Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 150 / december 2013

SLOVENIJA

 

Slovenija oddala drugo poročilo o izvajanju Direktive o habitatih

Vsakih šest let so države dolžne Evropski komisiji poročati o izvajanju direktive o habitatih. Zavod RS za varstvo narave je oddal poročilo za obdobje 2007-2012, ki zajema obrazce za vrste in za habitatne tipe. Poročilo navaja, da je stanje ugodno za 43 % habitatnih tipov in za 29% vrst. Nezadostno je stanje za 28% habitatnih tipov in za 40% vrst. Slabo pa je stanje za 28% habitatnih tipov in za 11% vrst.

Primerjava med poročiloma iz leta 2007 in 2013 kaže, da je tam, kjer je prišlo do sprememb, stanje večinoma sedaj slabše - spremembe na boljše so redke. Več.

 

Prednostni akcijski okvir za Slovenijo

Na predlog Evropske komisije vsaka država pripravi ti. Prednostni okvir ukrepanja za finančno obdobje 2014-2020 (PAF - Priority Action Framework), ki vsebuje ukrepe, potrebne za ohranitev oz. ponovno vzpostavitev ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v Natura 2000 območjih. S tem naj bi okrepili financiranje Nature 2000 iz finančnih inštrumentov EU. Prednostni akcijski okvir za Slovenijo je nastal v okviru LIFE+ projekta SI Natura Upravljanje. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ga je v Bruselj poslalo 10. decembra 2013. Več.

 

Ptice gnezdilke v letih 2012 in 2013

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) je spremljalo stanje ptic, in sicer 12 vrst v letu 2012 in 16 vrst v letu 2013. V poročilu opozarjajo na prenizko pokritost območij s tistimi kmetijsko okoljskimi ukrepi, ki bi lahko imeli pozitiven vpliv na ptice, kar je predvsem posledica neatraktivnih višin plačil za te ukrepe. Tako je bilo na območju IBA Krakovski gozd-Šentjernejsko polje v obdobju 2007-2013 le 0.7% površine območja pod potencialno primernimi ukrepi, ukrep VTR pa je bil na Ljubljanskem barju v letu 2013 prijavljen le na Naravnem rezervatu Iški morost.

V poročilu opozarjajo tudi neprimerna merila za dodeljevanje subvencij za izgradnjo gozdnih prometnic, ki favorizirajo izgradnjo prometnic v Natura 2000 območjih, Triglavskem narodnem parku, v do sedaj zaprtih gozdovih in v čim večji dolžini. To ima škodljive posledice za varstvo nekaterih gozdnih kvalifikacijskih ptic. Več.

 

Kako gre netopirjem v Sloveniji v letu 2013

Center za kartografijo favne in flore je pripravil poročilo o monitoringu netopirjev v letu 2013. Za 11 vrst netopirjev oz. 40 % vseh vrst v Sloveniji predlagajo, da se jih obravnava kot vrste z neugodnim ohranitvenim statusom. Za druge vrste netopirjev pri nas trenutno ne morejo podati ocene ohranitvenega stanja.

Glede habitatov netopirjev so ponovno ugotovili upadanje števila stavbnih zatočišč, saj so tudi tokrat zabeležili nekatera uničena ali okrnjena kotišča v stavbah. Pri reševanju v preteklosti zabeleženih okrnjenih ali uničenih kotišč je prišlo do določenega napredka, vendar je bila v primerjavi z preteklimi leti opazna manjša aktivnost na tem področju. To povezujejo s pozno sklenitvijo pogodbe za monitoring netopirjev in s tem da v okviru pogodbe ni bilo namenjenih sredstev tudi za t.i. svetovalne aktivnosti. Ob opustitvi monitoringa vsakoletnega monitoringa netopirjev, ki omogoča relativno hitri odziv na nove probleme, bi se stanje zatočišč netopirjev še bistveno bolj poslabšalo, kar bi lahko povzročilo celo praktično nepopravljivo regionalno izumrtje nekaterih vrst.  Več.

 

Uredba o Naturi 2000 bo spremenjena

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletni strani objavilo Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).  S predlagano spremembo uredbe so v 8. člen uredbe dodali dva nova odstavka, ki se nanašata na obveznosti v zvezi s presojami sprejemljivosti, ki sta bila v zadnji noveli uredbe vključena med prehodne določbe. Vendar so kasneje ugotovili, da gre za določbe, ki urejajo potek presoj sprejemljivosti za vse primere in ne le za prehodno obdobje.

 

Odstranili zarast na Planiku

S prostovoljno naravovarstveno akcijo so odstranili zarast na delu pilotnega območja Planik, ki ni bil očiščen v akciji leta 2011, ter nove poganjke grmovne vegetacije, zrasle po zadnji akciji. Izvedli so jo v okviru projekta LIFE+ Wetman, sodelovali so zaposleni na Zavodu RS za varstvo narave in člani društva Nigritella. Več.

 

Ptice na Dravi

V okviru projekta LIFE+LIVEDRAVA so objavili rezultate rednega monitoringa ptic na območju reke Drave.

V začetku decembra so obiskali Nežidersko jezero - Nacionalni park Neusiedlersee-Seewinkel, da  bi bolje spoznali njihov način izvajanja paše s podolskim govedom in z vodnimi bivoli. Več

 

Volkovi

Genetska analiza, izvedena v okviru projekta LIFE+ SloWolf,  je pokazala, da je bila volkulja, ki je junija 2013 poginila ob trku z avtomobilom, Tonka. Zanjo so pred tem domnevali, da je bila žrtev krivolova, saj so njeno telemetrično ovratnico našli konec septembra 2012 v bližini vasi Selce. Več.

Člani Društva za raziskovanje jam Ljubljana so v breznu na Logaški planoti v okolici Logatca našli več ostankov živalskih trupel, med njimi tudi okostje volka s telemetrično ovratnico. Raziskovalci z Biotehniške fakultete so ugotovili, da gre za samico Tino, ki so jo telemetrično spremljali leta 2007 in 2008, zadnjič pa so njene sledi našli marca 2010. Sumijo, da je šlo za krivolov. Več.

V okviru projekta so izvedli seminar o volku za učitelje biologije. Učiteljem so pripravili splošno predavanje o volku, predstavili vsebino priročnika Volk kot modelni organizem za pouk biologije ter jim ob obisku volkov v ZOO Ljubljana odgovorili na morebitna vprašanja. Vsak od udeleženih učiteljev je dobil izobraževalni paket. Več.


EVROPSKA UNIJA

 

 

Nagrada Natura 2000

Evropska komisija razpisala novo nagrado: Evropska nagrada Natura 2000, z  njo želijo zbuditi zanimanje javnosti za omrežje Natura 2000. Nagrado bodo podeljevali vsako leto, nanjo se lahko prijavi kdorkoli, ki je povezan z upravljanjem Nature 2000: občine in druge lokalne skupnosti, lastniki zemljišč, nevladne organizacije, izobraževalne ustanove in posamezniki iz vseh 28 držav članic. Več.

 

Okoljski ministri o invazivnih vrstah

V Bruslju je bilo sredi decembra zasedanje Sveta za okolje, ki je bilo v veliki meri namenjeno razpravi o predlogih uredb o invazivnih tujerodnih vrstah. Sporočilo za medije (gl. stran 8).

 

Komisar o razvoju

Komisar za okolje Janez Potočnik je na konferenci The Nature of Italy: Biodiversity and Protected Areas: the Green Economy for restarting the Country, ki je bila na univerzi La Sapienza v Rimu 12. decembra 2013, govoril o zelenem razvoju. Napovedal je tudi nov akcijski načrt za zeleno podjetništvo, ki bo osredotočen na mala in srednja podjetja. Govor.

 

Domala vsa nacionalna poročila oddana

Evropska komisija bi morala do 1. julija od držav članic prejeti njihova nacionalna poročila o izvajanju direktive o habitatih. Razen Grčije so jih doslej oddale vse države članice. Preglednica.


BRANJE


Poročilo po 17. členu Direktive o habitatih

Zbirno poročilo po Direktivi o habitatih 2013 (Zavod RS za varstvo narave, 2013) je na spletu objavljeno kot preglednica v excel obliki, zajema povzetek obrazcev za vrste in za habitatne tipe.

 

Prednostni akcijski okvir za Slovenijo

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na spletu objavilo Prednostni akcijski okvir za Slovenijo: Prioritised Action Framework (PAF) for Natura 2000 – For the EU Multiannual Financing Period 2014-2020. Slovenia (pdf, 52 strani) z dodatki Appendices (pdf, 65 strani).


Monitioring gnezdilk

DOPPS je pripravil Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi gnezdilk 2012 in 2013 - 1. del2. del3. del4. del, avtorji so Katarina Denac, Luka Božič, Tomaž Mihelič, Damijan Denac, Primož Kmecl, Jernej Figelj in Dejan Bordjan.

 

Monitoring netopirjev

Center za kartografijo favne in flore je pripravil Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2013 (končno poročilo), avtorji so Primož Presetnik, Monika Podgorelec, Ali Šalamun idr.

 

Gozdni habitatni tipi

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je na spletu objavila magistrsko delo Igorja Kopšeta:  Monitoring strukturne pestrosti gozdnih habitatnih tipov Nature 2000 s podatki gozdnih inventur (pdf, 140 strani).

 

Invazivne tujerodne vrste ob Sotli

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je na spletu objavila magistrsko delo Maje Haler: Pojavljanje in pogostost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst glede na spremenjenost obrežnega pasu reke Sotle (pdf, 126 strani).

 

N-Vestnik

Izšla je letošnja četrta številka glasila Zavoda RS za varstvo narave N-Vestnik (pdf, 12 strani).

 

Volčja sled

V okviru projekta LIFE+ SloWolf so sredi decembra izdali še zadnjo številko glasila Volčja sled 4 (pdf, 12 strani).

 

Svet ptic

DOPPS je na spletu objavilo pregled člankov tretje letošnje številke revije Svet ptic.

 

O risu

Na dogodku TEDx Ljubljana je  15. decembrar 2013 Tomaž Skrbinšek predaval o risu (gl. od 11:15 dalje).

 

Priročnik o volku za učitelje biologije

Volk kot modelni organizem za pouk biologije avtorjev - priročnik za učitelje biologije Iztoka Tomažiča in Dolores Nagode (pdf, 63 strani) je namenjen za pouk biologije na splošnih gimnazijah pa tudi učiteljem v osnovni šoli, in sicer pri pouku naravoslovja v sedmem razredu ter biologije v osmem in devetem razredu.

 

Mišičev vodarski dan

Na 24. Mišičevem vodarskem dnevu so predstavili tudi tri prispevke s področja ohranjanja narave: Damjan Denac in Luka Božič: Gnezdilke struge reke Drave med Mariborom in Zavrčem - populacijski trendi, ekološke zahteve in ukrepi za ohranjanje (pdf, 11 strani), Valerija Petrinec, Alenka Kovačič in Smiljan Juvan: Monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom (pdf, 8 strani) ter Aleksander Koren, Simona Kaligarič in Miha Naglič: Upravljanje z vodami in Natura 2000 (predstavitev, pdf, 16 strani).

 

Acta Biologica Slovenica

Društvo biologov Slovenije ja spletu objavilo letošnjo drugo številko revije Acta Biologica Slovenica.

 

O ravnovesju med biomaso in biotsko raznovrstnostjo

Med rezultati projekta recharge.green – v ravnotežju med energijo in naravo v Alpah je objavljena predstavitev  Aleša Poljanca in Roka Piska: Balancing biomass and biodiversity in protected areas; the Triglav National Park case study (pdf, 14 strani).

 

O vegetaciji melišč in o lokalnih projektih za ohranjanje biotske raznovrstnosti

V reviji Geografski vestnik 85/2 (2013) je objavljen članek Mateja Blatnika in Blaža Repeta: Klasifikacija izbranih melišč glede na vegetacijske značilnosti. V članku Jožice Podreka in Romine Rodela: Lokalne akcijske skupine in varovanje okolja: pregled vsebin projektov, ki prispevajo k drugi osi Programa razvoja podeželja so analizirani tudi projekti za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

 

Priročnik za eksperimentalno učenje Voda

V okviru projekta Vitalne krajine so pripravili priročnik Ljubljansko barje – moj navdih: Voda (Marta Vahtar idr.) (pdf, 76 strani), ki je namenjen eksperimentalnemu učenju o delovanju vode na Ljubljanskem barju.

 

Idejni načrt učne poti

Idejni načrt naravoslovne učne poti v krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Boris Rantaša idr.) je objavljen na spletu. 

 

Program razvoja podeželja – predlog poslan v Bruselj

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo Prvi predlog Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 (pdf, 258 strani), ki ga je poslalo Evropski komisiji.

 

Bilten ETC

Izšla je decembrska številka biltena, ki ga izdaja ETC pri Evropski okoljski agenciji (pdf, 5 strani).

 

Upravljalske kategorije za zavarovana območja

Organizacija IUCN je izdala smernice: Guidelines for applying protected area management categories including IUCN WCPA best practice guidance on recognising protected areas and assigning management categories and governance types, avtorji so Nigel Dudley,  Peter Shadie in Sue Stolton (pdf, 143 strani).

 

Ekosistemske storitve

Izšla je publikacija Making the value of ecosystem services visible Sweden 2013 (pdf, 24 strani).

 

Svetovni trendi in ekosistemi

Evropska okoljska agencija je izdala publikacijo: Global megatrend update: 8 Growing demands on ecosystems (pdf, 18 strani).

 

Nadzor nad izvajanjem predpisov

IEEP je izdal poročilo o nadzoru nad izvajanjem predpisov, tudi s področja ohranjanja narave: Information collection and impact assessment of possible requirements for environmental inspections in the area of EU legislation on water, nature protection and trade in certain environmentally sensitive goods (pdf, 398 strani).

 

Ali nadomestni habitati ohranjajo biotsko raznovrstnost?

Članek Baptiste Regnery, Denis Couvet, Christian Kerbiriou: Offsets and Conservation of the Species of the EU Habitats and Birds Directives predstavlja rezultate raziskave nadomestnih habitatov. Za 66 razvojnih projektov v Franciji kaže, da je bilo število vrst v povprečju petkrat nižje kot na območju, ki so ga namenili za poseg v prostor (pdf, 9 strani).

 

O doseljevanju vrst

Raziskovalci v članku, ki obravnava doseljevanje nižinskega urha: Allochthonous individuals in managed populations of the fire-bellied toad Bombina bombina: Genetic detection and conservation implications, ugotavljajo, da se doseljena populacija že v nekaj generacijah prilagodi novim razmeram.


NAPOVEDNIK

31. december 2013: izteče se podaljšani rok za prijavo na razpis za Nagrado Andersa Walla (pozor: rok je bil podaljšan do 31.12.2013).

11. januar 2014: izteče se rok za prijave na natečaj za štipendije princa Bernarda za ohranjanje narave / Prince Bernard Scholarships for Nature Conservation.

18. februar 2014: rok za prijave kandidatur za nagrado Natura 2000.

10. marec 2014: rok za oddajo fotografij na natečaj Živa voda (projekt LIFE+ Aqaviva).

2-3 april 2014: delavnica Natura People workshop – Increasing engagement of people and local economies with Natura 2000, Bruges, Knokke-Heist, Belgija.

3. april 2014: mednarodna konferenca International Biodiversity & LEADER Conference, Dunaj, Avstrija.

10-12 maj 2014: mednarodna konferenca: Heritage Interpretation and Tourism - Enhancing the tourist's experience and benefitting host communities, Primošten, Hrvaška.

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

12-19. november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.

 

NARAVA NA KRATKO


Velike zveri: odvzem, navodila

V Uradnem listu je objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Ministrstvo je objavilo Navodilo za ravnanja v zadevah uveljavljanja odškodninskih zahtevkov za škodo, ki so jo povzročile živali zavarovanih prosto živečih vrst (s prilogami, pdf, 28 strani).

 

Uredba EPO

V Uradnem listu RS št. 99/2013 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o ekološko pomembnih območjih. Objavljeno je tudi neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o ekološko pomembnih območjih NPB2 (4.12.2013).

 

Stališča Slovenije do EU uredbe o invazivnih tujerodnih vrstah

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Državnega zbora je 28.11.2013 sprejel stališče Republike Slovenije do predloga uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrstZapis razprave odbora.

 

Proračun

Objavljen je proračun Republike Slovenije, ki določa tudi sredstva, namenjena ohranjanju narave v letu 2014 in v obdobju 2014-2017

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh