Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 163 / januar 2015

SLOVENIJA

 

SloWolf izbran v krog najboljših projektov LIFE

Evropska komisija izmed projektov, ki jih je vrednotila v preteklem letu, izbere nekaj najboljših. Izmed 61 projektov s področja narave oz. nanjo vezane komunikacije, jih je januarja 2015 izbrala 13 in med njimi je projekt SloWolf, ki je bil zelo odmeven tudi v Sloveniji. Cilj projekta Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji je bil dolgoročno ohranjanje populacije volkov, njihovega glavnega plena in življenjskih prostorov v Sloveniji ter izboljšanje njihovega sobivanja z ljudmi. Projekt so izvajali Oddelek za biologijo, Oddelek za gozdarstvo, Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete in Veterinarska fakulteta  Univerze v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum v letih 2010-2013. Spletna stran projekta: http://www.volkovi.si/.

 

Evropska komisija potrdila slovenski predlog območij

Evropska komisija je 3. decembra 2014 potrdila slovenski predlog območij. Odločitev o posodobitvi seznama območij v alpski biogeografski regiji in v celinski biogeografski regiji je Komisija objavila 23. januarja 2015 v Uradnem listu EU. Več.

 

Cone habitatov vrst in habitatnih tipov objavljene na spletu

V območjih Natura 2000 praviloma živi več vrst rastlin in živali, pomembnih za EU. Te pogosto svojih življenjskih prostorov nimajo razprostranjenih po vsem območju Nature 2000. Enako velja za habitatne tipe. Zavod RS za varstvo narave je zato določil notranje cone. Cone habitatov vrst in habitatnih tipov so grafično opredeljeni deli območij Natura 2000, na katerih se nahajajo habitati kvalifikacijskih vrst ter površine habitatnih tipov. Pripravil jih je zavod v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki za posamezne skupine živali in rastlin. Na povezavi cone vrst in habitatnih tipov so ESRI *.shp datoteke con. Več.

 

Na Svetem Nikolaju pri Ankaranu odstranili tujerodne invazivne vrste

Na slanem travniku na Svetem Nikolaju pri Ankaranu je Zavod RS za varstvo narave odstranil zarast, ki prerašča travnik, še posebej invazivne tujerodne vrste. Slani travnik, edini tovrstni v Sloveniji, je bogat v svojem rastlinskem sestoju, kjer poleg obmorskega ločja uspevajo številne zanimive slanoljubne rastline. Med njimi po redkosti izstopata obmorski lan in klasnata tavžentroža, ki ju v Sloveniji najdemo samo na tem mestu. Slani travnik je vključen v ekološko omrežje Natura 2000, saj predstavlja v evropskem merilu ogrožen tip življenjskega prostora. Več.


Razkrita čudesa reke

Ob zaključku projekta LIFE Aqaviva so izdali katalog Razkrita čudesa reke (pdf, 72 strani), ki na svojevrsten in sodoben način predstavlja skrite lepote življenja. V globinah Ljubljanice, ki mirno teče pod najbolj znano ljubljansko znamenitostjo, Tromostovjem, sobiva čarobni svet mikroskopsko drobnih rečnih alg diatomej, ki sta ga oblikovalca Urška in Tomaž Draž ujela v zanke pletenin.
Izdali so tudi poročilo projekta za javnost (pdf, 27 strani).


Rezultati projekta WETMAN

Ohranjena mokrišča nam zagotovo prinašajo mirnejšo prihodnost. Nekatera med njimi so v zadnjih štirih letih še posebej skrbno ohranjali in jim izboljšali stanje v projektu WETMAN. Rezultate projekta bodo predstavili na tiskovni konferenci ob obeležitvi Svetovnega dneva mokrišč, 2. februarja, ki letos poteka na temo »Mokrišča za našo prihodnost«. Več
Objavili so poročilo o rezultatih projekta Po poteh WETMAN-a (pdf, 16 strani).


Priprave na vpis dveh gozdnih rezervatov na Seznam UNESCO

Prvinski bukovi gozdovi Evrope so na UNESCO Seznamu svetovne dediščine, ki sedaj zajema bukove gozdove v Karpatih in Nemčiji. Slovenija predlaga, da bi vključili gozdna rezervata Pragozd Krokar s Kočevske in Snežnik-Ždrocle z območja Notranjskega Snežnika. Oba rezervata ležita v območjih Natura 2000. Več.


Poslanec sprašuje o Naturi 2000

Poslanec Zvonko Lah je 17. novembra ministrici za okolje in prostor postavil poslansko vprašanje. Mnenja je, da je Slovenija s sprejetjem izredno stroge okoljske zakonodaje in območja Natura 2000 omejila razvojne možnosti Slovenije. Ministrstvo v odgovoru navaja, da se investitorji v Sloveniji srečajo z enako strogimi zahtevami kot v drugih državah članicah. Najmanj morebitnih nepotrebnih strokov in časovnih zamud je, če se investitorji pravočasno seznanijo z uredbo o območjih Natura 2000 in vključijo strokovne službe, še posebej Zavod RS za varstvo narave. Dejstvo, da ima Republika Slovenija kot območja Natura 2000 opredeljeno relativno velik delež ozemlja, je mogoče obravnavati tudi kot svojevrstno razvojno priložnost. Več.

 

EVROPSKA UNIJA


Financiranje s  strani EU v 2015

Evropska komisija je objavila pregled načrtovanega financiranja v letu 2015 v skladu z Večletnim delovnim programom LIFE za obdobje 2014 - 2017. Razpis naj bi bil objavljen maja 2015. Za ohranjanje biotske raznovrstnosti je za področje integriranih projektov (Integrated projects - IP) na ravni EU namenjenih 38 milijonov EUR, izbrani prijavitelji pa naj bi bili o izboru obveščeni julija 2016. Z za tradicionalne projekte je namenjenih 92 milijonov EUR, izbrani prijavitelji pa naj bi bili obveščeni marca 2016. Za projekte tehnične pomoči (Technical assistance projects), ki so namenjeni pripravi integriranih projektov, pa je namenjenih 380 000 EUR. Za pripravljalne projekte (Preparatory projects)  920 000 EUR bo razpis objavljen v prvem četrtletju 2015, pogodbe pa bodo podpisovali po enem letu.  Več.


Komunikacija Nature 2000

Oktobra 2014 je bilo v Krakowu na Poljskem srečanje projektov LIFE Informiranje in komunikacija. Namenjeno je bilo izmenjavi izkušenj. Evropska komisija je sedaj objavila poročilo s tega srečanja (doc, 25 strani) in predstavitve. Iz Slovenije je zavod Lutra predstavil projekt Aqaviva (pdf, 62 strani).

 

 

BRANJE


Knjigi: o belocvetočih različicah in o navadnih malih zvončkih

Izšli sta novi knjigi Bavcon Jože: Belo cvetoče različice v Slovenski flori / White-Flowered Varieties in Slovenian Flora, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2014, 349 strani, cena je 25 EUR, ter Bavcon Jože: Navadni mali zvončki (Galanthus nivalis L.) v Sloveniji / Common snowdrop (Galanthus nivalis L.) in Slovenia, Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2014, knjiga ima 306 strani, cena je 25 EUR.


Monitoring dvoživk

V Knjižnici je objavljeno poročilo: Vzpostavitev in izvajanje monitoringa izbranih ciljnih vrst dvoživk v letih 2014 in 2015 - Delno porocilo 2014, Gabrijela Triglav Brežnik, Helena Poličnik, Zdenka Mazej Grudnik, Erico, Velenje, 2014 (pdf, 34 strani).


Metoda za ugotavljanje prisotnosti človeške ribice

V projektu »Pregled razširjenosti človeške ribice s pomočjo vzorčenja okoljske DNK« (2013–
2014) so Jamski laboratorij Tular (vodja projekta Gregor Aljančič) in sodelavci razvili inovativno metodo detekcije sledi človeške ribice v podtalnici. Končno poročilo projekta (v angleščini, pdf, 30 strani).


Drava pozimi

Društvo za vodne aktivnosti Drava je januarja 2015 organiziralo  tradicionalni potop v potopljeni kanjon Drave. Potapljači so ugotovili, da so stene kanjona poraščene s tujerodno školjko trikotničarko, videli pa so tudi tujerodne signalne rake, posnel jih je Ciril Mlinar Cic.

 

Svet ptic

V zimski številki revije Dejan Bordjan predstavlja lunje Slovenije, med njimi so tudi trije, ki jih ohranjamo s pomočjo omrežja Natura 2000: močvirski lunj, pepelasti lunj in rjavi lunj. Enako velja za žerjava, ki ga opisuje Matej Gamser.

 

Tujerodne vrste v naših vodah

RTV Slovenija je v oddaji Pogled v znanost objavila oddajo Tujerodne vrste v slovenskem morju. Raziskovalec dr. Borut Mavrič z Morske biološke postaje (NIB) v Piranu opisuje stanje tujerodnih vrst v Jadranu, posebej pri nas, ter vzroke in povode za vnos teh organizmov. Vnašanje in širjenje tujerodnih vrst sta ena glavnih groženj biodiverziteti na kopnem kot v morju (26 minut).

Metka Povž in Andrej Gregori sta avtorja publikacije Tujerodne sladkovodne ribe v Sloveniji, Zavod Umbra, Ljubljana, 2014, 32 strani. Vrste predstavljata v besedi in risbi.


Muzej krasa dobil spletno stran

Notranjski muzej bo v kratkem odprl stalno razstavo Muzej krasa. Ogledate si lahko že njihovo spletno stran. Eden od zavihkov je posvečen biotski raznovrstnosti.


Raziskovalne beležnice za otroke

Upravljalci zavarovanih območij iz Slovenije in Italije želijo pedagoškim delavcem približati možnosti, ki jih nudijo zavarovana območja. Izdelali so plastificirane učne liste in raziskovalne beležnice za različne starosti otrok. Objavljene so na dnu spletne strani publikacij projekta Adriawet 2000.


Brošura o novih kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačilih

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo brošuro, ki omogoča pravočasno informiranost javnosti in tistih upravičencev, ki se bodo želeli že v letu 2015 vključiti v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) (pdf, 24 strani).


Biotska raznovrstnost travišč po vstopu v EU

V ugledni reviji Diveristy and Distributions je izšel članek 42 avtorjev, strokovnjakov za biodiverziteto travišč iz različnih držav članic EU: Harnessing the biodiversity value of Central and Eastern European farmland (pdf, 9 strani). Avtorji so se na zaprtem posvetu dobili za teden dni na Univerzi v Goettingenu pozimi 2013. Slovenski soavtor članka je Mitja Kaligarič. V članku ugotavljajo stanje biodiverzitete travišč v Srednji in Vzhodni Evropi 10 let po vstopu v EU ter razpravljajo o (ne)ustreznosti okoljsko-kmetijskih ukrepov (pisanih na kožo starih držav članic) v Srednji in Vzhodni Evropi. Zaradi hitrega upadanja biodiverzitete (rastlin, ptic, žuželk) na traviščih novih držav članic je nujno hitro ukrepanje, podprto z drugačnimi okoljsko-kmetijskimi spodbudami kot doslej.


Preverjanje upoštevanja biotske raznovrstnosti

Mreža nevladnih organizacij CEE Web for biodiversity je pripravila priročnik o preverjanju upoštevanja biotske raznovrstnosti pri investiranju sredstev evropske kohezijske politike I. Gyulai, I. Farkas, K. Hajdu: Biodiversity proofing of EU Cohesion Policy funds with a view to sustainable development - Guidance for NGOs, Budimpešta, december 2014 (pdf, 43 strani).


Finska: Ekosistemske storitve

Finsko ministrstvo za okolje je izdalo poročilo Jäppinen, J.-P. & Heliölä, J. (eds.) 2015: Towards a sustainable and genuinely green economy. The value and social significance of ecosystem services in Finland (TEEB for Finland). Synthesis and roadmap. The Finnish Environment 1en/2015, Helsinki, 2015. (pdf, 144 strani).


Biotska raznovrstnost v Veliki Britaniji

Objavili so indikatorje biotske raznovrsnosti za leto 2014: UK Biodiversity Indicators 2014 (pdf, 54 strani).

 

NAPOVEDNIK


3-6 februar 2015INTERLAKEN+10: Governing Forest Landscapes, Interlaken, Bern, Švica.

11–13 marec 2014: delavnica Biodiversity in the Mediterranean Basin, Koper.

17-20 marec 2015IV Mediterranean Forest Week, Barcelona, Španija.

15-17 april 2015: delavnica Alpine Grassland Management Workshop, Kapuzinerhof, Laufen, Nemčija.

30. april 2015: rok za prijave na razpis Evropsko tekmovanje v kreiranju naravovarstvenih iger INVOLEN.

10-11 junij 2015Motivations and arguments to act for biodiversity - Alternative ways to inspire innovative policy making, Bruselj, Belgija.

2-6 avgust 201527th International Congress for Conservation Biology (ICCB) 4th European Congress for Conservation Biology (ECCB), Montpellier, Francija.

14–18 September 20154th International Conference on Progress in Marine Conservation in Europe 2015, Stralsund, Nemčija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO


Imenovani direktorji

Vlada RS je 24. decembra 2014 za direktorja Kozjanskega parka ponovno imenovala mag. Hrvoja Tea Oršaniča. Več
Vlada RS je na seji dne 22.1.2015, imenovala Stojana Ščuko za direktorja Javnega zavoda Park Škocjanske jame. Doslej je bil vršilec dolžnosti direktorja. Več
Vlada RS je 11. decembra imenovala Damjana Oražma za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije Doslej je bil vršilec dolžnosti direktorja. Več.


Sanacijski načrt Triglavskega narodnega parka

Vlada RS se je seznanila s Sanacijskim programom Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZTNP).  Kritju izgube se nameni ostanek presežka prihodkov nad odhodki, ki jih JZTNP ustvari z dejavnostjo na trgu. Ministrstvo za okolje in prostor o realizaciji sanacijskega programa polletno poroča vladi. Več.


Koncesijska pogodba Postojnska jama

Vlada RS je sklenila aneks št. 3 h Koncesijski pogodbi za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem. Z njim se določi nov kratkoročni program rabe naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018, s katerim se za to obdobje določa naravovarstveno sprejemljivi obseg in način rabe naravnih vrednot, program vlaganj v jamsko infrastrukturo ter program sanacij in spremljanja vplivov rabe na stanje naravne vrednote. Več.


Predpisa v pripravi: naravne vrednote in bajerji na Bobovku pri Kranju

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 30. januarja 2015. Več.

Vabimo vas tudi k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o Naravnem rezervatu glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 23. februarja 2015. Več.

 

V pripravi: strategija ris

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z navadnim risom (Lynx lynx) v Sloveniji 2015 – 2025.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 2. marca 2015.

 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh