Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 90/2008

Veseli nas, da je ob okrogli, devetdeseti številki eNature, bralcev že več kot tisoč. Bilten smo pričeli izdajati januarja 2003 za medsebojno obveščanje strokovnjakov, vključenih v ustanavljanje omrežja Natura 2000, prva  urednica je bila Helena Vodušek. Sedaj ga prejemate tudi poslanci, raziskovalci, nevladne organizacije, župani in strokovnjaki na občinah, v parkih, razvojnih agencijah, učitelji in vzgojitelji, študenti in profesorji, inšpektorji, pa tudi posamezniki, ki jih narava zanima kot ljubitelje.

Bi radi kaj izboljšali? Se vam zdi česa preveč ali česa premalo? Vesela bom vaših predlogov.

Breda Ogorelec
urednica eNature in www.natura2000.gov.si

SLOVENIJA

Natura 2000 na predstavitvi v parlamentu

Na predstavitvi v Državnem zboru, Odboru za okolje in prostor je – tedaj kandidat za ministra – Karl Erjavec govoril tudi o Naturi 2000. Opozoril je na oceno EU, da Slovenija zaostaja z implementacijo evropske zakonodaje na področju varstva območij Natura 2000. Vlogo ministrstva vidi zlasti pri izdaji naravovarstvenih pogojev za posamezne posege v okolje. Tu je, tako ocenjuje, pomembno ravnovesje med gospodarskim interesom in varstvom okolja. Na težave zaradi Nature 2000 sta v diskusiji opozorila poslanca in župana Mirko Brulc (Nova Gorica) in Janko Veber (Kočevje). Magnetogram seje.

Posvet o upravljanju območij Natura 2000

Zavod RS za varstvo narave je pripravil posvet  Upravljanje območij Natura 2000. Sodelovalo je več kot 130 udeležencev. Program, vse predstavitve  in tudi zapisnik ter nekaj fotografij je na voljo na spletni strani posveta.

Nova conacija območij Natura 2000

Zavod RS za varstvo narave je na podlagi novih podatkov pripravil tudi novo verzijo conacije (2008) območij Natura 2000.

Pomoč kozači in koconogemu čuku, o parku

Da bi pomagali kozači in koconogemu čuku na Jelovici (ki je območje Natura 2000), je Zavod RS za varstvo narave v novembru pričel postavljati gnezdilnice. Postavitev 75 gnezdilnic omogoča kneževina Monako.  Več.

Na prazniku kakijev v Strunjanu je Zavod pripravil dve predavanji o Krajinskem parku Strunjan (soline in klifi so območja Natura 2000), odprli so tudi razstavo in vodili oglede. Več.

Narava na znamkah

Pošta Slovenije je izdala nove znamke iz serije Živalstvo. Upodobljeni so progasti gož ter laška žaba, nižinski urh in veliki pupek. Zaradi redkosti in ogroženosti na evropski ravni, so za slednje tri določena območja Natura 2000. Avtor ilustracij je Jurij Mikuletič, predstavitve je napisal Matjaž Jež.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE IN KANDIDATKE

Indeks zadostnosti

Evropska okoljska agencija je objavila novo preglednico indeksa zadostnosti. Slovenija je z nekaj čez 70% na 22. mestu. Od novih članic so pred nami: Bolgarija, Malta, Madžarska, Estonija in Romunija. Na zadnjem mestu je Poljska. Pregled temelji na podatkih iz lanskega leta.

O izkušnjah z LIFE programom

Od 17. do 19. novembra je Evropska komisija v Bruslju organizirala konferenco z naslovom »Varovanje evropske narave: kaj smo se naučili iz programa LIFE«. Namen konference je bil pridobljeno znanje in izkušnje iz področja Narava programa LIFE uporabiti v širšem smislu ohranjanja biotske raznovrstnosti. Okrog 250 udeležencev je v dveh dneh aktivno sodelovalo na delavnicah, ki so tekle vzporedno, vsak dan v štirih tematskih skupinah. Zadnji dan pa so udeleženci imeli možnost terenskega ogleda treh LIFE projektov v Belgiji. Več. Informacije: Julijana Lebez Lozej  (julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si)

Prostorsko načrtovanje morja

Evropska komisija je vzpostavila spletno stran o prostorskem načrtovanju morja. Tu je predstavljen tudi program dela, s katerim komisija želi doseči izvajanje Skupnih načel prostorskega načrtovanja morja.

BRANJE

Novo v spletni knjižnici

V Knjižnici spletne strani o Naturi 2000 sta dve novosti: predavanje
How EU Policies Influenced Biodiversity Conservation in Slovenia, Peter Skoberne, Ministrstvo za okolje in prostor, 2008  ter Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst netopirjev 2008-2009 (Drugo delno poročilo). Primož Presetnik, Maja Zagmajster, Monika Podgorelec, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, 2008.

Medved, Volk in Ris

Zgibanke Rjavi medvedVolk in Ris, ki jih je izdala Agencija RS za okolje, so v tiskani obliki že pošle, sedaj so vam na voljo na spletu.

Zgibanka o informacijskem sistemu

Zavod RS za varstvo narave je izdal zgibanko, ki prestavlja njihov Informacijski sistem oz. Naravovarstveni atlas. Več.

Proteus

Izšla je novembrska številka revije Proteus. V njej Nives Pagon obširno predstavlja eno od vrst, varovanih s habitatno direktivo: zobra, ki je v zahodni in srednji Evropi v naravi že izumrl, nato so ga uspešno ponovno naselili na Poljskem.

E-Narava: Primorska in Goričko

V okviru projekta E-Narava  so partnerji na projektu (Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Cosylab d.d., Ljubljana) izdelali aplikacijo, ki omogoča lažji dostop do podatkov s področja ekologije, poznavanja habitatnih tipov, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove razširjenosti, poleg tega pa uporabo in izdelavo učnih poti. Namenjena je strokovnjakom, turističnim delavcem in širši javnosti. Podatki so dostopni za več območij na Primorskem in na Goričkem. 
Informacije: Marjan Jarnjak, marjan.jarnjak@remove-this.cosylab.com

Kartiranje gliv, talni ekosistemi

Gozdarski inštitut Slovenije je zaključil dva raziskovalna projekta (CRP 2006-2008).

Natura 2000 preveč fragmentirana

Raziskava BRANCH kaže, da je – v luči klimatskih sprememb – omrežje Natura 2000 preveč fragmentirano, da bi omogočilo ohranitev nekaterih vrst. Raziskovalci so predstavili tudi več metod, s katerimi bi lahko opredelili prednostna območja za ohranjanje vrst. Več.

Kotiček za otroke

Na spletnih straneh programa LIFE je zbranih vrsta publikacij in spletnih igric na temo ohranjanja narave, med njimi dve iz Slovenije (DOPPSova pobarvanka in ZRSVNjev šolski urnik). Kotiček.

Območja za biodiverzito in ekosistemske usluge

Odnos med varovanjem območij zaradi biodiverzitete in njihovimi ekosistemskimi uslugami je bil predmet pred kratkim objavljene raziskave. V njej pozivajo k kvantifikaciji slednjih, kar bi lahko prispevalo tudi k več primerom pozitivnega součinkovanja ohranjanja biotske raznovrstnosti in ekosistemskih uslug. Več.

Za zavarovana gozdna območja potrebne standardizirane smernice

Raziskava iz programa COST je pokazala, da je vse koristi zavarovanih gozdnih območij mogoče doseči le, če jih izbiramo na podlagi standardiziranega prisopa, temelječega na znanstvenih smernicah. Več.

Plusi in minusi protihrupnih ograj

Raziskava presoj vplivov na okolje protihrupnih ograj je pokazala, da imajo te pozitivne in negativne učinke, tudi na živalstvo. V zaključku dajejo tudi več priporočil za načrtovanje. Več.

Pomen kalov/mlak

Nova raziskava kaže, da so v kmetijskih pokrajinah Evrope za varstvo vodne biodiverzitete  kali/mlake enako pomembni kot reke in jezera. Več.

Tudi sprehodi niso nedolžni

V narodnih parkih v ZDA so raziskovalci ugotovili, da imajo sprehodi in opazovanje ptic večji vpliv, kot bi pričakovali. Območja, v katera obiskovalci smejo dostopati, doživijo spremembe v vrhu prehranjevalne verige – spremeni se struktura in številčnost mesojedov. Več.

Slovar

Na spletni strani organizacije Alparc so objavili zanimiv slovarček v 6 jezikih. Gre za besede s področja biologije in varstva narave, tudi imena rastlin, živali in habitatnih tipov (omejeno na alpski prostor), zato tudi pride prav za iskanje imen npr. rastlin v italijanščini, nemščini, angleščini, francoščini. Išče se lahko tudi po latinskih imenih.

NAPOVEDNIK

25-28 november: konferenca Littoral 2008 – obala se spreminja / Littoral 2008 – A Changing Coast, Benetke, Italija. Obravnavali bodo tudi Naturo 2000. Več.

27. november: zaključek fotografskega natečaja Dolenjskega lista in Zavoda RS za varstvo narave na temo Naše reke in potoki. Spremlja predavanje Andreja Hudoklina. Hostel Situla, Novo mesto, ob 18. uri.

28. november: posvet Usmerjanje razvoja (za)varovanih območij, Ljubljana. Organizatorja: Filozofska fakulteta ter Ministrstvo za okolje in prostor.

3. december: otvoritev razstave fotografij Hrvoja T. Oršaniča V dialogu z naravo. Kemijski inštitut, Ljubljana, ob 15. uri.

NARAVA NA KRATKO

Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje

Vlada RS je sprejela Uredbo o Krajinskem parku Ljubljansko barje. Uredba določa območja parka, varstvenih območij in ožjih zavarovanih območij, pravila ravnanja, varstvene režime, način upravljanja in nadzora, financiranje ter druga ravnanja, povezana z doseganjem ciljev parka, razvojne usmeritve v parku in način njihovega uresničevanja ter znak in ime krajinskega parka. O parku.

Imenovanje v svet javnega zavoda Krajinski park Strunjan

Vlada RS je v svet javnega zavoda Krajinski park Strunjan kot članico in predsednico sveta imenovala dr. Katarino Groznik Zeiler, predstavnico Ministrstva za okolje in prostor. Dala je tudi soglasje k statutu parka. Statut med drugim določa, da je sedež zavoda KP Strunjan v Pacugu 10.

Delavnica o upravljanju zavarovanih območij v Sloveniji

V krajinskem parku Radensko polje - v ustanavljanju je potekala delavnica z naslovom Upravljanje zavarovanih območij v Sloveniji. Na podlagi analize, ki jo je pripravil Svetovni sklad za naravo (WWF), so predstavniki upravljavcev zavarovanih območij, Zavoda RS za varstvo narave in ministrstva so razpravljali o učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji. Več.
Informacije: Jana Kus Veenvliet (jana.kus@remove-this.zavod-symbiosis.si)

Odgovorno ravnanje z odpadki na Ljubljanskem barju

V okviru projekta »Dobimo se na Ljubljanskem barju«  so 21.11.2008 na tematskem večeru na Igu predstavili problematiko ravnanja z odpadki na območju Ljubljanskega barja. Dan kasneje so odstranjevali črnega odlagališča gradbenih odpadkov ob reki Iški, blizu Bresta. K pooblaščenemu predelovalcu gradbenih odpadkov je Zavod Street 13 organiziral odvoz približno 90 ton gradbenega materiala, pred tem pa s pomočjo Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije na deponijo Barje še  komunalnih odpadkov.

Nagrada Sveta Evrope za krajino

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi Evropske konvencije o krajini in Resolucije o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino razpisuje izbor kandidature za nagrado Sveta Evrope s področja urejanja krajine. Namen razpisa je nagraditi projekte iz prakse, pobude ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in načrtovanju slovenske krajine ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajine za človekov razvoj. Izbrano delo bo v letu 2009 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU. Rok za prijave: 1. december 2008. Razpis.


Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.  

 
Arhiv enature

Na vrh