Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 85/ junij 2008

SLOVENIJA

Dopolnjena Uredba o območjih Natura 2000

Uredba ureja presoje sprejemljivosti tudi na območjih, kjer je Slovenija zmanjšala posebna varstvena območja in je v zvezi s tem Evropska komisija zahtevala pojasnila. Njen namen je preprečiti slabšanje stanja ptic in njihovih habitatov za čas do dokončne ureditve sporne zadeve. Z njo je določena tudi obveznost presoj sprejemljivosti posegov v naravo, za katere je bila odločitev na planskem nivoju oziroma na nivoju sprejema variante, sprejeta še pred 1.5.2004, vendar do danes ti posegi še niso bili izvedeni oziroma za njih še niso bila izdana okoljevarstvena oziroma naravovarstvena soglasja. Uredba je objavljena v Uradnem listu 43/2008Več.

Sprejet pravilnik o Ajdovski jami

Objavljen je Pravilnik o prepovedi ravnanj, ki ogrožajo netopirje zavarovanih vrst v Ajdovski jami pri Nemški vasi. Sprejem pravilnika je pospešil pisni opomin, ki ga je Evropska komisija izročila Sloveniji v zvezi z varstvom južnih podkovnjakov v Ajdovski jami. Več. Pravilnik je objavljen v Uradnem listu št. 53/08.

Filma in razstave ZRSVN

Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj je pripravil filma Narcise brez kraja, narcise vsepovsod in Biotska pestrost v Karavankah. Nastala sta v produkciji podjetja Videofon. Predstavili so ju ob Dnevu narcis. Več.

Razstavo Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja, ki so jo pripravili na mariborski območni enoti Zavoda RS za varstvo narave, so odprli v Informacijski pisarni občine Dravograd v starem mestnem jedru. Več. Razstavo  Natura 2000 v Sloveniji so ponovno odprli na novi lokaciji, na Gradu Goričko. Naravo Vzhodnih Haloz od 3. junija predstavljajo tudi v Slovenski Bistrici. Gre za drugo postavitev te razstave. Več

Bela štorklja in kosec

Konec junija je Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju s Prirodoslovnim muzejem Slovenije in s pomočjo Elektro Metlika, Šentjernej in Krško pregledal gnezda bele štorklje, mlade štorklje so obročkali. Več.

Mokrotni travniki v Jovsih ob reki Sotli so življenjski prostor kosca, redke in ogrožene travniške ptice. Območje je zato vključeno v omrežja Natura 2000. Kosce v Jovsih ZRSVN popisuje že od leta 1993. Spremljanje kaže, da tu gnezdi stabilna populacija, ki šteje 15 do 20 pojočih samcev. Letos so jih popisovali konec maja in sredi junija. Več.

Predstavitve s konference CAP

Prezentacije z mednarodne konference na temo reforme Skupne kmetijske politike, ki je bila 28. maja v  Ljubljani in so je organiziral DOPPS v sodelovanju z BirdLife International, Royal Society for the  Protection of Birds in German Marshall Fund of the United States  (GMF), so na voljo na spletni strani.

Biomura – proučitev najprimernejših lokacij

V prvem letu trajanja projekta BIOMURA so izvajali geodetske meritve, vzpostavili hidrološki monitoring, ter zbrali razpoložljive prostorske podatke. S pomočjo terenskih ogledov in posvetovanj s strokovnimi službami, ki delujejo na območju, so proučili lokacije, kjer bi s primernimi ukrepi dosegli največje izboljšanje ekoloških razmer. Območja ukrepov so izbrali glede na biološki in hidrološko morfološki kriterij, kriterij lastništva zemljišč ter druge rabe in dejavnosti v prostoru (dostopnost in stopnja ogroženosti habitatov in vrst). Opredeljena so naslednja pomembna območja  z značilnim vodnim režimom in prostorsko povezavo: mrtvica ali mlaka v gozdu, večje mlake ali mrtvica s stalno vodo poleti, sipke erozijske stene, reka s prodišči  in plitkimi deli tudi ob srednjih vodah, rokavi povezani z reko, rokav z dotokom površinske vode iz spodnje strani, poplavni gozd, travniško grmovni habitati s polji, gramoznice brez ribogojstva.

V območjih, ki so pomembna za ohranitev ugodnega stanja habitatov in vrst, morajo obstajati določeni hidrološki pogoji. Ti so izpolnjeni, če je omogočen vtok rečne vode v rokave vsaj 240 dni v letu. V mrtvicah in rokavih, ki se napajajo z rečno vodo preko pretočnih rokavov, sami pa nimajo direktnega stika z rečno vodo na gorvodni strani, morajo imeti vodo v mesecih od marca do junija.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Nov razpis za LIFE+ sredi julija

Evropska komisija napoveduje, da bo razpis LIFE+ za leto 2008 objavljen 15. julija. Prijavitelji lahko svoje prijave začno že pripravljati in si pri tem pomagajo z obrazcem lanskih prijav. Več.

Razpis o nadomestnih habitatih

Evropska komisija je objavila razpis za tržni mehanizem za ohranitev habitatov, vezan na ureditev nadomestnih habitatov. Rok za oddajo je 22. julij 2008. Razpis.

Razpis Turizem in zavarovana območja

Razpis EDEN 2008/09 Turizem in zavarovana območja je posvečen naravi in se navezuje tudi na Naturo 2000. Rok za prijave je bil 16. junij 2008. VečBesedilo razpisa.

Resna opozorila Španiji in Portugalski

Evropska komisija je poslala Portugalski in Španiji uradni opomin (letter of formal notice), prvi zaradi načrtovanih turstičnih kompleksov v zavarovanih območjih Grândola in Alcácer do Sal južno od Lizbone, Španiji pa zaradi nezadostnih območij glede na direktivo o pticah. Več. Zaradi projekta širitve ceste v madridski regiji pa se je Evropska komisija odločila, da Španijo toži. Postopek so sprožili že v začetku leta, ker ni bila izvedena presoja vplivov.

Program naslednjega predsedstva

Francija, Češka in Švedska so objavile program predsedovanja. Poglavje o biotski raznovrstnosti je na strani 53, Natura 2000 pa v njem ni neposredno omenjena.

Evropski parlamentarci o Naturi 2000

Evropski parlamentarci (skupina ALDE) so razpravljali o Naturi 2000 kot priložnosti ali oviri za razvoj. Dimas je v svojem nastopu očitke o oviranju razvoja označil za napačne in zastarele (govor).  Več.

Projekti s področja prometa ogrožajo Naturo 2000

V skupnem poročilu BirdLife, RSPB in več drugih okoljskih organizacij opozarjajo, da nekateri projekti za prometno infarstrukturo (Ten-T), ki so financiranji iz skladov EU, ogrožajo območja Nature 2000. Poročilo so maja predstavili tudi v Evropskem parlamentu. Sporočilo za javnostPoročilo.

Bolgarski lastniki zemljišč  zaradi Nature 2000 tožijo vlado

Lastniki zemljišč bodo tožili bolgarsko vlado, ker da so v območja Nature 2000 napačno vključili zemljišča, kjer so bila dovoljenja že izdana.

Anketa za uporabnike spletne strani LIFE

Evropska komisija vabi uporabnike spletne strani o LIFE, naj odgovorijo na anketo o njeni uporabnosti.

Izmenjava izkušenj upravljanja zavarovanih območij

Mednarodna organizacija lovcev FACE in Evropska organizacija lastnikov zemljišč ELO, obe s sedežem v Bruslju, sta v okviru projekta Promocija Nature 2000 in trajnostne rabe prostoživečih populacij organizirali 4 regijske  delavnice na temo lova in ribolova v Evropski uniji. Slovenija je sodelovala na konferencah na Madžarskem in v Italiji. Več.

LIFE za Muro na Hrvaškem

Dvoletni projekt LIFE je bil namenjen institucionalni krepitvi in ozaveščanju javnosti o problematiki ohranjanja reke Mure na Hrvaškem. Več.

BRANJE

Novi naravovarstveni atlas dostopen javnosti

Na spletni strani http://www.naravovarstveni-atlas.si/  je vzpostavljen nov informacijski sistem varstva narave. Je izdelek projekta »Natura 2000 v Sloveniji - upravljavski modeli in informacijski sistem« financiran s programa LIFE in ga je postavil Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Agencijo RS za okolje. Na spletni strani lahko s pomočjo najsodobnejše informacijske tehnologije dostopate do velikega števila podatkov o območjih Natura 2000, ekološko pomembnih območjih, naravnih vrednotah in zavarovanih območjih. Več.

Predstavitev spremembe uredbe o Naturi 2000

Za sestanek z župani občin z območja Ljubljanskega barja, ki je bil 17. junija 2008, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo predstavitev: Sprememba Uredbe o Naturi 2000 glede na pisni opomin Evropske komisija o SPA območjih, (pdf).

Gozdna biotska raznovrstnost in klimatske spremembe

Gradivo Gozdna biotska raznovrstnost kot priložnost za blažitev posledic podnebnih sprememb (v angleščini), ki je bilo pripravljeno za neformalno srečanje ministrov za okolje aprila 2008 v Sloveniji, je dostopno na spletni strani.

O upravljanju velikih zveri na evropski ravni

Predstavitve z Evropske konference o smernicah za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni / European Conference on Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, ki je bila 10-11. junija v Postojni, so na spletni strani.

Nove številke Proteusa

aprilski številki Proteusa sta izšla tudi članka o Naturi 2000 in o njenem poznavanju med Slovenci in drugod po Evropi. Izšla je tudi dvojna majsko-junijska številka.

O ekosistemskih uslugah

Predstavitve z letne konference organizacije Eurosite na temo ekosistemskih uslug so na spletni strani.

Poročanje po 17. členu habitatne direktive

Stanje ohranjenosti za habitatne tipa in za vrste – pregled po državah in po biogergografskih območji je na spletni strani Eionet. Javna razprava o teh poročilih bo tekla od 28. julija do 15. septembra.

NAPOVEDNIK

8. julij:  Delavnica Ekositemski pristop / Ecosystem Approach, London, Velika Britanija. Program in prijavnica.

24-28. julij: evropske noči opazovanja nočnih metuljev / European Moth Nights. Informacije: matjaz.jez@remove-this.zrsvn.si.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr.

5-8 oktober: evropska konferenca o evrazijski vidri, Moravske toplice. Organizira: Lutra.  Okvirni program.

7-8. oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Vabilo.

8-10. oktober: VI. generalna skupščina Zavarovanih območij v Alpah, na Bledu. Več.

NARAVA NA KRATKO

Sprejeta sprememba Zakona o varstvu okolja

Državni zbor RS je 27. junija sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja. Zakon med drugim prenaša zahteve Direktive o okoljski odgovornosti v slovenski pravni red. Novela zakona vsebuje tudi implementacijo Aarhuške konvencije, po kateri morajo države pogodbenice javnosti omogočiti sodelovanje pri sprejemanju izvršilnih predpisov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh