Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 126 / november 2011

SLOVENIJA

Gibanje volkov v oktobru

Volčji mladiči so sedaj že dovolj veliki, da lahko sledijo staršem pri obhodih tropovega teritorija. Zato so v oktobru volkovi začeli v večji meri uporabljati tudi bolj robne dele svojih teritorijev.

Signal iz ovratnice volka Vojka iz tropa Vremščica je žal konec septembra izginil, kaj se je zgodilo z volkom, zaenkrat še ni znano. Več.

Posvet o nadomestnih habitatih

Zavod RS za varstvo narave se srečuje z vse bolj zahtevnimi presojami vplivov na varovana območja. Te pogosto - kot omilitveni ukrep - zahtevajo izvedbo nadomestnih habitatov. Uvajanje slednjih v prakso postavlja številna vprašanja, ki jih bodo obravnavali na posvetu Nadomestni habitati v varovanih območjih. Posvet bo 8. decembra 2011 v Ljubljani.  Prijave zbirajo do 2.12.2011. Več.

Projekt Biomura zaključen

Biomura se je 31. oktobra 2011 uradno zaključila. Projektna skupina pripravlja še poročilo za širšo javnost in zaključno poročilo projekta, opravili bodo še revizijo in pregled zunanje spremljevalne nadzorne skupine. Projektni partnerji upajo, da bo projekt Biomura v prihodnje služil kot primer dobre prakse in dal vzgled kako lahko z majhnimi spremembami veliko dosežemo.

EVROPSKA UNIJA

Komisija sprašuje Slovenijo

Evropska komisija je novembra Sloveniji poslala dva sklopa vprašanj glede prenosa habitatne direktive v slovensko zakonodajo. Komisija želi pojasnila v zvezi s prenosom tretjega odstavka 6. člena direktive in v zvezi s pomanjkljivostmi v obstoječi mreži predlaganih Natura 2000 območij, na katere sta opozorila biogeografska seminarja leta 2005 in 2006. Več.

Janez Potočnik: Finančne potrebe Nature 2000 bodo vključene v sklade EU

Slovenija je strateško že pristopila k finančnim naložbam za upravljanje območij Natura 2000, zlasti s sprejetjem programa za upravljanje programa Natura 2000 v obdobju 2007-13, je poudaril evropski komisar za okolje Janez Potočnik. Tako naj bi bilo tudi v prihodnjem proračunskem obdobju EU, ko naj bi bile finančne potrebe Nature 2000 in drugih zavarovanih območjih vključene v različne sklade EU, kot so programi za razvoj podeželja v okviru skupne kmetijske politike. Več.

2012 Sloveniji za LIFE+ okvirno  5,6 milijona

Evropska komisija je določila roke in razrez za sofinanciranje LIFE+ projektov po državah. Slovenija bo prejela okvirno 5,6 milijona EUR (za leto 2011 je bilo namenjenih okvirno 5,4 milijona EUR). Razpis bo objavljen februarja 2012. Več.

Natura 2000 povečala v 15 državah

Omrežje Natura 2000 se je razširilo za skoraj 18.800 km2. Omrežje zdaj zajema skoraj 18 odstotkov kopnega ozemlja EU in več kot 145.000 km² njenega morja. Zadnja posodobitev zajema petnajst držav članic in povečuje število območij za 166. Natura 2000 se je povečala tudi v dveh naših sosedah: v Italiji in na Madžarskem.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem povedal: „Natura 2000 je trenutno najučinkovitejše orodje v Evropi za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti in ima ključno vlogo v naši strategiji za varovanje naše naravne dediščine. Zlasti pozdravljam vključitev evropskih morij, saj varovanje evropskega morskega okolja in njegovih edinstvenih posebnosti še nikoli ni bilo bolj pomembno.“ Več.

V pripravi uredba za izvedbo energetske infrastrukture

Evropska komisija ugotavlja, da težave s postopki izdajanja dovoljenj in nasprotovanjem javnosti spadajo med glavne ovire za pravočasno gradnjo energetske infrastrukture. Zato pripravlja novo uredbo, ki naj bi postopke pospešila. V zvezi z direktivo o habitatih Komisija  pričakuje, da bi lahko bilo v navzkrižju z območji Natura2000 le malo projektov. Več.

BRANJE

Varstvo narave 25

Izšla je 25. številka strokovne revije Varstvo narave.

Vključevanje deležnikov in Natura 2000

Dan Burgar Kuželički je avtor diplomskega dela Vključevanje deležnikov v proces izdelave gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot na območjih Natura 2000, Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta, 2011 (pdf. 71 strani).

Proteus

novembrski številki Proteusa lahko preberete članek Mihe Krofla Vedenjske značilnosti šakala.

Biomura 9 in 10

9. številki časopisa Biomura (junij 2011) je članek o vzpodbujanju hidrodinamičnih in morfodinamičnih procesov na reki Muri, zanimivi so še članki o mokriščih in ekološki učni poti. V 10. številki (oktober 2011)  so povzeli rezultate projekta in vsebine iz 2. regionalne delavnice. O urejanju voda v Pomurju je pisal Anton Kustec iz MOP ARSO, nacionalni pomen poplavnih gozdov sta predstavila Štefan Kovač in Živan Veselič iz Zavoda za gozdove Slovenije, o manjši porabi električne energije pa sta razmišljala Stojan Habjanič in Simon Balažic iz Zveze društev Moja Mura.

Inventarji 1976-1991 na spletu

Na spletu (rubrika Arhiv) so objavljeni Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije, Zavod SR Slovenije za spomeniško varstvo (1976), Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije – 1. del: vzhodna Slovenija, Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1988) in Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije – 2 del: osrednja Slovenija, Zavod SR Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1991).

Razstava Nevidne vezi

Zavod RS za varstvo narave OE Piran je v Izoli pripravil razstavo Nevidne vezi, ki ponuja pogled v svet morskih datljev in nam razkrije povezanost na videz ločenih svetov nad in pod morsko gladino. Razstava bo v prihodnjih mesecih potovala na šole in splošne knjižnice obalnih krajev pa tudi po Sloveniji. Več.

Knjiga in razstava fotografij o soteski Zarta/Zarica

Izšla je knjiga Zarta ali Zarica – Potopljena lepotica, ki razkriva lepote soteske jugovzhodno od Kranja. Izdal jo je Zavod RS za varstvo narave. Do 10. decembra je v avli Gorenjskega glasa tudi priložnostna razstava fotografij Jurija Kurilla. Več.

O razvoju in parkih

V zborniku posveta Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji je objavljen tudi članek Katarine Groznik Zeiler: Razvojna vloga zavarovanih območij v Sloveniji.

Mestno drevje

Izšla je strokovna knjiga Mestno drevje, ki so jo napisali Aleksander Šiftar, Tanja Maljevac, Maia Simoneti in Jože Bavcon (107 strani, cena: 34 EUR). Kupite jo lahko v Botaničnem vrtu v Ljubljani (naročilnica).

Programom strank za naravo slabe ocene

Ohranjanje narave je v predvolilnih programih prejelo podpovprečno oceno: 2,12. Oceno so pripravile nevladne organizacije, združene v mrežo Plan B za Slovenijo.

Eurosite manager

Izšla je novembrska številka biltena Eurosite Manager.

Prostorsko planiranje in biotska raznovrstnost

V Varšavi je bila 7.-9. novembra v strokovno konferenco Načrtovanje za biotsko raznovrstnost / Planning for biodiversity ConferencePredstavitveZaključki.

Ekosistemsko računovodstvo

Evropska okoljska agencija je izdala novo gradivo: An experimental framework for ecosystem capital accounting in Europe (pdf, 46 strani).

To je njihova že druga publikacija o ekosistemskem računovodstvu, aprila 2010 so izdali Ekosistemsko računovodstvo in stroški zaradi izgub biotske raznovrstnosti - primer obalnih mokrišč Sredozemlja / Ecosystem accounting and the cost of biodiversity losses — the case of coastal Mediterranean wetlands.

NAPOVEDNIK

29. november - 2. december 2011: redno letno srečanje Stalnega odbora Bernske konvencije: Preparing our future, preserving life on Earth, Strasbourg, Francija.

8. december 2011: posvet Nadomestni habitati v varovanih območjih.  Ljubljana. Prijave do 2.12.2011.

13-15 december 2011: delavnica Adaptive Management Planning; software tools and practices, Doorn, Nizozemska. Prijave: do 15. novembra.

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Cemprinov nasad ni več zavarovan

Vlada je 10. novembra 2011 sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju cemprinovega nasada na Kladjeku pod Črnim vrhom na Pohorju.

Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se spreminja zaradi doslednejšega prenosa Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Ena od obvez v zvezi z vetrnimi elektrarnami se nanaša neposredno na območja Natura 2000.

Kadrovske odločitve

Vlada Republike Slovenije je na seji 10. novembra 2011 imenovala člane v Svet Javnega zavoda Triglavski narodni park, in sicer: dr. Darija Krajčiča (predsednik sveta),  Silvestra Gaberščka in  mag. Janeza Zafrana.

V svet Javnega zavoda Krajinski park Kolpa je imenovala Damjano Pečnik, predstavnico Ministrstva za kulturo.

Jošta Jakšo je imenovala za v.d. direktorja Zavoda za gozdove Slovenije, in sicer  za obdobje od 3. decembra do imenovanja direktorja. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh