Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 94 / marec 2009

SLOVENIJA

Ob dnevu voda tudi o živem svetu

Ministrstvo za okolje in prostor je v Notranjih Goricah organiziralo okroglo mizo, na kateri je dr. Boris Sket predstavil referat Podzemeljsko živalstvo – edinstvenost življa v podzemeljskih vodah Slovenije.

Nevladna organizacija zavod Parnas iz Velikih Lašč je v Ponikvah organizirala okroglo mizo Mokrišče – izziv za podeželje. Karin Gabrovšek (Zavod RS za varstvo narave) je predstavila mokrišča ob ponikalnici Rašici in v ekološko pomembnem območju Mišja dolina z Velikimi logi ter jamo Skednevnica v bližini Ponikev, ki je območje Natura 2000.  Več.

Ob Ledavskem jezeru so odprli v naravi označeno Bernardino pot, organizatorji so bili Občina Moravske Toplice, CZR Murska Sobota in Krajinski park Goričko Več.

Na območju Naravnega rezervata Škocjanski zatok je že četrtič zapored potekal otroški slikarski Ex–tempore, ki ga je organizirala OŠ Elvire Vatovec Prade v sodelovanju z Mestno občino Koper, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Društvom likovnih pedagogov Primorja in Obalnimi galerijami Piran. Udeleženci so ustvarjali na slikarska platna in za svoje delo prejeli priznanja, najboljša tri dela pa je strokovna komisija nagradila. Kontaktni osebi: Tadeja Oven in Bojana Lipej (bojana.lipej@remove-this.dopps.si)

V Celjskem domu so predvajali dva filma: Dobrava in Jovsi, ter 1001 kal – 1001 zgodba o življenju, oba povezana z vodo. Več.

Velikonočnica v Ponikvi

Zavarovana stepska velikonočnica, ki jo pri nas najdemo le še na štirih rastiščih, že cveti. Zavod RS za varstvo narave je na enem od rastišč, v Ponikvi, izvedel projekt iz sklopa LIFE, sedaj pa za upravljanje in aktivnosti na območju rastišča velikonočnice skrbi lokalna skupnost. Tako tudi letos Turistično olepševalno društvo iz Ponikve v času cvetenja varuje rastišče, usmerja obiskovalce in izobražuje. Več. Info: gregor.kalan@remove-this.zrsvn.si

Akcije v pomoč žabam

V Krajinskem parku Goričko so na Cankovi sredi marca organizirali tematski večer s predavanji, postavljenih imajo že približno 2 km mrež na treh lokacijah po Goričkem, in sicer ob Ledavskem jezeru ter v Kančevcih.
Več.

Na pobudo novomeške območne enote Zavoda RS za varstvo narave so v začetku marca  začeli z akcijo pomoči dvoživkam pri prehodu čez cesto v vasi Hrast pri Vinici (območje Natura 2000). S pomočjo Ribiške družine Črnomelj, ŠTD Vinica in Osnovne Šole Vinica so postavili ograjo, nato pa jih ročno prenesli več kot 10.000. Več.

Pregled drugih akcij po Sloveniji, ki se jim lahko še pridružite, je na spletni strani Za ljubitelje narave.

Tečaj za turistične vodnike

V okviru projekta Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi pravkar poteka tečaj za regionalne turistične vodnike Posavja, ki bodo opravili izpit pred komisijo Gospodarske Zbornice Slovenije in tako pridobili nacionalno licenco. Da bodo imeli več znanja o interpretaciji narave obiskovalcem smo že izvedli delavnico za vodenje po zdravilnih, energijskih poljanah ter trženje posavskega podeželja. Sledita še delavnici Naravne znamenitosti Posavja v turistični ponudbi za prebivalce, turistične ponudnike in turistične vodnike ter delavnica Vodenje po pešpoteh, ki bosta izvedeni v aprilu.
Morana Polovič (Morana.Polovic@remove-this.rra-posavje.si)

Kdaj ste nazadnje slišali čuka?

Ker čuku, eni najbolj redkih ptic v Pomurju, primanjkuje ustreznih gnezdišč, so v Krajinskem parku Goričko s pomočjo Društva za opazovanje in preučevanje ptic postavili 11 gnezdilnih hišic. Več.

EVROPSKA UNIJA

Trajnostni lov na ptice

Evropska komisija je 16. marca uradno predstavila Vodnik za trajnostni lov na ptice / Guide on the hunting of wild birds. Prispeval naj bi k temu, da bo lov skladen z evropskimi predpisi s tega področja, zlasti z direktivo o pticah. Sporočilo za medijeSpletna stran Komisije o trajnostnem lovu.

BRANJE

Zgibanke za kmetijska gospodarstva

Izšle so štiri zgibanke za promocijo ukrepov Kmetijsko okoljskih plačil (KOP). V njih so predstavljeni habitati in vrste, kaj jih ogroža in kaj lahko za njihovo ohranitev storijo kmetijska gospodarstva. Na koncu je predstavljen posamezen ukrep kmetijsko okoljskih plačil (pogoji in znesek). 
• Pozno košeni travniki - pestrost življenja (Ukrep Ohranjanje posebnih traviščnih habitatov)
• Kosec, zaklad mokrotnih travnikov (Ukrep Ohranjanje habitatov ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov na območjih Natura 2000)
• Strašnični in temni mravljiščar - travniška igralca (ukrep Ohranjanje traviščnih habitatov metuljev)
• Harmonija ptic in metuljev (Ukrep Ohranjanje steljnikov)
Vsebinsko so zgibanke pripravili na Zavodu RS za varstvo narave, izdalo pa jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembe v območjih razširjenosti: metulji na Finskem

Raziskava je pokazala doslej največjo spremembo območja razširjenosti žuželke v svetovnem merilu. To povezujejo s klimatskimi spremembami. Vrste metuljev, ki niso ogrožene, so pokazale večje spremembe od ogroženih. Območje razširjenosti se je bolj povečalo za vrste, ki živijo na gozdnem robu in manj za travniške vrste. Več.

Napovedi o širitvi invazivnih tujerodnih vrst v Evropi

Raziskovalci so izdelali zemljevid, ki prikazuje območja Evrope glede na njihovo ogroženost zaradi invazivnih vrst. Več.

Proteus

Izšla je marčevska številka revije Proteus, ki prinaša tudi članek A. Gogale o endemiči vrsti čebele na Kraškem robu.

Grožnje biotski raznovrstnosti v sredozemskih območjih

V reviji Science Daily je izšel članek Biodiversity threats assessed for Mediterranean climate regions, ki opozarja na območja, kjer so pritiski na biotsko raznovrstnost največji. Več.

O upravljanju zavarovanih območij

Učinkovitost upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji - Končno poročilo RAPPAM analize avtorjev Jane Kus Veenvliet in Andreja Sovinca, 2009 (65 strani), ki jo je naročilo Ministrstvo za okolje in prostor, je objavljeno tudi na spletu.

Zelena vez Evrope

BBC je v letu 2008 posnela film v katerem prikazuje območja ob nekdanji Železni zavesi ali Zeleni vezi Evrope. Film je bil na satelitski televiziji premierno prikazan 6. marca ob 20.00 na BBC2 v oddaji The Natural World strand.

NAPOVEDNIK

1. april: štetje srednjih detlov v Dobravi. Organizator: Zavod RS za varstvo narave. Več kmalu na spletni strani zavoda.

16. april: pričetek tečaja za animatorje, Info središče Triglavska roža, Bled, Organizator: Triglavski narodni park. VabiloProgram. Informacije in prijave do 5. aprila: jera.kalan@remove-this.tnp.gov.si.

15. majobjava razpisa LIFE+. Kontaktna oseba v Sloveniji: julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si.

18-20 maj: mednarodna konferenca Trajnostno upravljanje vojaških zemljišč, ki so območja Natura 2000 / Sustainable management of NATURA 2000 designated military lands, Hasselt, Belgija.

25-29 maj: letna konferenca Eurosite: Participativno ohranjanje / Participatory Conservation: A Stakeholder Approach, Peñíscola, Španija.

10. junij: Delavnica o programu LIFE+ v Sloveniji (informacije o možnostih pridobitve sredstev iz tega programa). Organizira Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH. Kontakt: julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si

17-21. junij: 4. Mednarodni simpozij Raziskave žlahtnjenja zdravilnih in aromatičnih rastlin (ISBMAP2009); tema: Ohranjanje biodiverzitete in uporaba genskih virov. Organizator: Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Več

29. junij-2. julij: mednarodna konferenca: Spremembe, inovacije in prilagoditve za trajnost - povezovanje naravoslovnih in družboslovnih znanosti / Transformation, innovation and adaptation for sustainability - itegrating natural and social sciences, Ljubljana. Organizatorja: Evropsko združenja za ekološko ekonomiko in Biotehniška fakulteta. Rok za prijave: 14. april. Več. Kontakt: esee.2009@remove-this.bf.uni-lj.si

23-24 september: mednarodna konferenca Ekoremediacije - Priložnost za inovativni napredek območij Nature 2000 in drugih (za)varovanih območij, Poljčane. Kontakt: ana.vovk@remove-this.uni-mb.si.

22-25 oktober: Gorski turizem in območja Natura 2000 / Mountain tourism in Natura 2000 areas: Conflict or  Opportunity? Kudowa  Zdrój, Poljska. Organizirajo: International Friends of Nature, Polish  Tourist Country Lovers’ Society (PTTK) , Institute  of Tourism and Recreation, Academy of Physical Education.

NARAVA NA KRATKO

Minister obiskal Krajinski park Goričko

Ob obisku javnega zavoda Krajinski park Goričko 20. februarja je minister Erjavec v pogovoru z zaposlenimi obljubil podporo pri nadaljnjem delovanju zavoda. Več.

Sedež parka bo v Notranjih Goricah

Programski svet Krajinskega parka Ljubljansko barje je v začetku marca sprejel Osnutek sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda KPLB in osnutek sklepa o imenovanju Barbare Zupanc za v. d. direktorja Javnega zavoda KPLB (oba sklepa sprejme Vlada RS). Sedež Javnega zavoda KPLB bo v zadružnem domu v Notranjih goricah, v drugih občinah pa bodo informativni centri za obiskovalce. Več.

Domače sorte sadnih dreves

Minister za okolje in prostor je na Biotehniškem izobraževalnem centru v Ljubljani zasadil prvo izmed 10.000 domačih sort sadnih dreves. S sajenjem sadnih dreves bodo slovenski ekošolarji posredno pripomogli tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti, saj so visokodebelni sadovnjaki pomemben habitat za ptice. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh