Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 154 / april 2014

SLOVENIJA


Slovenija iz programa LIFE+ pridobila tri nove projekte

Evropska komisija je za sofinanciranje potrdila tri slovenske projekte, prijavljene na razpis LIFE+. To so: Upravljanje in ohranitev populacije rjavega medveda v severnih Dinaridih in Alpah, Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem - LIFE KOČEVSKO in LIFE for European Forest Genetic Monitoring System. Več.

 

Razpis, ki podpira doseganje ciljev Nature 2000

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo razpis za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij. Ohranjanje narave je eden od dveh ključnih sklopov, na tem področju želi ministrstvo podpreti zlasti prispevek k doseganju ciljev območij Natura 2000. Rok za oddajo vlog je 19. maj 2014, do 10. ure. Javni razpis.

 

Kako gre hroščem in metuljem

Poročilo spremljanja stanja / monitoringa za leto 2013 za hrošče kaže, da je bila lani najvišja gostota močvirskega krešiča na lokaciji Otavščica, največjo gostoto rogačev so dobili na lokaciji Črnotiče. Najvišje gostote alpskega kozlička so ugotovili na območjih Orlice in Boča, za bukovega kozlička pa na območjih Boča ter Trnovskega gozda. Več.

Poročilo za metulje za leto 2013 prinaša oceno velikosti populacije strašničinega mravljiščarja in temnega mravljiščarja v Motvarjevcih. Za rdečega apolona je bilo v 2013 izvedeno prvo vzorčenje na treh transektih. Zbrani podatki so vključeni v informacijski sistem varstva narave – modul »Vrste«. Več.

 

Kazalci stanja gozdov Nature 2000

Gozdarski inštitut Slovenije je 23. aprila 2014 organiziral delavnico Kazalci ohranitvenega stanja in ukrepi za zagotavljanje ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov v gozdovih Nature 2000. Več.


Fotonatečaj Ljudje z naravo, narava za ljudi

Revija Ona in Onaplus z Zavodom RS za varstvo narave sta razpisala fotonatečaj. Natečaj poteka v sklopu projekta LIFE SI Natura 2000 Upravljanje. Prispevati želijo k boljši prepoznavnosti odnosa med človekom in  naravo, njunemu sobivanju in vzajemni blaginji. Rok za oddajo fotografij  je torek, 20. maj 2014. Več.

 

Minister Židan s hrvaškim kolegom

Minister za kmetijstvo in okolje se je 11. aprila 2014 v Narodnem parku Risnjak srečal s hrvaškim kolegom, ministrom za varstvo okolja in narave Mihaelom Zmajlovićem. Ministra sta si ogledala nova sprejemna in izobraževalna interpretacijska centra Kupari in Razloge, ki sta del Nature 2000. Minister mag. Židan je poudaril vstop Hrvaške v EU, ki prinaša nove možnosti sodelovanja. Več.

 

Po LIFE-u varstveni načrt za volka

Na spletu je objavljeno gradivo, ki je nastalo v okviru projekta LIFE SloWolf - Aleksandra Majić Skrbinšek: After-LIFE Conservation plan (pdf, 18 strani). Načrt določa, kako se bodo aktivnosti nadaljevale tudi po zaključku projekta, kdo jih bo izvajal in s katerimi finančnimi viri.

Objavili so tudi poročilo o projektu za laike v slovenskem in v angleškem jeziku, kjer so povzete glavne aktivnosti in rezultati projekta. Več.


O pomenu čistih voda

Aprila 2014 so se sodelavci Inštituta Lutra v okviru projekta Life+ Aquaviva pridružili 23. ekološko-čistilni akciji "Ljubljanica 2014" in s stojnico Aquaviva ozaveščali mimoidoče o pomenu čistih voda za vodne organizme. Več. Pridružili so se tudi čistilni akciji, ki jo je organiziralo Društvo čolnarjev Dokležovje. Več.

Razstava Biodiverziteta voda bo v prihodnjih mesecih na ogled v nakupovalnih centrih po Sloveniji. Več.

Razstava fotografij, postavljena v okviru projekta, je na ogled tudi v Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli v Ljubljani.

 

Priprava habitata za ovratniškega plavača

V okviru projekta LIFE Drava so dokončali obnovo habitata ovratniškega plavača. Jarek so očistili muljaste usedline, ga poglobili, uredili brežine in ustvarili okljuke. Več.

 

Pritožba Komisiji zaradi upadanja travniških ptic


Društvo DOPPS je sredi aprila 2014 na Evropsko Komisijo v Bruslju naslovilo uradno pritožbo zaradi naglega upadanja travniških ptic v Sloveniji. Upadanje populacij ptic je posledica uničujočega sistema kmetijskih subvencij, zatrjujejo pri društvu. Več.

 


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

 

Kandidati za podelitev nagrade Natura 2000

Evropska komisija je objavila ožji izbor kandidatov za podelitev evropske nagrade Natura 2000. Izmed 163 prijav so izbrali 22 finalistov. Podelili jo bodo 21. maja 2014 v Bruslju. Več.


Italiji grozi tožba zaradi hrastovega gozda

V Italiji, v Lombardiji, niso primerno zavarovali gozda Cascina Tre Pini. Slednjega ogroža predvsem onesnaženje zaradi milanskega letališča Malpensa. Italija je sicer sprejela osnutek načrta upravljanja, vendar komisija ocenjuje, da to ni zadosten ukrep, saj se stanje še naprej slabša. Komisija je Italiji postavila dvomesečni rok, sicer bo zadevo predala sodišču. Več.

 

Trgovina z ogroženimi vrstami

Evropska komisija je v Bruslju gostila srečanje 170 strokovnjakov. Razpravljali so o tem, kako bi se Evropska unija uspešneje spopadala s trgovino z ogroženimi vrstami. Konferenco je odprl komisar Potočnik in opozoril na ogromno škodo, ki jo povzroča tihotapljenje. Več.

 


BRANJE


Spremljanje stanja / monitoring rib

Objavili smo Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib, ki ga je leta 2013 izdelal Zavod za ribištvo Slovenije, in sicer za ribe: grbalaški potočni piškurpohra in primorska nežica.

 

Značilnosti in sezonska dinamika rib

Objavljeno je zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta Raziskovanje bioloških in ekoloških značilnosti ter sezonske dinamike nekaterih gospodarsko pomembnih vrst rib v Portoroškem ribolovnem rezervatu (CRP V4-1071, nosilka projekta dr. Irena Fonda). V Portoroškem ribolovnem rezervatu so z jadranskim tipom večodsečnih raziskovalnih mrež raziskali biološke in ekološke značilnosti, sezonsko dinamiko in vpliv ribogojnice na prostoživeče ribje združbe. Vzorčenja so opravili v letih 2011 in 201. (pdf, 79 strani).


N Vestnik

Izšla je nova številka glasila zaposlenih na Zavodu RS za varstvo narave - N vestnik. Prinaša poročila o dogodkih in aktivnostih v prvem tromesečju leta 2014. N Vestnik št. 41 - april 2014.

 

Invazivne vrste – plakati in predavanja

Mestna občina Ljubljana je izdala tri nove plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst – orjaški deženveliki pajesen in zlata rozga. Razdelili jih bodo vsem četrtnim skupnostim in javnim podjetjem.

Zavod RS za varstvo narave skupaj z Razvojno agencijo zgornje Gorenjske – RAGOR izvaja predavanja za širšo javnost »Invazivne tujerodne vrste – kaj vemo o njih?« Na predavanjih udeleženci dobijo splošne in konkretne informacije o tujerodnih vrstah ter predloge, kako z nekaterimi vrstami ravnati. Več.

Ribič o invazivnih ribah v Cerkniškem jezeru

V 4. številki revije Ribič Žiga Ogorelec piše o eksploziji rdečeperk in ostrižev v Cerkniškem jezeru, Katja Pliberšek o popisu drstišč sulca v Sloveniji in Tomaž Modic o Radovni, kjer je potekala raziskava o primernosti habitatov za potočno postrv.


Gradiva projekta SloWolf

Na spletu so objavljena gradiva Aleksandra Majić Skrbinšek: After-LIFE Conservation plan (pdf, 18 strani). Objavili so tudi Projekt Slowolf, povzetek rezultatov – poročilo za laike (pdf, 12 strani) in Project SloWolf, Summary of Results – Layman's Report (pdf, 12 strani).

 

Razstava Nevidne vezi

Razstava Nevidne vezi, ki jo je v okviru projekta »Morski datlji? Ne, hvala!« pripravil Zavod RS za varstvo narave, gostuje na G'mbočevi domačiji v prostorih uprave Parka Škocjanske jame. Na ogled bo do konca poletja. Več.


Movraški kras – spremembe rabe tal in o redkih vrstah v Slovenski Istri

V reviji za geografijo (2013/8-1) je izšel članek Danijela Ivajnšiča, Sonje Škornik in Mitje Kaligariča: Spremembe rabe tal med leti 1830 in 2008 na območju Movraškega Krasa in na bližnjih flišnih predelih.

Članek Josipa Otopala in Mitje Kaligariča Botanical rarities from Slovenian Istria : the influence of the Mediterranean edge prinaša nahajališča redkih rastlin v Slovenski Istri, med drugim je ugotovljena tudi nova vrsta mačjega ušesa za Slovenijo: Bertolonijevo mačje uho (Ophrys bertolonii) iz okolice Podpeči. Objavljen je v Annales, Series historia naturalis, 2012/2, str. 139-144 (pdf, 6 strani).


O hladnikiji

V članku Population genetics of the narrow endemic Hladnikia pastinacifolia Rchb. (Apiaceae) indicates survival in situ during the Pleistocene, so avtorji Nina Šajna, Tatjana Šuštaršič Vozlič in Mitja Kaligarič ugotavljali populacijsko genetiko našega prominentnega endemita, hladnikije, ki je ledeno dobo preživela genetsko obuboža “in situ”, v Trnovskem gozdu. Članek je objavljen v Acta Biologica Cracoviensia. Series Botanica, ISSN 0001-5296, 2012, vol. 54, št. 1, str. 84-96.

 

Nacionalna poročila

Več držav je svoja poročila po 17. členu direktive o habitatih objavilo kot publikacije. Na spletu so zbrana poročila iz Belgije, Danske, Francije, Irske, Italije, Nemčije, Švedske in Velike Britanije. Več.


Natura in ljudje

Predstavitve z Eurositove delavnice Natura Ljudje - za večjo vključitev ljudi in krajevnega gospodarstva v Naturo 2000 / Natura People workshop – Increasing engagement of people and local economies with Natura 2000, ki je bila 2. in 3. aprila 2014 v Sint-Andriesu v Belgiji, so objavljene na spletni strani organizatorja.

Kodeks za botanične vrtove


Na spletu je objavljena brošura Heywood, V.H. in Sharrock, S. European Code of Conduct for Botanic Gardens on Invasive Alien Species, Council of Europe, 2013 (pdf, 62 strani).


Logotipi Mednarodnega dneva biotske raznovrstnosti

Na spletu so objavljeni logtipi ter plakat letošnjega Mednarodnega leta biotske raznovrstnosti.


Naravni parki in zdravje ljudi

Kratek film Healthy parks, healthy people predstavlja koristi, ki jih ohranjeni naravni parki prinašajo za zdravje ljudi.

 

NAPOVEDNIK

 

10-12 maj 2014: mednarodna konferenca: Heritage Interpretation and Tourism - Enhancing the tourist's experience and benefitting host communities, Primošten, Hrvaška.

12. maj 2014: rok za oddajo fotografij na fotografski natečaj Varna vrnitev.

12-13 maj 2014: mednarodna konferenca o narodnih parkih in zavarovanih območjih: The John Muir Conference 2014, Perth, Škotska.

12-24 maj 2014: Zasedanje Znanstvenega odbora Komisije za kitolov / Scientific Committee Annual Meeting 2014 (SC65B), Bled.

14-16 maj 2014: mednarodna konferenca Nature protection in Hungarian military areas, Veszprém, Madžarska.

19. maj 2014: rok za prijave nevladnih organizacij na razpis ministrstva.

20. maj 2014: rok za oddajo fotografij na fotonatečaj Ljudje za naravo, narava za ljudi.

21. maj 2014: podelitev evropske nagrade Natura 2000 / Natura 2000 Award Ceremony, Bruselj, Belgija.

22. maj 2014: mednarodna konferenca Managing visitor access to natural and protected areas, Trento, Italija.

22. maj: mednarodni dan biotske raznovrstnosti / International Biodiversity Day

24. maj: evropski dan parkov / European Day of Parks

31. maj 2014: rok za prijave za nagrado MIDORI za izjemne uspehe na področju biotske raznovrstnosti.
rok za prijave na mednarodni natečaj: CLIC Competition For Landscapes/ CLIC natečaj za krajine.

16. junij 2014razpis za projekte LIFE

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

10-11 september 2014: delavnica ALPARCA Spremljanje preoblikovanja biotske raznovrstnosti z namenom dokumentirati vplive podnebnih sprememb v alpskih zavarovanih območjih, Narodni park Gran Paradiso, Italija.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO

 

Spremembe zakona v parlamentu

Vlada RS je spremembe in dopolnitve Zakona o ohranjanju narave poslala v parlament. Vlada je predlagala sprejem po skrajšanem postopku, Državni zbor pa se je odločil za obravnavo po rednem postopku. VladaDržavni svet. Državni zbor.


Razpis za nevladne organizacije

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo razpis za sofinanciranje projektov okoljevarstvenih in naravovarstvenih nevladnih organizacij. Rok za oddajo vlog je 19. maj 2014, do 10. ure. Javni razpis.

 

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje bo spremenjen

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje. Z njim naj bi uprava parka upravljala kulturni spomenik kolišča na Igu. Urejen bo tudi način določanja predstavnikov zainteresiranih nevladnih organizacij v svetu javnega zavoda ter poenotenje pogojev za imenovanje direktorja javnega zavoda, tako da bodo ti pogoji enotni za vse javne zavode za ohranjanje narave. Rok za pripombe je torek, 13. maj 2014. Več.

 

Javna razgrnitev Okoljskega poročila za Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je javno razgrnilo okoljsko poročilo Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020, ki vsebuje tudi Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Pripombe lahko posredujete do petka, 16. maja 2014.
 

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh