Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 124 / september 2011

SLOVENIJA

Iz Slovenije v Bruselj 5 projektnih predlogov LIFE Narava

Ministrstvo za okolje in prostor je Evropski komisiji posredovalo 5 projektov s sklopa Narava in biotska raznovrstnost. O izboru bodo predlagatelji obveščeni v marcu 2012. Več.

SloWolf: postavili nočne ograde

Na izbranih pašnikih s pogostimi napadi volkov so pašnike že opremili z nočnimi ogradami sestavljenimi iz 170 cm visokih, premičnih elektromrež. V nadaljevanju bodo izbranim rejcem drobnice donirali tudi pastirske pse, saj se je prav kombinacija nočnega zapiranja ovac in varovanja s pastriskimi psmi v tujini izkazala kot najbolj učinkovita zaščita pred napadi volkov.Za rejce so pripravili delavnico o uvajanju pastirskih psov v funkcijo varovanja črede. Več.

Volk Luka, ki so ga z ovratnico opremili konec avgusta, se giba v okolici Gotenice in Kočevske Reke. Več. Poleg Vojka in Slavca je to tretji volk, katerega gibanje lahko trenutno spremljajo s pomočjo oddajnika na ovratnici.

Uspešna 13. Evropska noč netopirjev

V dvanajstih krajih po Sloveniji je od 1. do 23. septembra 2011 potekala 13. Evropska noč netopirjev, ki jo vsako leto pripravlja Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev s pomočjo lokalnih organizatorjev. Nekatere aktivnosti so v letošnjem letu potekale v okviru projekta Life+ Življenje ponoči. Člani društva so pripravili predavanja in večerne sprehode s poslušanjem in opazovanjem netopirjev, delavnice za otroke in delavnico izdelovanja netopirnic. Ocenjujejo, da se je dogodkov udeležilo 400 obiskovalcev. Uspešno izpeljane noči se bodo verjetno najbolj veselili netopirji cerkve Matere dobrega sveta v Završah pri Grobelnem, ki se bodo naslednjo pomlad vrnili na očiščeno podstreho. 
Alenka Petrinjak, Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev

Zaključek prve sezone terenskih opazovanj

V okviru LIFE projekta Življenje ponoči so septembra zaključili prvo sezono terenskih opazovanj. Strokovnjaki za netopirje in strokovnjaki za metulje so v pomladanskih in poletnih mesecih redno obiskovali projektne cerkve in beležili odziv živali na tri različne tipe osvetlitve. Več.

Čiščenje planj

Zaraščanje negozdnih površin v osrednjem območju Pohorja je pomemben proces, ki oži pestrost naravnega okolja. Predvidena naravovarstvena akcija je usmerjena na območja travišč – planj, ki imajo status prednostnega habitatnega tipa območja NATURA 2000, obenem pa predstavljajo življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam, še posebej pticam. Zavod RS za varstvo narave s partnerji zato 8. oktobra 2011 organizira akcijo čiščenja planj. Več.

O upravljanju morskih zavarovanih območij

Na četrtem sestanku projektnega sveta MedPAN North (od 19. do 21. septembra v Izoli) so razpravljali o ocenjevanju učinkovitosti upravljanja morskih zavarovanih območij, o tujerodnih in invazivnih vrstah in o upravljanju s turističnim obiskom. Več.

BRANJE

SloWolf – poročilo o prvi sezoni

V okviru LIFE projekta SloWolf so pripravili Poročilo o opravljenih aktivnostih v 1. sezoni spremljanja stanja populacije volkov v Sloveniji (pdf, 23 strani).

Varstvo narave - dodatek

V dodatku k reviji (suplement 1) Varstvo narave so objavljeni članki in posterji mednarodne delavnice "Oblikovanje reprezentativne mreže morskih zavarovanih območij v Jadranskem morju", ki je potekala oktobra lani v Piranu. Revija Varstvo narave je dostopna tudi na internetu na portalu Digitalna knjižnica Slovenije www.dlib.si.

N-vestnik

Izšla je tretja letošnja številka glasila Zavoda RS za varstvo narave N-vestnik (pdf, 8 strani).

Proteus

Izšla je septembrska številka revije Proteus.

Razdrobljenost pokrajin v Evropi

Evropska okoljska agencija je izdala knjigo Landscape fragmentation in Europe - EEA Report No 2/2011 (pdf, 90 strani).

Natura 2000 – Bosna i Hercegovina

Izšla je knjiga Nusret Drešković et al.: Natura 2000 – Bosna i Hercegovina na 460 straneh, ki predstavlja habitatne tipe in vrste. temelji na objavah in deloma na preveritvah na terenu. Izdal jo je Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo.

Pogled pravnikov na CBD

Elisa Morgera in Elsa Tsioumani pišeta o Konvenciji o biološki raznovrstnosti: Yesterday, Today and Tomorrow: Looking Afresh at the Convention on Biological Diversity (pdf, 32 strani - kliknite na One-click Download).

Orodje za boljšem upravljanje

Na voljo je novo orodje, ki pomaga pri določanju prioritet. Uporablja se lahko pri ohranjanju ogroženih vrst. Več.

Vrednotenje politik

Pri založbi Vega je izšla knjiga Bojana Radeja idr. Vrednotenje politik, ki jo je pripravilo Slovensko društvo evalvatorjev. Cena 26€.

NAPOVEDNIK

8. oktober 2011čiščenje planj na Pohorju.

12. oktober 2011druga regionalna delavnica projekta Biomura, Biocenter Mura, Mota.

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

1-3 november: usposabljanje Good Practice Stakeholder Participation... with a focus on the environment, Wye, Kent, Velika Britanija. ProgramPrijave.

2-3 november 2011: letna konferenca IEEM: Rebuilding Biodiversity, Liverpool, Velika Britanija.

16-17 november 2011:  seminar European Efficiency & Innovation Seminar: Integrated Site Management. Organizatorja: Eurosite in Europark, Velika Britanija.

27-28 januar 20123. Slovenski entomološki simpozij, Maribor.

21-24 avgust 2012: mednarodna konferenca: 6th International Conference on Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Stockholm, Švedska. Organizator: MMV.

6-15 september 2012: svetovni kongres IUCN World Conservation Congress, Jeju, Koreja.

NARAVA NA KRATKO

Slovenija podpisala Nagojski protokol

Zunanji minister Samuel Žbogar je 27. septembra 2011 na sedežu Združenih narodov v New Yorku podpisal Nagojski protokol o dostopu do genskih virov. Več.

Prenehanje zavarovanja cemprinovega nasada

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Predlog Uredbe o prenehanju veljavnosti Odločbe o zavarovanju cemprinovega nasada na Kladjeku pod Črnim vrhom na Pohorju. Rok za pripombe je 27. oktober 2011.

Poročilo Zavoda RS za varstvo narave za 2010

Vlada Republike Slovenije je 23. avgusta 2011 dala soglasje k Poročilu o delu in Računovodskemu poročilu Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2010.

Poročilo za 2010 in program za 2011 za Ljubljansko barje

Vlada RS je 23. avgusta 2011 dala soglasje k Poročilu o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2010
Potrdila je tudi Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje za leto 2011. Za delovanje Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje je v proračunu RS  za leto 2011 rezerviranih 215.045,00 evrov, v proračunu Mestne občine Ljubljana pa za program parka  5.000,00 evrov.

Park Goričko bo lahko kmetoval

Vlada RS je 23. avgusta 2011 dala soglasje k Spremembi Statuta Javnega zavoda Krajinski park Goričko. To je pravna podlaga za to, da se lahko Javni zavod Krajinski park Goričko ukvarja tudi s kmetijsko dejavnostjo.

Spojitev uprav zavarovanih območij

Vlada Republike Slovenije je 25. 8. 2011 sprejela sklep, da naj Ministrstvo za okolje in prostor do konca leta 2011 pripravi predlog spojitve javnih zavodov na področju zavarovanih območij narave.

Poročilo o ustanavljanju Kraškega regijskega parka

Vlada RS se je 29.9.2011 seznanila s Poročilom Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z izvedbo izrednega nadzora nad delom UE Sežana in Občine Sežana, z ustanavljanjem Kraškega regijskega parka in z izvajanjem partnerskega čezmejnega projekta KRAS-CARSO. Več.

Pripombe na osnutek zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju

Objavili smo pripombe in predloge iz javne razprave o Osnutku zakona o vožnji z vozili v naravnem okolju.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh