Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 87 / avgust 2008

SLOVENIJA

Opaženih 300 vrst nočnih metuljev

Evropske noči nočnih metuljev (European Moth Nights - EMN) so se letos konec junija v Sloveniji odvijale kar na 13 lokacijah. Zbrali so podatke o približno 300 vrstah nočnih metuljev. To je bil čas letanja črtastega medvedka, kvalifikacijske vrste območij Natura 2000, ki je bil opažen na številnih lokacijah. Tako so EMN prispevale k zbiranju podatkov o zavarovanih vrsta v območjih Natura 2000. Organizatorji dogodka - Zavod RS za varstvo narave, Društvo za preučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije in Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija - so bili z rezultati dela izredno zadovoljni, o dogodkih pa so poročali številni mediji.

Kontaktna oseba: Matjaž Jež, Ambasador EMN za Slovenijo (matjaz.jez@remove-this.zrsvn.si)

Prva želva s slovensko oznako

V ponedeljek, 18.8.2008, je bila izpuščena prva želva vrste glavata kareta, označena s slovensko oznako. Želva se je ujela v pridneno kočo in zaradi tega ni utrpela nobenih poškodb oz posledic. Želvo je v sklopu projekta Ohranimo želvo v slovenskem morju prevzel predstavnik Zavoda Biocen. Po pregledu so  36c m dolgo želvo označili z oznako SI 001 in jo spustili nazaj v morje. Projekt financira Petrol.
Več.

Leseni temeljni kamen za vidrin center na Goričkem

V okviru projekta LIFE III-NATURA Ohranjanje vidrine populacije na Goričkem bo v dolini Male Krke pod Križevci zrasel vidrin informacijski center. Sredi avgusta so temeljni kamen za center AQUALUTRA položili predstavniki prijavitelja projekta LIFE (Občine Gornji Petrovci), vodilnega partnerja (Inštituta LUTRA) skupaj z gostom, Addyjem de Jonghom, direktorjem nizozemske fundacije za ohranjanje vidre. Več.

Preveč vode za košnjo na Cerkniškem jezeru

Notranjski regijski park v okviru LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero odkupuje zemljišča, ki so zaradi velike namočenosti tal za kmetijsko rabo manj primerna in na njih kmetje opuščajo kmetijsko dejavnost. Doslej je bilo odkupljenih že 150 hektarjev zemljišč. Cerkniško jezero to poletje zaradi obilice padavin še kar ostaja "jezero". Velika večina mokrotnih travnikov v lasti Notranjskega regijskega parka je zato še vedno pod vodo, tako da je košnja do nadaljnjega žal nemogoča oziroma prestavljena. Več.

Opazovanje in raziskovanje otrok in mladih

V Notranjskem regijskem parku so letos že drugič otroke in učence navdušili za opazovanje prihoda ptic selivk v okviru DOPPS-ove raziskave SpringAlive. Pripravili so plakate s fotografijami bele štorklje, kmečke lastovke, hudournika in kukavice ter tabelo za vnašanje prvih letošnjih opažanj posameznih vrst ptic. Odziv je bil velik. Več

Ponovno so organizirali tudi raziskovalni tabor za osnovnošolce in srednješolce, ki se ga je udeležilo 19 mladih. Največ udeležencev tabora je bilo iz bližnje okolice, prišli pa so tudi iz Ljubljane, Celja, Novega mesta in Izole. Tabor je potekal od 28. junija do 4. julija 2008 v Rakovem Škocjanu, v domu Rak. Glavni namen tabora je bil raziskati območje Cerkniškega jezera iz različnih naravoslovnih vidikov in s tem mladim čim bolje približati naravo Cerkniškega jezera, da bi jo čim bolje doživeli in znali ceniti njeno edinstvenost. Več.

Ogenj v Alpah

CIPRA je avgusta so-organizirala dogodek Ogenj v Alpah, ki je opozarjal tudi na problematiko tranzitnega prometa v Alpah. Izdajo zgibanke je podprlo Ministrstvo za okolje in prostor. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Španska podjetja izgubila tožbo proti Komisiji

Štiri skupine malih podjetij iz Španije so tožile Evropsko komisijo, ker da bi bila z vključitvijo območij v omrežje Natura 2000 njihova dejavnost omejena. Sodišče se je sicer strinjalo s pritožniki, da je proti seznamu območij v mediteranski biogeografski regiji mogoče vložiti tožbo.Vendar pa je razsodilo, da z odločitvijo Evropske komisije podjetja niso neposredno prizadeta.

Opozorilo Irski glede barij

Komisar Stavros Dimas je opozoril, da šota ni obnovljiv vir energije in pozval irsko vlado, naj učinkovito upravlja in varuje svoja barja.

Potencialni konflikti med prometnicami in območji Natura 2000 na Poljskem

Poljsko ministrstvo za infrastrukturo je opredelilo 98 potencialnih konfliktov med državnimi projekti cest in območji Nature 2000. Izvedli so javno razpravo, pripravili bodo alternativne rešitve. Izogniti se namreč želijo sporom, kakršen je nastal v primeru doline Rospuda. Povzetek poročila (v poljščini).

Natura 2000 in vojaška območja

Belgijsko Ministrstvo za obrambo ter Agencija za naravo in gozdove bosta maja prihodnje leto organizirala mednarodni kolokvij na temo narave v vojaških območjih. Predavatelje vabijo k sodelovanju. Več.

Čezmejno ekološko povezovanje v Alpah

Nov projekt Interreg IIIB bo prispeval k ekološkim povezavam v Alpah. Vodi ga dunajska fakulteta za veterino, partnerji v njem pa so iz vseh alpskih držav, razen Slovenije. Več.

BRANJE

Presoje vplivov

Izšel je članek o presojah vplivov na okolje Sustainability Impact Assessment: Approaches and applications in Europe, ki vsebuje tudi evropski pregled ter predstavlja primera Švice in Belgije.

Novice projekta za izobraževanje interpretatorjev

Krajinski park Goričko je v sklopu projekta Promocija narave z izobraževanjem interpretatorjev narave 2007-2013, financiranega iz programa Leonardo da Vinci – Prenos inovacij izdal Projektne novice 1  in Projektne novice 2.

Rezultati vprašalnika o invazivnih vrstah

Evropska komisija je spomladi izvedla javno posvetovanje o invazivnih vsrtah. Analiza odgovorov več kot 800 sodelujočih je tu.

Smernice za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni

Evropska komisija je objavila končno verzijo Smernic za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni. Smernice so potrditev doživele na konferenci, ki jo je v sklopu predsedovanja izvedla Slovenija junija letos.

NAPOVEDNIK

8. julij – 28. avgust: razstava Veliki pejsaži Narodnih parkov Francije. Organizatorji: Ministrstvo za ekologijo, energijo, trajnostni razvoj in urejanje prostora, javna ustanova Narodni parki Francije in Veleposlaništvo Francije v Sloveniji, Trg francoske revolucije, Ljubljana. Več.

5-7 september: Evropska noč netopirjev v Ljubljani, Lendavi, Brezovski Gori, Kobilju, Škocjanu, Tolminu, na Bledu. Organizator: Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev. Več.

10. september: predavanje Gozdni sestoj in posamezne drevesne ter grmovne vrste Radenskega polja. Predava Franc Kogovšek, Zavod za gozdove Slovenije, ob 18. uri v Galeriji Grad Boštanj, Veliko Mlačevo 59. Organizira: Center Grajski vrt Boštanj d.o.o.- Krajinski park Radensko polje  www.radenskopolje.si v ustanavljanju (tina.mikus@remove-this.radenskopolje.si)

11. september: Netopirji, ogroženi posebneži. Predava dr. Maja Zagmajster, ob 18. uri v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Ljubljana. Organizira: Prirodoslovni muzej Slovenije s sodelovanjem Slovenskega društva za proučevanje in varstvo netopirjev (v okviru Evropske noči netopirjev).

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr. Več.

23-25 september: mednarodni simpozij: Vizija za Dravo / Drava River Vision. Maribor. Program.

24-25. september: druga mednarodna konferenca Ekoremediacije v državah Zahodnega Balkana in Osrednji Evropi za izboljšanje kvalitete življenja, Celje. Prijavnica.

29. september: delavnica za pomoč prijaviteljem projektov iz programa LIFE+ iz Slovenije, Ljubljana. Organizira: Evropska komisija v sodelovanju s STELLA Consulting in MWH. Več.

29-30. september: srečanje direktorjev za naravo, Chambord, Francija. Organizira: francosko ministrstvo za ekologijo v sodelovanju z Evropsko komisijo.

30. september - 2. oktober: delavnica Establishing and Confirming Management Planning Principles on Natura 2000 and Other Conservation Sites, Blaenau Ffestiniog, Narodni park Snowdonia, Wales. Organizatorja CMS Consortium in  Eurosite.

5-8 oktober: evropska konferenca o evrazijski vidri, Moravske toplice. Organizira: LutraOkvirni program

5-14 oktober: Svetovni kongres IUCN / World Conservation Congress, Barcelona, Španija.

7-8. oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Drugo sporočilo.

8-10. oktober: VI. generalna skupščina Zavarovanih območij v Alpah, na Bledu. Več.

12-14 november: seminar Delovna mesta za naravo / Jobs for Nature, Lyon, Francija. Več.

15-17 november: svetovna konferenca o morski biotski raznovrstnosti / World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Španija. Organizira: CSIC-UIB. Več.

NARAVA NA KRATKO

Sprememba Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Ministrstvo vas vabi k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah  in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Predlagana sprememba je pripravljena zaradi zagotovitve večje racionalnosti in preglednosti selektivnega in omejenega odvzema živali iz narave v omejenem številu in pod strogo nadzorovanimi pogoji. Ministrstvo ocenjuje, da bo z uporabo predpisa - ki bo nadomestil odločbo - ustrezneje in učinkoviteje dosegalo namene in cilje direktive o habitatih. Rok za pripombe je 1. september 2008.

Tiskovna konferenca ministra

Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je na novinarski konferenci 11. avgusta predstavil ključne dosežke na področju okolja in prostora v njegovem mandatu. Poročilo o delu za področje okolja.

O sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije

Minister za okolje in prostor se je 12. avgusta 2008 srečal na delovnem sestanku s predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. Med temami pogovora je bila tudi Natura 2000.

Kadrovski spremembi

V Sektorju za zavarovana območja je pričela delati pravnica Petra Arnuš, v Sektorju za politiko ohranjanja narave pa biologinja dr. Branka Tavzes, ki je nadomestila mag. Roberta Bolješiča (sedaj zaposlenega na sekretariatu konvencije Cites v Ženevi). Obe sta sodelovali v predsedovanju EU. Branka Tavzes je prevzela skrb za konvencijo Cites in za področje invazivnih vrst.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.  

 
Arhiv enature

Na vrh