Na spletu sta objavljena Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev v letih 2014 in 2015 (končno poročilo), Primož Presetnik idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015 ter Vzpostavitev in izvajanje monitoringa koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes) v letih 2014 in 2015 / Govedič, M. idr., Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2015.

 

Nacionalno poročilo o biotski raznovrstnosti

Na spletni strani Sekretariata Konvencije o biološki raznovrstnosti je objavljeno 5. nacionalno poročilo Slovenije (pdf, 105 strani).

 


Predstavitve s strokovnega posveta

Prezentacije s posveta Zavoda RS za varstvo narave Ogrožene vrste Nature 2000 - stanje in izzivi so objavljene na spletu.


Življenje z medvedi

Izšla je prva številka letnega glasila projekta LIFE Življenje z medvedi  (pdf, 16 strani). 
 


Acta triglavensia

Izšla je tretja številka znanstveno-izobraževalnega časopisa Acta triglavensia, ki jo izdaja Triglavski narodni park (144 strani).


Zaključno poročilo projekta o apnencu

Geološki zavod Slovenije s partnerji je objavil zaključno tematsko poročilo projekta RoofOfRock - apnenec kot skupni imenovalec naravne in kulturne dediščine vzdolž kraške obale Jadranskega morja.  Izdelali so tudi spletno GIS aplikacijo in aplikacijo za mobilne telefone.

 

Literatura za kandidate za naravovarstvene nadzornike

Na spletni strani Neposredni nadzor v naravi je Ministrstvo za okolje in prostor dodalo spletno stran Strokovna literatura in predpisi za strokovno usposabljanje in preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov, s povezavami na tista gradiva, ki so javno objavljena.Zgibanka NETCET

Ob zaključku projekta NETCET so izdali zgibanko s povzetkom rezultatov. Sodelovala je tudi Univerza na Primorskem.
 


Volk v Alpah

Na spletu so objavljene predstavitev s kongresa Volk se je vrnil / Il lupo è tornato, ki je bil 7. novembra v Savoni. Luigi Boitani je predstavil biologijo in zgodovino volka v Italiji /  Biologia e storia del lupo in Italia, Francesca Marucco pa volka v Alpah in Piemontu / Il lupo nelle Alpi e nel Piemonte. Annibale Salsa je govoril o sobivanju volka in človeka / Il lupo e l’uomo una convivenza possibile?.


Ukrepi za manj krivolova volkov

Izšla je publikacija o ukrepih proti krivolovu in zastrupljanju volkov: Vademecum lupo - Protocollo multidisciplinare antibracconaggio e strategia locale antiveleno / Multidisciplinary protocol on anti-poaching and anti-poisoning local strategy (pdf, 43 strani, v italijanskem jeziku). Pripravili so jo v okviru projekta LIFE WOLFALPS.

 


NAPOVEDNIK


15. december 2015: rok za prijave za nagrado Natura 2000 / Natura 2000 Award.

9-11 december 2015: delavnica Alpine Grassland Management Workshop, Laufen, Nemčija.

31. december 2015: rok za prijave na natečaj ELO:  Land and Soil Management Award 2015/16.

25-26 januar 2016: mednarodna otvoritvena konferenca The Launch Conference of the EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP), Brdo.

1. marec 2016: rok za oddajo likovnih del na natečaj Skrivnosti gozdov ob Muri, v okviru projekta EGP.

1-3 marec 2016: usposabljanje Good Practice Stakeholder Participation Training... with a focus on the environment, Wye, Kent, Velika Britanija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

 

NARAVA NA KRATKO


Osnutek Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka

 
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na  osnutek Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025, rok zanje je  16. december 2015. Več.


Osnutek načrta upravljanja z morskim okoljem

Vabimo vas k javni razpravi o predlogu Načrta upravljanja z morskim okoljem, rok za pripombe je 16. december 2015. Več


Pričela usposabljanja za nove naravovarstvene nadzornike

Na letošnji razpis usposabljanja za nove naravovarstvene in prostovoljne nadzornike je Ministrstvo za okolje in prostor prejelo preko sto prijav, zato usposabljanja izvaja v več skupinah. Prva skupina je z usposabljanjem pričela novembra, zadnja pa ga bo zaključila februarja 2016. Več o nadzoru.


Vlada o izvajanju sanacijskega programa Javnega zavoda TNP

 
Vlada RS se je na seji 27. novembra 2015 seznanila z vsebino polletnega poročila o izvajanju sanacijskega programa Javnega zavoda Triglavski narodni park za obdobje 2014 – 2020. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh