Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 139 / december 2012

SLOVENIJA

Predstavitev presoje po direktivi o habitatih

V času razprave o evropskem ekološkem omrežju Natura 2000 se je izkazalo, da je potrebno v Sloveniji pripraviti obnovitveno predstavitev skupnega razumevanja presoje po direktivi o habitatih. Sektor za celovite presoje vplivov na okolje tako organizira enodnevni seminar o presojah sprejemljivosti na varovana območja, ki bo 7. januarja 2013 v Ljubljani. Vabilo.

Predlog sprememb Nature 2000: odzivi občin

Do konca decembra 2012 se je glede predloga sprememb območij Natura 2000 s pisnimi pripombami na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odzvalo 32 občin in ena skupina občin. Več na:http://www.natura2000.gov.si/index.php?id=87&tx_ttnews[tt_news]=355&tx_ttnews[backPid]=50.

Studio ob 17h o Naturi 2000

Studio ob 17h prvega programa Radia Slovenija je bil 12. decembra posvečen Naturi 2000. Sodelovali so dr. Darij Krajčič, direktor Zavoda RS za varstvo narave, dr. Peter Skoberne z Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Robert Smerdelj, predsednik Združenja občin Slovenije. Govorili so o prednostih in slabostih Nature 2000, širjenju in izvzemanju zaščitenih površin in težavah, na katere opozarjajo lokalne skupnosti.

Projekt  LIFE Upravljanje Nature 2000 na spletu

Projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (SI Natura 2000 Upravljanje - LIFE11 NAT/SI/880) je decembra dobil svojo spletno stran, kjer so objavljene tudi novice, in logotip.

Volka Slavc in Julija: fotografije in sledi

Predstavniki projekta LIFE Slowolf so decembra sledili stopinjam dveh volkov v parku Lessinia v severni Italiji, Miha Krofel je predaval o volkovih v Sloveniji. Konec januarja so nato volčji par fotografirali tudi podnevi.

Vidra in nutrija v šoli Trnovo

V okviru LIFE projekta Aqaviva so obiskali Osnovno šolo Trnovo. Učenci so spoznali dva sesalca, ki sta prisotna ob  in v Ljubljanici, vidro in nutrijo. Spoznali so razlike med njima in tudi podobnosti v prilagoditvah na vodno okolje ter kako jih sledimo. S pomočjo odlitkov so spoznali stopinje različnih živali. Več.

EVROPSKA UNIJA

Izravnalni ukrepi

Evropska komisija je izdala Napotke za uporabo člena 6(4) Direktive 92/43/EGS o habitatih, ki so posvečeni zlasti izravnalnim ukrepom (pdf, 29 strani).

Najboljši LIFE projekti leta 2012

Države članice EU, zastopane v Odboru LIFE, so skupaj z enoto LIFE Narava Evropske komisije razglasile 13 najboljših projektov LIFE Narava 2011. Več.

Ribogojstvo v območjih Natura 2000

Evropska komisija je izdala nove smernice za ribogojstvo znotraj vseevropskega omrežja zavarovanih naravnih območij Natura 2000. Smernice pojasnjujejo, kako najbolje poskrbeti za to, da so dejavnosti na področju ribogojstva usklajene z naravovarstveno zakonodajo EU in zlasti z določbami za omrežje Natura 2000. Več

BRANJE

Poročila monitoringov

knjižnici smo objavili več poročil o monitoringih netopirjev, ptic in mehkužcev, ki so jih pripravili CKFF, DOPPS in ZRC SAZU.

Volčja sled 3

Izšla je 3. številka Volčje sledi, ki jo izdajajo v okviru projekta LIFE SloWolf.  Med prispevki so Primeri dobrih praks varovanja pašnih živali, Izobraževalni seminar za cenilce škod in Volkovom na sledi.

Flora Mišje doline

V reviji Hladnikia št. 30 je objavljen članek Branka Dolinarja in Branka Vreša Pregled flore Mišje doline in zgornjega porečja Rašice, v katerem so popisane zavarovane vrste Mišje doline in zgodovina raziskovanja botanike v Mišji dolini.

Svet ptic

4. številki revije Svet ptic Tomaž Mihelič piše o veliki uharici in njenem sobivanju s sodobnim človekom, Urša Koce o vranjeku in projektu LIFE. Damijan Denac, Luka Božič in Smiljan Juvan pojasnjujejo, da naravovarstveniki niso krivi za poplave. Dejan Bordjan predstavlja Cerkniško jezero, Tomaž Jančar pa karto občutljivih območij za ptice, s katero želi DOPPS olajšati umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji.

Proteus

Izšla je decembrska številka revije Proteus.

Seznam tujerodnih hroščev v Sloveniji

V  Acta entomologica Slovenica je izšel članek Ala Vrezca, Andreja Kaple in Maje Jurc: Prvi seznam tujerodnih vrst hroščev (Coleoptera) v Sloveniji (str. 157-178).

N-Vestnik

Izšla je decembrska številka n-Vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave.

Diplomska dela

Na Biotehniški fakulteti je bilo v letu 2012 pripravljenih več diplomskih del, zanimivih tudi z vidika naravovarstva, med njimi npr. Tomislav Laktić: Ekosistemske storitve območij Dobrave in Jovsov na področju turizma (pdf, 48 strani) in Matija Špacapan: Aktivnost rjavega medveda (Ursus arctos) v času zimovanja (pdf, 68 strani).

Najboljši projekti LIFE za leto 2011

Evropska komisija je na spletu objavila brošuro The best LIFE Nature projects 2011 (pdf, 32 strani).

Smernice za ribogojstvo

Smernice za ribogojstvo v območjih Natura 2000: Guidance on Aquaculture and Natura 2000 Sustainable aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network (pdf, 89 strani) so objavljene na spletni strani Evropske komisije.

Eurosite Manager

Izšla je decembrska številka biltena EuroSite Manager (pdf, 9 strani), ki obvešča tudi o financiranju Nature 2000.

Narava in gospodarstvo

IEEP je izdal dve publikaciji: Handbook on Financing biodiversity in the context of the European Fund for Regional Development (EFRD) (pdf, 15 strani) in Nature and its role in the transition to a Green Economy (pdf, 72 strani).

Vplivi invazivnih vrst

Evropska okoljska agencija je izdala publikacijo o vplivih invazivnih tujerodnih vrst: The impacts of invasive alien species in Europe - Technical report No 16/2012 (pdf, 118 strani).

Izšla je tudi publikacija o indikatorjih: Invasive alien species indicators in Europe - a review of Streamlining European Biodiversity (SEBI) Indicator 10 - Technical report No 15/2012 (pdf, 48 strani).

Prekmejno ohranjanje narave

IUCN je izdal publikacijo: Initiating effective transboundary conservation : a practitioner's guideline based on the experience from the Dinaric Arc (Boris Erg,  Maja Vasilijevic,  Matthew McKinney) (pdf, 98 strani).

Parki dinarskega loka

Izšla je decembrska številka biltena, ki izhaja v okviru projekta Parki dinarskega loka / Dinaric Arc Parks. Objavili so tudi publikacijo o srečanju predstavnikov naravnih parkov novembra 2013, med njimi tudi sedmih iz Slovenije (pdf, 12 strani).

NAPOVEDNIK

14. februar 2013: objava razpisa LIFE+ za leto 2013. Več.

11-13 september 20135th River Restoration Conference, Dunaj, Avstrija.

16-19 september 2013: 20. mednarodna konferenca o okoljskih kazalnikih / 20th International Conference  of Environmental  Indicators, Trier, Nemčija.

NARAVA NA KRATKO

Vodja sektorja za ohranjanje narave

Od 1. januarja 2013 dalje je vodja Sektorja za ohranjanje narave dr. Marija Markeš, nekdanja direktorica Triglavskega narodnega parka.

Imenovanja v svete parkov

Vlada RS je na seji 3. 1. 2013 v svet javnega zavoda Krajinski park Strunjan imenovala: dr. Boštjana Kosa, dr. Katarino Groznik Zeiler in dr. Branko Tavzes z Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Vojka Rotarja z Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Mojco Hilj Trivič z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za predsednico Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko je imenovala dr. Katarino Groznik Zeiler, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Spremembe Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom

Vlada RS je  21.12.2012 sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (pdf).

Poročilo in program dela Zavoda za gozdove Slovenije

Vlada RS je 13. novembra sprejela soglasje k Programu dela, Finančnemu načrtu in Kadrovskemu načrtu Zavoda za  gozdove Slovenije za leto 2012 in se seznanila s Finančnim poročilom Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2011, Poročilom o delu Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2011, Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih Zavoda za gozdove Slovenije v letu 2011 in Poročilom o gozdovih za leto 2011. Gradiva.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh