Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 119 / april 2011

SLOVENIJA

Park Goričko pomaga štorkljam in dvoživkam

V Krajinskem parku Goričko nadaljujejo z akcijo nameščanja podstavkov belim štorkljam v upanju, da bodo uspele najti tudi hrano za svoj zarod (HodošProsenjakovci). V marcu so čez cesto prenesli 11.710 dvoživk

Zagon LIFE projekta za mokrišča

V Kranjski Gori je bila 30. marca 2011 otvoritvena konference projekta »WETMAN – varstvo in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji«, ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave.

Projekt SloWolf: izbrali rejce

V okviru akcije primeri dobre prakse so izbrali rejce drobnice, pri katerih bodo pašnike opremili z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. Ta bodo pripomogla k zmanjšanju škod zaradi volkov. Pri dveh rejcih v Zagorju pri Pivki in na Volovji rebri so že postavili dve elektro mreži, visoki 145 cm.

Tečaj kartiranja habitatnih tipov

Triglavski narodni park od 19. aprila do 18. maja izvaja tečaj kartiranja habitatnih tipov za študente. Tečaj obsega kabinetni in terenski del, koordinira ga Tanja Menegalija tanja.menegalija@remove-this.tnp.gov.siVeč.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Skupina za upravljanje kmetijskih zemljišč v območjih Natura 2000

Predstavnica Slovenije v skupini za upravljanje kmetijskih zemljišč v območjih Natura 2000 pri Evropski komisiji je mag. Mateja Žvikart z Zavoda RS za varstvo narave.

Daljnovod na Madžarskem brez ocene vplivov

Na Madžarskem so zgradili daljnovod, ki poteka čez območje, pomembno za veliko dropljo, a zanj ni bila izdelana presoja vplivov. Komisija je zato Madžarski poslala ti. obrazloženo mnenje (reasoned opinion), ki je podlaga za tožbo pred Sodiščem Evropskih skupnosti. 
Na tem območju je pred leti potekal projekt LIFE, katerega cilj je bil zmanjšati smrtnost ptic, k čemur naj bi prispevala tudi odstranitev nevarnih daljnovodov.
Več o primeru daljnovoda. Več o predsodnih postopkih v zvezi z Naturo 2000.

Prepoved novih vetrnih elektrarn v območjih Nature 2000 v Italiji

Generalni pravobranilec (Advocate General) je Evropskemu sodišču posredoval svoje stališče glede prepovedi novih vetrnih elektrarn, ki presegajo samooskrbo,v območjih Nature 2000 v Italiji. Mnenja je, da taka splošna prepoved ne krši predpisov EU.

Smernice za estuarje in obalna območja

Evropska komisija je pripravila smernice za izvajanje Direktive o pticah in Direktive o habitatih v estuarijih in obalnih območjih / The implementation of the Birds and Habitats Directives in estuaries and coastal zones  (pdf, 46 strani)  ter dokument Vključevanje biotske raznovrstnosti in varstva narave v urejanje pristanišč / Integrating biodiversity and nature protection into port development, (pdf, 11 strani).

Divjina in Natura 2000

Organizacija Eurosite sodeluje pri študiji na temo divjine in Nature 2000, vabijo vas k sodelovanju (rok: 30. april 2011). Več.

BRANJE

Dnevni metulji Goričkega

Krajinski park Goričko je na svoji spletni strani predstavil dnevne metulje Goričkega. Tu so tudi poročila monitoringov za pretekla štiri leta in članek Rudija Verovnika o razširjenosti dnevnih metuljev na Goričkem.

Ekosistemske usluge Lovrenških jezer

V sklopu projekta NATREG je bila pripravljena Študija ekonomskega vrednotenja ekosistemskih uslug Lovrenških jezer.

Ponatis Ubežnice z vrtov

Izšel je ponatis brošure Tujerodne vrste – ubežnice z vrtov, ki jo je uredila Jana Kus Veenvliet. Ponatis je financiralo Ministrstvo za okolje in prostor.

N-vestnik

Izšla je aprilska številka glasila Zavoda RS za varstvo narave N-Vestnik.

Svet ptic

Marca je izšla revija Svet ptic. Mirko Perušek predstavlja slovenske pragozdove, Marjana Hoenigsfeld Adamič vidro, Željko Šalamun naravni rezervat Iški morost.

Poročilo CBD

Poročilo Slovenije Sekretariatu Konvencije o biološki raznovrstnosti (2010) je objavljeno na spletu.

Poročilo Mikološkega srečanja 2010

Objavljeno je Poročilo Mikološkega srečanja in seznami najdenih gliv, ki ga je pripravil Andrej Piltaver, Inštitut za sistematiko višjih gliv. Srečanje je bilo oktobra 2010 na Gradu Grad in v Avstriji.

Bistriški vintgar

Zavod RS za varstvo narave je izdal zgibanko Bistriški vintgar kraljestvo vode in povodnega moža Vodovnika s simpatičnimi ilustracijami Sama Jenčiča.

Zelena vez

Na konferenci v Latviji marca 2011 Baltic Nature Tourism conference : Policies – Products - Practices je Stanka Dešnik predstavila Interreg projekt Zelena vez.

Dan ptic selivk

Tema letošnjega mednarodnega dneva ptic selivk, ki je 14. maja, je spremembe rabe tal iz ptičje perspektive. Več.

IUCN: usposabljanje in turizem

Izšli sta novi publikaciji organizacije IUCN. Prva je namenjena usposabljanju zaposlenih v zavarovanih območjih: Protected area staff training : guidelines for planning and management (pdf, 102 strani), druga pa trajnostnemu turizmu v območjih svetovne dediščine: Sustainable tourism and natural World Heritage : priorities for action (pdf, 30 strani).

NAPOVEDNIK

22. april 2011: premiera dokumentarnega filma Svet oceanov / Oceanworld, Kinodvor Ljubljana.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norveška.

3-5 maj 2011: seminar: Ekosistemske storitve in upravljanje zavarovanih območij / Ecosystem Services in Protected Area Management, Kristianstads, Švedska.

16-18 maj 2011: Delavnica Eurosite: Obnova mokrišč v praksi / Eurosite Workshop: Wetland Restoration in Practice. Ambleteuse, Francija.

21-26 maj 2011: mednarodni tabor mladih strokovnjakov za ohranjanje metuljev / An International Butterfly and Moth Conservation Camp for Young Scientists and Enthusiasts, Kercaszomor, Narodni park Őrség, Madžarska.

22-27 maj 2011: mednarodna konferenca: Nature in Defence - NATURA 2000, Biodiversity and Landscape Management on Military Training Areas,  Würzburg, Nemčija. Program.

23-27 maj 2011: Drugi sredozemski kongres herpetologije / Second Mediterranean Congress of Herpetology, Marakeš, Maroko.

15-16 junij 2011: srečanje LIFE: Ohranjanje nevretenčarjev, Cornwall, Velika Britanija.

28. junij – 1. julij: Trajnostni turizem v zavarovanih območjih / Sustainable Tourism in Protected Areas: Building Bridges - Seeking Solutions, Donji Milanovac, Srbija.

13-16 julij: seminar Europarc: Komuniciranje, Siggen, Nemčija.

27-28 oktober 2011Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Lipica.

NARAVA NA KRATKO

Mura - čezmejni Biosferni rezervat

Avstrija, Hrvaška, Madžarska, Slovenija in Srbija so 25. marca 2011 podpisale deklaracijo za vzpostavitev čezmejnega Biosfernega rezervata pod okriljem UNESCO z namenom, da ohranijo mednarodno pomembno naravno dediščino, ki si jo delimo vzdolž rek Mure, Drave in Donave. Več.

Program Zavoda RS za varstvo narave 

Vlada je 19. aprila potrdila Program dela in Finančni načrt Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave za leto 2011.

Zavarovanje gliv

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek Uredbe o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv,  posredujete jih lahko do petka, 6. maja 2011.

Pravilnik o evidencah

Vabimo vas k oddaji pripomb na osnutek Pravilnika o vodenju evidence območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti, registra naravnih vrednot in baz podatkov, potrebnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, posredujete jih lahko do petka, 6. maja 2011. 

Načrt upravljanja voda

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na osnutek uredbe, s katero se sprejme načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja, ki ima besedilni in kartografski del. Sestavni del načrta je tudi računalniška aplikacija »Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«. Vaše pripombe lahko posredujete do četrtka, 5. maja 2011.

Nova člana sveta v Krajinskem parku Strunjan

Vlada Republike Slovenije je na seji 31.3.2011 imenovala člana sveta Javnega zavoda Krajinski park Strunjan Veroniko Leskovšek, predstavnico Ministrstva za kulturo, ter mag. Igorja Gabrenjo, predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Prenovljena pot v Škocjanskih jamah

Minister dr. Roko Žarnić se je 15. aprila udeležil slavnostnega odprtja prenovljene poti v Škocjanskih jamah skozi Mahorčičevo in Mariničevo jamo.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh