Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 84 / april 2008

SLOVENIJA

Razpis Razvoj regij tudi za Naturo 2000

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je objavila tretji razpis Razvoj regij. Med upravičenimi nameni je tudi javna infrastruktura v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske pot ipd.) ter trženje in razvoj izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti). Rok za prijave je 15. maj 2008.

Štetje srednjega detla v Dobravi

Dobrava, območje Nature 2000, je eden izmed največjih kompleksov ohranjenih nižinskih gozdov v Sloveniji in hkrati tudi življenjski prostor srednjega detla. Vrsta je v širšem Evropskem prostoru ogrožena, pri nas pa so populacije še stabilne. Monitoring te ptice so tretje leto zapored v začetku aprila izvedli strokovnjaki z Zavoda RS za varstvo narave, Zavoda za gozdove ter Društva za opazovanje in preučevanje ptic. V Dobrovi so letos našteli 30 parov ptic. Več.

Pomladne novice o projektu Presihajoče Cerkniško jezero

Izdana je bila zgibanka o projektu LIFE Presihajoče Cerkniško jezero, pripravljena je vsa projektna dokumentacija za renaturacijo vodotokov na Cerkniškem jezeru.

Naslednja dva meseca bosta polno zasedena z raznimi aktivnostmi Notranjskega regijskega parka z naravovarstveno mrežo šol in vrtcev. Več.

Za štorklje in žabe na Radenskem polju

Bela štorklja v vse večjem številu gnezdi tudi na Radenskem polju. Že nekaj let zapovrstjo so domačini in tudi drugi obiskovalci navdušeni nad parom, ki gnezdi v vasi Zagradec. Zaradi dotrajane konstrukcije in električnega droga so lani, ko je par odletel, stari drog zamenjali z novim, sedaj pa delavca  Elektro Ljubljane - PE Grosuplje namestila nov gnezdilni plato. Več. V vrtcih in šolah v okolici Radenskega pola pa izvajajo projekt, s katerim razvijajo naklonjen  odnos otrok do narave. Več.

Ob dnevu Zemlje bo 22. aprila 2008 v Knjižnici Grosuplje predstavitev novega vodnika po Radenskem polju, ki ga je napisal Stane Peterlin, velik poznavalec in ljubitelj Radenskega polja. Avtor bo poleg knjige v sliki in besedi predstavil tudi naravne znamenitosti in posebnosti Radenskega polja. Knjigo bo po predstavitvi mogoče tudi kupiti.

O Naturi 2000 v Beli krajini

Na delavnici v sklopu projekta Razvoj turističnih tematskih poti – Valis Colapis z naslovom »NATURA 2000 – Omejitve in priložnosti« so 13. marca, zaposleni v Krajinskem parku Kolpa predstavili omrežje NATURA 2000 v Sloveniji, kot tudi priložnosti, ki jih velja izkoristiti. Več.

Ob svetovnem dnevu voda je krajinski park Kolpa izvedel predavanja o parku in Naturi 2000 za Osnovno šolo Loka. Direktorju parka Borisu Grabrijanu (ambasadorju Nature 2000) so prisluhnili učenci 7., 8. in 9. razredov te črnomaljske osnovne šole. Veliko učencev je že vključenih v aktivnosti zavoda, saj so vpeti v naravovarstvene vsebine ali sodelujejo pri kulturnih dogodkih. V prihodnje načrtujejo tudi skupno organizacijo naravoslovnih dni in taborov, za ta namen pa bodo na voljo tudi kapacitete Šokčevega dvora v Žuničih.

Zakaj je solata zelena

V okviru projekta Ohranjanje biodiverzitete - izziv za prihodnost Slovenije, je Okoljsko raziskovalni zavod iz Slovenskih Konjic izvedel delavnico z naslovom Zakaj je solata zelena? za osnovnošolce prvih petih razredov šol Pragersko in Zgornja Polskava. Pojasnili so jim tudi bogastvo vrst, otroci so na osnovi praktičnih vaj spoznali pomen odgovornega odnosa do okolja zaradi ohranjanja biodiverzitete.

Odziv na opomin zaradi Ajdovske jame

Zavod Vrbov log je v zvezi s pisnim opominom Sloveniji zaradi Ajdovske jame pripravil odziv, ki ga zaključujejo z mislijo: »varovanje južnega podkovnjaka smo podedovali in to dediščino bomo ohranili ter predali naslednjim rodovom.«

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Evropska komisija potrdila tudi slovenski alpski seznam območij Natura 2000

Evropska komisija je potrdila dopolnjeni seznam območij Natura 2000 v alpski regiji. V seznam je vključenih vseh 97 slovenskih predlogov območij v alpski biogeografski regiji. S tem so vsa potencialna območja Natura 2000 v Sloveniji (pSCI) potrjena s strani Evropske komisije (SCI). VečSporočilo Evropske komisijePodatki po državah.

Sprememba delovanja delovnih teles Evropske komisije na področju narave

Eden pomembnih dosežkov v času slovenskega predsedovanje je bil sprejem odločitve o reorganizaciji delovnih teles Evropske komisije na področju narave. Več.

Madžarski zadnje opozorilo, proti Finski postopek ustavljen

Evropska komisija je Madžarski poslala zadnje opozorilo, saj njeni predpisi ne zagotavljajo ustreznega varstva ptic. Postopek proti Finski zaradi odvzema volkov pa je Komisija ustavila, saj je Finska ustrezno spremenila svoje predpise. Sporočilo Komisije (v angleškem jeziku).

Smernice za varstvo vrst v nemškem in francoskem jeziku

Evropska komisija je svoje smernice za strogo varstvo vrst po 12. in 16. členu direktive o habitatih objavila tudi v francoskem in nemškem jeziku.

O ekonomiji globalnega upadanja biotske raznovrstnosti

Marca 2008 je bila v Bruslju delavnica o ekonomiji globalnega upadanja biotske raznovrstnosti. Organizirala sta jo GD Okolje pri Evropski komisiji in nemško zvezno ministrstvo, pristojno za okolje. Predstavitve.

Varstvo podnebja - ne na račun biotske raznovrstnosti

Podnebne spremembe vplivajo na Alpe negativneje kot na druge regije v Evropi, zato se na številnih področjih sprejemajo in pripravljajo ukrepi za njihovo zmanjševanje ali prilagajanje. Z novim projektom cc.alps namerava tudi Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) prispevati k temu, da bi bili tovrstni ukrepi, če je le mogoče, v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Alpe imajo torej vse možnosti, da na področju varstva podnebja v svetovnem merilu postanejo vzorčna regija na področju varstva podnebja. CIPRA želi preprečiti, da bi – s sklicevanjem na varstvo podnebja – prihajalo do sprejetja ukrepov, ki negativno vplivajo na okolje ali družbo. „Podnebni ukrepi ne smejo povzročati osiromašenja biotske raznovrstnosti, niti zapravljanja dragocenih vodnih in energijskih virov,“ pojasnjuje izzive projekta cc.alps Andreas Götz, direktor CIPRE. Več.

BRANJE

Monitoring

Na novi podstrani Spremljanje stanja / monitoring  so zbrane doslej izdelane študije s tega področja, ki sta jih naročila Ministrstvo za okolje in prostor ter Agencija RS za okolje (hrošči, ptice in netopirji).

Posredovalnica informacij

Posredovalnica informacij ali Clearing-house Mechanism of the Convention on Biological Diversity je mreža spletnih strani držav podpisnic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki pospešuje tehnično in znanstveno sodelovanje. V Sloveniji je skrb zanjo prevzel Zavod RS za varstvo narave.  Stran ni namenjena podajanju, pač pa posredovanju informacij. Zato je organizirana tako, da vas popelje na druge, obstoječe spletne strani, kjer lahko dobite čim celovitejše informacije.

Delavnica o EU finančnih skladih

Gradivo z delavnice Možnosti financiranja Nature 2000 v Sloveniji iz EU finančnih skladov je na spletni strani

Okolje na dlani

Agencija za okolje je izdala publikacijo Okolje na dlani, ki zajema tudi poglavje Narava in biotska raznovrstnost.

Nova številka Proteusa

V marčni številki Proteusa je izšel tudi članek o odnosu Evropejcev do izgubljanja biotske raznovrstnosti. http://www.proteus.si/?q=node/123

Ptice in daljnovodno omrežje

v Geografskem vestniku je izšel članek Nike Razpotnik: Okoljevarstveno navskrižje habitatov ranljivih vrst ptic in električnega daljnovodnega omrežja.

Nacionalna poročila po 17. členu na spletu

Večina nacionalnih poročil po 17. členu Direktive o habitatih je na spletni strani. Kliknite na državo, na EU obligations in nato na Habitats Directive.

OECD – pogled do 2030

Organizacija OECD je izdala publikacijo OECD Environmental Outlook to 2030, ki vsebuje analize ekonomskih in okoljskih trendov (vključno z izgubo biotske raznovrstnosti)  do leta 2030 in simulacije politik za ta področja. Opozarjajo, da so stroški, če ne bomo ukrepali, visoki.

Ohranjevalnik zaslona

Evropska komisija na svoji spletni strani ponuja ohranjevalnik zaslona, ki ga sestavljajo najlepše fotografije iz projektov LIFE.

NAPOVEDNIK

april-maj: razstava Živi, Jakopičevo sprehajališče v Ljubljani. Organizator: Inštitut za ekologijo.

11-12 aprilneformalno srečanje ministrov za okolje, ki jih gosti minister za okolje in prostor Janez Podobnik, na Brdu pri Kranju. Vsebina zasedanja: kako dosegati večjo sinergijo med ukrepanjem proti podnebnim spremembam in varovanjem biotske raznovrstnosti.

22. april (ob Dnevu Zemlje): otvoritev razstave Karavanke z istoimenskim predavanjem Tadeje Šubic iz Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Kranj; v Razstavno izobraževalnem središču Dolina (Dovžanova soteska), ob 18. uri.

14-16 maj: mednarodna konferenca: Premoščanje vrzeli / Bridging the Gap, Portorož. Organizira: Agencija RS za okolje.  Med temami je tudi biotska raznovrstnost.

14-16 maj: tretja evropska delavnica o ribnikih in kalih / 3rd European Pond Conservation Network Workshop, Valencia, Španija.

21-24 maj: mednarodna konferenca Urbana biotska raznovrstnost in oblikovanje / Urban Biodiversity & Design (Erfurt, Germany)

19-30. maj: 9. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Bonn, Nemčija. Organizira: Sekretariat Konvencije. Dokumenti.

10-11. junij: Evropska konferenca o smernicah za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni / European Conference on Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, Postojna. Organizatorji: Evropska komisija, Evropska pobuda za ohranjanje velikih zveri (LCIE), Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije.

10-13. junij: letna konferenca organizacije Eurosite, Turku, Finska. Prva najava.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration "Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species", Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr.

7-8. oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Vabilo.

8-10. oktober: VI. generalna skupščina Zavarovanih območij v Alpah, na Bledu. Več.

NARAVA NA KRATKO

Predstavitve Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom v Sloveniji

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Strategijo ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom v Sloveniji in jo marca predstavilo javnosti v Kočevju, Senožečah in Postojni. Več. 
http://www.mop.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/1994/6270/?cHash=9faf0a9057

Sodelovanje javnosti v zakonu ni ustrezno urejeno

Ustavno sodišče je odločilo, da je Zakon o ohranjanju narave v neskladju z Ustavo, ker ne ureja sodelovanja javnosti v postopku priprave podzakonskih aktov, ki se izdajajo na podlagi prvega odstavka 26. člena in prvega odstavka 81. člena istega zakona. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v treh mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 84/05) se razveljavi. Pravilnik o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave (Uradni list RS, št. 87/05, 17/06, 21/07, 36/07 in 23/08) se razveljavi. Razveljavitev iz 2. in 3. točke tega izreka začne učinkovati tri mesece po uveljavitvi zakona, s katerim bo zakonodajalec odpravil ugotovljeno neskladje. Postopek je sodišče začelo na pobudo Društva za osvoboditev živali in njihove pravice iz Ponikve.

Uredba o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami

Vlada RS je na 164. seji dne 3. aprila 2008 sprejela uredbo o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Predložena uredba predstavlja dopolnitev trenutno veljavne uredbe, predvsem zaradi sprememb zakonodaje EU. V nacionalni pravni red prenaša tudi resolucijo Sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov Črnega morja, Sredozemskega morja in atlantskega območja ob njem. Sporočilo za javnost.

Zakon o Triglavskem narodnem parku nadaljuje postopek

Vlada RS je na je na 164. seji dne 3. aprila 2008 sprejela spremembe in dopolnitve Zakona o Triglavskem narodnem parku. Novica.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje

 
Arhiv enature

Na vrh