Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 99 / avgust 2009

SLOVENIJA

Septembra rok za prijave LIFE projektov

Sredi septembra se izteče rok za oddajo prijav na razpis LIFE+ projektov. Več o LIFE+ in razpisu.

Obnovljena mrtvica Mure

V okviru projekta BIOMURA (Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji) so v letu 2009 obnovili mrtvico  in del rokava pri Bunčanih. Že v času del na mrtvici so se pojavili mresti. Zdajšnja ureditev mrtvice s plitvimi brežinami na eni in nekoliko strmejšimi na drugi strani ter z različno globino vode omogoča odlične pogoje za več vrst dvoživk. Našteli so 85 mrestov rosnice Rana dalmatina, kasnejšo preverjanje pa je potrdilo tudi prisotnost zelenih žab, navadnega pupka in velikega pupka. Več.  
Lidija Globevnik, Inštitut za vode Republike Slovenije

Trkamo na vrata dediščine

Projekt Trkamo na vrata dediščine povezuje v tematsko mrežo in turistični produkt več kot 50 točk in posameznih zaokroženih območij naravne in kulturne dediščine v Srcu Slovenije. Med drugim tudi posamezna območja narave: Kamniško Bistrice vse od izvira do sotočja z Ljubljanico in Savo, Veliko planino, Arboretum Volčji potok, Učno pot ob Rači, Železno jamo, Kriški bajer, Gradiško jezero, širši območji Oglarske dežele in Jablaniške doline idr. Več
Mija Bokal, Center za razvoj Litija

Kapljice znanosti, tabor geografov

V okviru izobraževalnega programa Kapljice znanosti je inštitut Lutra organiziral štiri poletne raziskovalne tabore za mlade. Udeležilo se jih je 55 učencev, dijakov in študentov iz vse Slovenije. Dnevi so minevali ob raziskovanju narave. Večere so preživljali v družbi gostov, uveljavljenih raziskovalcev, ki so mladim predstavili svojo življenjsko pot, ki jih je pripeljala do znanstveno-raziskovalnega dela. Več.
Gregor Torkar, LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine gregor@remove-this.lutra.si

Društvo mladih geografov Slovenije je organiziralo 13. mladinski geografsko-raziskovalni tabor Podljubelj 2009 z naslovom Izzivi napredka v objemu Karavank in Kamniških Alp. Tabora se je udeležilo 29 študentov in študentk. Ena od tem je bila Natura 2000 - preučitev prednosti in slabosti Nature 2000, vzroki za varovanje, možnosti za vključevanje Nature 2000 v izobraževanje in turizem ter izdelava brošure za prebivalstvo.

Kolenčevo lipo predstavili na tabli

Otvoritev informacijske table ob naravni vrednoti Kolenčevi lipi so konec julija pripravili Občina Ljubno, celjska območna enota Zavoda RS za varstvo narave in krajevna enota Ljubno ob Savinji Zavoda za gozdove. Po pričevanjih domačinov so lipo zasadili pred približno 150 leti, kot simbol slovenstva.

Tabla nas seznanja z drevesno naravno vrednoto, poda kratko kronologijo, kot vaško drevo nas seznanja o pomembnosti vaških dreves v zgodovini. Na koncu so podane tudi osnovne mere kot obseg, premer in višina.
Lojze Gluk, Zavod za gozdove Slovenije

Sodelovanje pri ohranjanju narave

Zavod RS za varstvo narave, Unior Turizem in Občina Zreče so podpisali dogovor, s katerim bodo vzpostavili sodelovanje pri ohranjanju narave, naravovarstvenemu osveščanju in trajnostnemu odnosu do narave. Dogovor predvideva ustanovitev Sklada za ohranjanje narave, kamor se bo v prihodnje stekal denar z namenom trajnostnega razvoja območja in usklajenega delovanja.
Mateja Kocjan, mateja.kocjan@remove-this.zrsvn.si

Odkup zemljišč in košnja na Cerkniškem jezeru

Zaradi neekonomičnosti se kmetijska raba zemljišč na poplavnem območju Cerkniškega jezera čedalje bolj opušča, vlažni travniki se zaraščajo. Da bi ohranili te pomembne življenjske prostore za številne ogrožene živalske in rastlinske vrste, Notranjski regijski park odkupuje zemljišča na območju Cerkniškega jezera. Do sedaj je bilo v okviru projekta LIFE Presihajoče Cerkniško jezero odkupljenih 161 hektarjev zemljišč, načrtujejo nakup še okrog 100 ha. Odkupljena zemljišča bodo namenjena trajnemu ohranjanju narave. Avgusta je park na odkupljenih zemljiščih začel izvajati naravi prijazno košnjo. Trenutno se košnja izvaja na travnikih pri Gorenjem Jezeru. 
V okviru projekta bodo poskusno renaturirali dva v preteklosti regulirana vodotoka, in sicer Goriškega Brežička in Tresenca, kasneje pa tudi Žerovniščico, Lipsenjščico ter Stržen. Po časovnem načrtu bi se renaturacija lahko pričela izvajati z letošnjim avgustom, vendar zaradi previsokega vodostaja to zaenkrat še ni mogoče. Več .

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Razreševanje konfliktov na območjih Natura 2000

Evropska komisija financira projekt, ki naj bi izboljšal razreševanje konfliktov na obmojih Natura 2000. Eurosite kot eden od izvajalcev projekta zbira primere uspešnega razreševanja nasprotij. Vabijo vas k sodelovanju. 

Španiji grozi kazen

Evropska komisija je Španiji poslala zadnji opomin zaradi namakalnega sistema v Kataloniji, ki ogroža stepske ptice. Španija namreč ni v celoti izpolnila zahtev Evropskega sodišča. Več.

BRANJE

Natura 2000 - Evropska narava za vas

Izšli sta tiskana in elektronska verzija knjižice Natura 2000 - Evropska narava za vas, ki jo je izdala Evropska komisija v 22 jezikih, tudi slovenskem.

Projekti LIFE za plazilce in dvoživke

Plazilci in dvoživke sodijo med najbolj ogrožene vrste. V knjižici LIFE and Europe’s reptiles and amphibians: Conservation in practice so zbrani projekti LIFE od leta 1992 dalje, ki so pomagali obnoviti habitate, ponovno naseliti, ozaveščati (pdf, 60 strani).

Kopalne vode - varno in zdravo kopanje

Agencija RS za okolje je izdala knjižico Kopalne vode – varno in zdravo kopanje. Soavtor je Robert Turk, ki je prispeval priporočila s področja ohranjanja narave (pdf, 100 strani). 
http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/kopalne%20vode09web.pdf

Proteus

V poletni številki Proteusa lahko preberete članek Tine Leskošek in Antona Branclja o spremembah ekosistema Dvojnega jezera, članek Staneta Peterlina z naslovom Alexander von Humboldt in spomenik narave, Jana Kus Veenvliet je predstavila Posvet o tujerodnih vrstah v Sloveniji, Andrej Seliškar pa novo knjigo Staneta Peterlina Radensko polje.

Hacquetia

V reviji Hacquetia je bil objavljen prvi zoološki članek M. Gregoriča in M. Kuntnerja o raznovrstnosti pajkov na klasičnem krasu. S tem revijo tudi v praksi odpirajo na vsa področja raziskav biodiverzitete in vas vabijo k oddaji prispevkov.

Poročili Parka Škocjanske jame in Krajinskega parka Kolpa

Na vladni spletni strani sta objavljena Letno poročilo o delu in zaključni račun Parka Škocjanske jame za leto 2008 in Poročilo o delu in finančnem poslovanju Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2008, ki ju je Vlada potrdila letos poleti.

O delu Zavoda za ribištvo

Poročilo za lansko leto in letošnji program dela Zavoda za ribištvo Slovenije sta objavljena tudi na spletu.

Razstave

Razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja do 25. avgusta 2009 gostuje v Krajinskem parku Sečoveljske soline. Na razstavi predstavljajo raznolike poti, po katerih tujerodne vrste prihajajo v Slovenijo, njihove lastnosti in vplive na naravo, pa tudi ukrepe, s katerimi lahko prav vsak prispeva k zmanjšanju negativnih vplivov tujerodnih vrst. Razstava je nastala v sklopu projekta Thuja. 
jana.kus@remove-this.zavod-symbiosis.si

Do 24. avgusta je v Živalskem vrtu Ljubljana na ogled potujoča fotografska razstava Cerkniško jezero – Ogledalo sveta, nato se bo preselila pred Kosovelov dom v Sežani, kjer bo do 31. avgusta.

V knjižnici Divača je do konca avgusta na ogled razstava »Življenje med nebom in zemljo«, ki je nastala v okviru projekta Natura Primorske in s katero Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) predstavlja del slovenske raznovrstne in ohranjene narave. Ogledati si jo je možno v času odprtosti knjižnice, v torek in petek med 11.00 in 18.00. uro. Pričujoča razstava predstavlja 7 območij Natura 2000, ki so bila razglašena zaradi ohranjanja ogroženih vrst ptic ter predstavljajo del slovenske bogate in pestre naravne dediščine. 
Bojana Lipej (bojana.lipej@remove-this.dopps.si)

NAPOVEDNIK

26. avgust: odprtje razstave Tujerodne vrste - prezrta grožnja (Zavod Symbiosis, Grahovo) v Info središču Triglavska roža na Bledu, Ljubljanska c. 27, ob 19.00 uri.

29. avgust – 13. september: Evropska noč netopirjev, Širje pri Zidanem mostu, Kodreti pri Štanjelu, Tolmin, na Gradu Snežnik v Loški dolini, ZOO Ljubljana, mariborska knjižnica Nova vas, Gornji Petrovci v Krajinskem parku Goričko, Biotehniški izobraževalni center v Ljubljani, Brezovska Gora pri Krškem, okolica Mozirja. Organizator: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. Več.

1-5 september: Drugi evropski kongres ohranitvene biologije / 2nd European Congress of Conservation Biology: 'Conservation biology and beyond: from science to practice', Praga, Češka.

3. september: strokovni posvet Žive meje med njivami – biotska raznovrstnost in varstvo kulturnih rastlin v času podnebnih sprememb, na 47. kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni, organizator Javni zavod Krajinski park Goričko. 

9-13 september: letna konferenca EUROPARC Sto let narodnih parkov Evropi / 100 years of National Parks in Europe - a Shared Inheritance; a Common Future.

21-22 september: Konferenca BIOECON Ekonomski inštrumenti za spodbudo ohranjanja in trajnostne rabe biotske raznovrstnosti / Economic Instruments to Enhance the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, Centro Culturale Don Orione Artigianelli, Benetke, Italija.

23-24 september: mednarodna konferenca Ekoremediacije - Priložnost za inovativni napredek območij Nature 2000 in drugih (za)varovanih območij, Poljčane. Kontakt: ana.vovk@remove-this.uni-mb.si.

22-25 oktober: Gorski turizem in območja Natura 2000 / Mountain tourism in Natura 2000 areas: Conflict or Opportunity? Kudowa  Zdrój, Poljska. Organizirajo: International Friends of Nature, Polish  Tourist Country Lovers’ Society (PTTK) , Institute of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education.

NARAVA NA KRATKO

Podaljšana koncesija za Škocjanski zatok

Vlada Republike Slovenije je konec julija sprejela aneks h Koncesijski pogodbi za upravljanje Naravnega rezervata Škocjanski zatok, s katerim  podaljšuje DOPPSu koncesijsko pogodbo za upravljanje Več.

Imenovan nov svet Prirodoslovnega muzeja Slovenije

Vlada RS je v svet Prirodoslovnega muzeja Slovenije imenovala Matijo Gogala, Tomaža Kukovico, Brigito Petek in Jano Vidic. Več.

Poziv za NVO

Nevladne organizacije, ki želijo sodelovati s svojimi predstavniki v Svetu zavoda pri upravljanju Krajinskega parka Ljubljansko barje v obdobju prvega mandata sveta javnega zavoda (2009-2013), se lahko prijavijo do 16.9.2009. Več.

Vabilo k oddaji pripomb

Pripombe na osnutek Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka lahko posredujete do 2. septembra 2009. Več.

Ministrstvo zbira pripombe in predloge k predlogu Zakona o Triglavskem narodnem parku do 11. septembra 2009. Več.

Pripombe k osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi lahko posredujete do 15. septembra 2009. Več.  

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh