Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 125 / oktober 2011

SLOVENIJA

Enostavna mladomesečina ponovno najdena

Igor Dakskobler, Branko Zupan in Vid Daksobler so po več kot 50 letih ponovno našli enostavno mladomesečino na Malem polju pod Triglavom. Gre za evropsko pomembno praprot. Več.

Natura vrste na znamkah

Pošta Slovenije je septembra 2011 izdala nove znamke z motivi iz živalskega sveta. To so rak navadni koščak ter štiri ptice: bela štroklja, veliki škurh, belohrbti detel in vrtni strnad. Več.

Osnutek akcijskega načrta za volka

V okviru projekta SloWolf so pripravili osnutek akcijskega načrta za upravljanje volka.

Objavili so sporočilo za medije, ki na podlagi raziskave poudarja, da odstrel volkov ne vpliva na število škodnih primerov.

LIFE projekt za vranjeka

Septembra 2011 je DOPPS pričel izvajati projekt Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii v Sloveniji - Simarine Natura. Vranjeki se na slovenski obali ob večerih zbirajo na treh večjih prenočiščih: pri Sečoveljskih solinah, pri Strunjanskih solinah in pri Debelem rtiču. Projekt bo prispeval k njihovemu poznavanju, ohranjanju njihovega življenjskega prostora in promociji te vrste. Informacije: Urša Koce (ursa.koce(at)dopps.si).

Čistili zaraščajoče pohorske planje

V okviru LIFE projekta Wetman je Zavod RS za varstvo narave organiziral čiščenje pohorskih planj, ki so del območja Natura 2000. Odzvalo se je več kot 40 ljudi. Več.

Delavnica BioMura

V Moti je sredi oktobra potekala druga regionalna delavnica projekta Biomura. Prvi del je bil namenjen predstavitvi projektnih rezultatov, drugi del je zajemal vpetost projekta v lokalno skupnost in upravljanje s prostorom, tretji del pa je bil namenjen mnenjem, stališčem, pogledom in razvojnim vizijam reke Mure v prihodnosti. Več.

Vlada o pobudah občin Sežana in Divača

Občina Sežana in nato še občina Divača sta leta 2010 na Ustavno sodišče RS naslovili zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Nature 2000). Vlada RS je 18. oktobra 2011 sprejela stališče, da sta pobudi neutemeljeni. Več.

Kazalci okolja v Sloveniji – dva nova

V spletni aplikaciji Kazalci okolja v Sloveniji,  v poglavju Narava in biotska raznovrstnost, sta objavljena dva nova kazalca. Izdelana sta po metodologiji kazalcev SEBI Evropske agencije za okolje, ki izhaja iz poročanja po 17. členu Direktive o habitatih in sta tako mednarodno primerljiva: NB11 Evropsko pomembne vrste in NB12 Evropsko pomembni habitatni tipi.

EVROPSKA UNIJA

Območjem Natura 2000 se obeta več EU sredstev

Evropska komisija je 6. oktobra predlagala ureditev kohezijske politike v letih 2014-2020. Med prioritetnimi nameni financiranja so po novem tudi območja, kot je Natura 2000. Slovenija z več kot 35-odstotnim deležem svoje površine je na ravni EU tu vodilna.

"To so nedvomno zelo pomembne priložnosti, ki jih bo Slovenija lahko izkoristila in ki so resnično dobre," je poudaril komisar Janez Potočnik (STA). Več.

BRANJE

Učinkovitost odstrela volkov

Miha Krofel, Rok Černe in  Klemen Jerina so objavili znanstveni članek: Učinkovitost odstrela volkov (Canis lupus) kot ukrepa za zmanjševanje škode na domačih živalih. Objavljen je v Zborniku gozdarstva in lesarstva 95/2011, stani 11–22.

Upravljanje z volkom v Sloveniji

V sklopu projekta SloWolf so pripravili osnutek akcijskega načrta za upravljanje volka.

O gozdovih in biotski raznovrstnosti

V Studiu ob 17h se je 19. oktobra 2011  voditelj Tomaž Gerden z gosti - dr. Jurij Diaci, Jošt Jakša, dr. Darij Krajčič in dr. Boris Kryštufek - pogovarjal o gozdovih in biotski raznovrstnosti.

Anketa o plovkah in sidranju

Zavod RS za varstvo narave vabi lastnike plovil, naj izpolnijo anketo o ureditvi privezov v zavarovanih območjih. Več.

Dogovor o ustanovitvi Skupnosti zavarovanih območij narave Slovenije

Na prvem srečanju zaposlenih v slovenskih parkih, ki ga je gostil Krajinski park Ljubljansko barje, so ustanovili skupnost naravnih parkov Slovenije.

Tujerodne vrste na zavarovanih območjih

Jana Kus Veenvliet in Maja Humar sta pripravili poročilo Tujerodne vrste na zavarovanih območjih (pdf, 71 strani).

Proteus

V oktobrski številki Proteusa lahko preberete članek Igorja Dakskoblerja et al. o ponovni najdbi praproti male mladomesečine na Malem polju v Julijcih ter članek Irene Breščak o idrijskem jegliču na robu Gore.

Svet ptic

V tretji številki revije Svet ptic Damijan in Katarina Denac pišeta o čigrah Slovenije, Al Vrezec o duplih in duplarjih, Peter Grošelj o cipah.

Ocenjevanje pokrajin v območjih Natura 2000

Na primeru območja Natura 2000 na Siciliji so razvili celovito oceno, ki poleg okoljskih vključuje tudi antropogene elemente značilnosti. Več.

Narava in podnebne spremembe

Cipra je objavila poročilo Ohranjanje narave in podnebne spremembe v slovenskem jeziku.

Okoljski predpisi za evropske banke

Izšlo je obsežno gradivo Sourcebook on EU Environmental Law (IEEP, 2010). Varstvo narave najdete na straneh 137-142.

Novo za uprave parkov

Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC) je izdala Katalog kazalnikov učinkovitega upravljanja (pdf, 126 strani).

Biotska raznovrstnost in zdravje

Izšlo je poročilo Biodiversity and Health – New Future Brief from Science for Environment Policy, ki obravnava odnos med biotsko raznovrstnostjo in našim zdarvjem.

Gozdovi Evrope na kratko

Izšla je zgibanka Europe's forests at a glance — a breath of fresh air in a changing climate (pdf, 4 strani).

NAPOVEDNIK

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

1-3 november: usposabljanje Good Practice Stakeholder Participation... with a focus on the environment, Wye, Kent, Velika Britanija. ProgramPrijave.

2-3 november 2011: letna konferenca IEEM: Rebuilding Biodiversity, Liverpool, Velika Britanija.

12. november 2011: prostovoljna naravovarstvena akcija čiščenje zarasti na severozahodnem delu Črne doline pri Grosuplju.

16-17 november 2011:  seminar European Efficiency & Innovation Seminar: Integrated Site Management. Organizatorja: Eurosite in Europark, Velika Britanija.

16-18. november 2011: seminar Forging Targets and Solutions for Rivers and Water Ecosystem RestorationLjubljana.

28. november 2011: simpozij Global Business for Biodiversity Symposium II, London, Velika Britanija.

13-15 december 2011: delavnica Adaptive Management Planning; software tools and practices, Doorn, Nizozemska. Prijave: do 15. novembra.

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Objavljen pravilnik o odvzemu medveda in volka

Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave je objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/2011.

Park Strunjan: program za 2011 ter sprememba sedeža in znaka

Vlada je 11. oktobra spremenila sedež in znak Javnega zavoda Krajinski park Strunjan ter potrdila program dela in finančni načrt za leto 2011.

Program dela parka Kolpa za 2011

Vlada RS je 4. oktobra 2011 dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2011.

Ob zaključku mandata

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić je med dosežki v obdobju 2009 - 2011 izpostavil zakon o Triglavskem narodnem parku. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh