Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 140 / januar 2013

SLOVENIJA

Usposabljali prostovoljce za sledenje

V okviru LIFE projekta SloWolf so sredi januarja izobraževali prostovoljce za zimsko sledenje.  Več.

Vranjeka Ari in Šime – pionirja ptičje GPS telemetrije v Sloveniji

Oktobra 2012 so pri Izoli ujeli dva sredozemska vranjeka in ju opremili z GPS sledilnima napravama. Ptici so poimenovali Ari in Šime. Gre za prvi primer GPS telemetrije na pticah v Sloveniji. Namen le-te v okviru projekta SIMARINE-NATURA je pridobiti kvalitetne podatke o domačih okoliših sredozemskih vranjekov v času letovanja v slovenskem morju, kar bo ključni prispevek k opredeljevanju novih morskih območij Natura 2000. Več.

Novembra 2012 se je v Kopru odvila prva od štirih delavnic o vzpostavitvi in upravljanju morskih območij Natura 2000 za sredozemskega vranjeka v Sloveniji. Več

Gradbena dela v Jernejevem kanalu

V okviru projekta LIFE MANSALT – Človek in narava v Sečoveljskih solinah pričenjajo obsežnejša dela na obnovi leve brežine Jernejevega kanala. V letu 2013 bo tako na novo postavljen okoli 300-metrski odsek kamnitega zidu od izliva kanala navzgor. Več.

Krivače pričakujejo sklednico

Na pilotnem območju Gornji kal so v okviru LIFE projekta WETMAN decembra uredili kal Krivače: razširili so vodno površino, oblikovali manjši otok, ki bo želvam in ostalim živalim spomladi in poleti omogočal nemoteno nastavljanje soncu, in uredili položen prehod vzhodne brežine na kopno. Več.

 

EVROPSKA UNIJA

Lov na volka na Slovaškem

Zaradi lova na volka na Slovaškem komisar za okolje Janez Potočnik prejema številne pritožbe in opozorila. Gre za vrsto, ki jo varuje Direktiva o habitatih. Čeprav direktiva omogoča lov kot ukrep upravljanja, pa mora država članica vrsti zagotoviti ugodno stanje. Ker populacija volka na Slovaškem predstavlja del zahodnokarpatske populacije volkov, je treba z volkom upravljati v tem širšem kontekstu, sporoča komisar Potočnik. Več

 

BRANJE

Poročila monitoringov: dvoživke, hrošči in ptice

V knjižnici smo objavili poročila o monitoringih dvoživk, ki so jih leta 2011 pripravili na CKFF, monitoringa hroščev v letih 2010-2011 ter 2012, ki so jih pripravili na Nacionalnem inštitutu za biologijo, ter monitoring učinkov vodnogospodarskih vzdrževalnih del na stanje izbranih varovanih vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 Drava med Malečnikom in Duplekom, ki ga je leta 2012 pripravil DOPPS.

Ljubljanica povezuje

Izšla je prva številka biltena, ki izhaja v okviru LIFE projekta Ljubljanica povezuje.

Varstvo narave

26. številki revije Varstvo narave so objavljeni članki Sebastjana Štruca in Jurija Guliča o trajnostnem upravljanju z obiskovalci v (za)varovanih območjih na primeru Pohorja, Andraža Hribarja o spremembah geomorfoloških oblik na Muri, Katje Logar o priporočilih za ohranjanje ogroženih gliv in Andreje Slameršek o pašnih redih kot orodju za upravljanje planinskih pašnikov v območjih Nature 2000.

Ogroženost rumenega sleča

Objavljeno je diplomsko delo Katjuše Okrošek: Ogroženost rumenega sleča (Rhododendron luteum Sweet) na naravnih nahajališčih v Sloveniji, Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire (pdf, 93 strani).

Rjavi medved v Posavju

Objavljeno je diplomsko delo Dušana Žiganteja: Dinamika pojavljanja rjavega medveda v Posavskem lovskoupravljalskem območju, Biotehniška fakulteta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire (pdf, 66 strani).

Ekologija - znanstvena veda v krizi?

Nacionalni inštitut za biologijo je na spletu  objavil predavanje Uroša Žibrata: Ekologija - znanstvena veda v krizi? (10 minut).

Ribič

V decembrski številki revije Ribič je objavljen članek Petra Valiča Sulec in HE na srednji Savi.

Lovec

V decembrski  številki revije Lovec je objavljen članek Mihe Krofla: Letos poginilo že pet risov in ekipe Slowolf: Zdravstveno stanje volkov.

Ogroženi hrošči

V Podsredi gostuje razstava o evropsko pomembnih vrsta hroščev Majhni, a pomembni - ogroženi hrošči evropskega varstvenega pomena.

Parki Slovenije

Skupnost parkov Slovenije ima spletno stran, ki predstavlja 10 naravnih parkov in naravni rezervat: www.parkislovenije.si. Članom je na voljo tudi forum.

Delovna mesta in biotska raznovrstnost

Izšla je publikacija The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce (pdf, 347 strani).

Učinkovitost Nature 2000 in presoj

V Franciji so zaključili raziskavo, ki je ugotavljala, kako učinkovito predpisi in presoje vplivov varujejo naravna območja pred vplivi cest. Natura 2000 je najbolj učinkovita. Več.

Spremembe podnebja in lokalno izumiranje

Analizirali so vzroke lokalnega izumiranja in ugotavljajo, da so glavni vzrok podnebne spremembe, ki vplivajo na odnose med vrstami, na primer na izgubo plena za zveri. Več.

Bilten ETC

Izšla je decembrska številka biltena ETC/BD newletter (pdf, 6 strani).

 

NAPOVEDNIK

2. februar 2013Pohod ob svetovnem dnevu mokrišč, z nagovorom predstavnika sekretariata Ramsarske konvencije.

8. februar 2013: rok za oddajo kandidatur na razpisu za nagrado Cultura 2013 ustanove Alfred Toepfer.

14. februar 2013: objava razpisa LIFE+ za leto 2013. Več.

19 - 20 februar 2013: znanstvena konferenca How to push the implementation of the European Green Belt by landscape policy instruments?, Dunaj, Avstrija.

12-14 marec 2013: delavnica o monitoringu: Natura 2000 Monitoring Workshop: Nature, Pictures and People, Swansea, Velika Britanija.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

21-27 oktober  2013: mednarodna konferenca  3rd International Marine Protected Areas Congress, Marsej-Korzika, Francija.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh