Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 82 / februar 2008

SLOVENIJA

O Naturi 2000 na srečanju direktorjev za naravo

Na Bledu in Brdu so se 4. do 6. februarja srečali predstavniki ministrstev, pristojnih za naravo, iz 22 držav.

Evropska komisija v letnem planu za letošnje leto načrtuje vrsto aktivnosti, vezanih na Naturo 2000 (dopolnitev seznamov območij, upravljanje in financiranje Nature 2000). Slovenija je kot primer dobre prakse predstavila komunikacijo Nature 2000. Izvajanju Nature 2000 je bila posvečena posebna delavnica, tu je med udeleženci izzval precejšnje zanimanje slovenski Program upravljanja območij Natura 2000. Rezultati delavnice o sonaravnemu upravljanju z gozdovi so pokazali, da je to eden od možnih načinov gospodarjenja z gozdovi v območjih Nature 2000, Slovenija je tudi tu primer dobre prakse.  Več.  Predstavitve, poročila in gradiva s srečanja (v angleškem jeziku).

Mehki turizem v lokalnih okoljih

Skupnost občin Slovenije je 31. januarja 2008 v Domžalah izvedla delovni posvet z naslovom »Mehki« turizem v lokalnih okoljih«, ki se ga je udeležilo več kot šestdeset predstavnikov občin, lokalnih turističnih organizacij, razvojnih agencij in drugih zainteresiranih. Predstavniki Ministrstva za gospodarstvo, Slovenske turistične organizacije, Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstva za okolje in prostor ter visoke šole za turizem Turistice so predstavili usmeritve in možnosti za razvoj trajnostnega turizma v lokalnih okoljih, sredstva regionalne politike za turistične projekte in priložnosti oz. prednosti Nature 2000 in zavarovanih območij za razvoj tovrstnega turizma. Prisotni so se seznanili tudi s tremi primeri naravi prijaznega turizma na zavarovanih oz. Natura 2000 območjih, kje prepoznati priložnosti in kako jih izkoristiti v domačem okolju.

Gradivo s posveta je dostopno na spletni strani Skupnost občin Slovenije v rubriki Aktualno.

Opazujte prinašalke pomladi

Tudi letos vas Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) vabi k sodelovanju pri preprosti raziskavi Pomlad prihaja, v kateri ornitologi spremljajo vsakoletno vračanje ptic selivk v Evropo. Zabeležite si, kdaj in kje boste prvič v tem letu opazili belo štorkljo, kmečko lastovko, hudournika in kukavico. Pri slednji velja tudi, kdaj jo boste prvič slišali. Svoja opazovanja vnesite na spletni strani www.springalive.net. Na tem naslovu boste lahko vsak dan preverili, kako se po Evropi širi pomlad, spotoma pa izvedeli še kaj več o pticah selivkah. Opazovanja bodo zbirali do 30. maja 2008.

Urejali brežine lagune Stjuže

Zavod RS za varstvo narave sodeluje s Kneževino Monako, ki na področju ohranjanja narave financira določene aktivnosti in tako so uspeli za naslednje triletno obdobje zagotoviti finančna sredstva za sanacijo zahodnih brežin Stjuže. S tem bodo izboljšali možnosti za uspevanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst,  pripomogli k primernejšemu videzu okolice lagune ter omogočili kasnejše načrtovanje morebitnih učnih in sprehajalnih poti. Kontaktna oseba: Robert.Turk@remove-this.zrsvn.si.

Ob svetovnem dnevu mokrišč

V soboto 2. februarja, so v Krajinskem parku Sečoveljske soline organizirali tradicionalno čistilno akcijo. Vsak udeleženec je v zahvalo za pomoč pri čiščenju parka prejel brezplačno celoletno vstopnico v park. Kontaktna oseba: Andrej.Sovinc@remove-this.soline.si.

Zavod RS za varstvo narave je pripravil novinarsko konferenco, v knjižnici v Ajdovščini predstavil projekt 1001 kal – 1001 zgodba o življenju, otvorili so tudi obnovljen kal v Mlačni.

Na Goričkem vzdržujejo kulturno krajino

V javnem zavodu Krajinski park Goričko so leto začeli z delovnimi akcijami, ki sodijo k ohranjanju kulturne krajine in biotske raznovrstnosti. Pri delu sodelujejo redno zaposleni in zaposlenimi preko javnih del. Lotili so se urejanja vegetacije na vodnem zemljišču v državni lasti v Kraščih pri čemer so v januarju skupaj z delavci občine Cankova in VGB Mura preredčilii vegetacijo med cesto Cankova – Kuzma in obrežjem Ledavskega jezera. Več.

Dogovori med zavodoma

Sredi januarja so se zaposleni iz novogoriške enote Zavoda RS za varstvo narave sestali s sežansko enoto Zavoda za gozdove. Pojasnili so Program upravljanja območij Natura 2000 in se dogovorili o sodelovanju pri pripravi gozdno gospodarskih načrtov. Gre za komunikacijo Nature 2000 strokovni javnosti, ki predstavlja izvajanje operativnega programa.

Narava vzhodnih Haloz v Prirodoslovnem muzeju

Zavod RS za varstvo narave  je v Prirodoslovnem muzeju Slovenije odprl vitrino četrtletja, posvečeno naravi vzhodnih Haloz. Gre za predstavitev območja Natura 2000, za katero so konec lanskega leta izdali slovensko, angleško in nemško brošuro z istim naslovom.


EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Sestal se je Odbor za LIFE+

Sestanka 17. januarja v Bruslju so se udeležili predstavniki 26 držav. Predstavnik Evropske komisije je člane obvestil, da bi moral biti razpis za leto 2008 objavljen do sredine julija. Na lanski razpis so prejeli približno 700 prijav, ki jih sedaj ocenjujejo, pogodbe pa naj bi podpisali do konca leta. Več.

V pripravi več razpisov za storitve

Evropska komisija bo v prihodnjim mesecih objavila več razpisov, na primer kampanijo za ozaveščanje javnosti, pripravo poročila o izgubljanju biotske raznovrstnosti (po vzoru Sternovega poročila za klimatske spremembe). Najava.

BRANJE

Izšel Program upravljanja območij Natura 2000

Ministrstvo za okolje in prostor je v knjižni obliki izdalo Program upravljanja območij Natura 2000 s prilogami. Program je izšel tudi v prevodu v angleški jezik. Priložena mu je zgoščenka, na kateri sta obe publikaciji v pdf verziji in priloga 4.2: Podrobni varstveni cilji in ukrepi za njihovo zagotavljanje po območjih Natura 2000 v pdf verziji na 619 straneh ter v excelovih tabelah, ki olajšujeta iskanje in pregledovanje. Program upravljanja območij Natura 2000 2007-2013Natura 2000 Site Management Programme 2007-2013.

Publikaciji o gozdovih v Knjižnici Nature 2000

Na voljo sta vam spletni verziji publikacij Nature-based forestry in Central Europe: alternatives to industrial forestry and strict preservation, urednik Jurij Diaci, Studia forestalia Slovenica, št. 126, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2006; Virgin forests and forest reserves in Central and East European countries : history, present status and future development, urednik Jurij Diaci, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1999.

Revidiran priročnik o financiranju Nature 2000

Izšla je revidirana verzija publikacije Financiranje Nature 2000 - priročnik z navodili, urednik Peter Torkler, izdal WWF, 2007 (pdf).

Nov pregled območij po habitatni direktivi

Izšel je nov pregled območij Nature 2000 na podlagi habitatne direktive – po državah (stanje junij 2007) ter pregled zadostnosti določitve območij. Čeprav je Slovenija v evropskem vrhu po deležu nacionalnega ozemlja v Naturi 2000, je njena zadostnost ocenjena z nekaj čez 70 odstotki.

Slovenija visoko na svetovni lestvici

Slovenija se je uvrstila na 13.-15. mesto raziskave Centra za kakovost varstva okolja ameriške univerze Yale o varovanju okolja. Omenjena raziskava je zajela okoljske vplive na zdravje ter vitalnost ekosistemov. S področja biotske raznovrstnosti in habitatov so upoštevali naslednje indikatorje: razmerje med površino, ki spremeni rabo in površino zavarovanih območij (Conservation Risk Index), učinkovito varstvo zavarovanih območij (Effective Conservation), varstvo območij najbolj ogroženih vrst (Critical Habitat Protection) in morska zavarovana območja (Marine Protected Areas). Povzetek poročila.

Vodna energija - več kot le ovira selitvam rib

Nove raziskave kažejo, da jezovi niso le ovira selitvam organizmov, temveč vplivajo tudi na temperaturo vode. Negativen vpliv na ribe in njihove habitate imajo tudi kratkotrajni visoki vodostaji, ko hidroelektrarne obratujejo. Več.

Poročilo o doseganju cilja 2010

Evropska komisija je izdala poročilo o napredku pri doseganju zaustavitve izgubljanja biotske raznovrstnosti do 2010. Poročilo (13 strani). Priloga (13 strani)

Nova številka Proteusa

januarski številki Proteusa je izšel članek Tadeje Šubic Karavanke – botanični vrt med urbanimi središči, ki predstavlja tudi Phare projekt Karavanke Natura 2000. Gregor Torkar pa predstavlja naravovarstveno mrežo šol in vrtcev Notranjskega regijskega parka. Objavljene so tudi nagrajene fotografije natečaja Sikajoči pogledi, regljajoče misli.

NAPOVEDNIK

13. februar: predavanje Pomen čiste vode za Radensko polje, predava Alexis Zrimec, Grajski vrt Boštanj. Več: www.radenskopolje.si

19-22. februar: zaključna konferenca Mreža živih jezer Vzhodne Evrope / Living Lakes Eastern Europe Network, Tartu, Estonija. 

25. februar: predavanje Velike zveri v Sloveniji, predava Miha Krofel (Društvo Dinaricum), Celica, Ljubljana. Organizira: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije v sklopu predavanj Narava kot vrednota.

25-28. februar: 2. mednarodna konferenca Zdravje in biotska raznovrstnost / Health and Biodiversity, Galway, Irska.

19-30. maj: 9. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Bonn, Nemčija. Organizira: Sekretariat Konvencije. Dokumenti.

10-11. junij: Evropska konferenca o smernicah za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni / European Conference on Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, Postojna. Organizatorji: Evropska komisija, Evropska pobuda za ohranjanje velikih zveri (LCIE), Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije.

18-22. september: šesta evropska konferenca o ekološki obnovi / 6th European Conference on Ecological restoration Towards a sustainable future for European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species, Ghent. Organizator: Institute for Nature & Forest research INBO idr.

7-8. oktober: mednarodno strokovno srečanje Vpliv človekovih dejavnosti na morju, morskem obrežju in zaledju na biotsko raznovrstnost Severnega Jadrana, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave. Vabilo.

NARAVA NA KRATKO

Osnutek novega Zakona o Triglavskem narodnem parku

Strokovna komisija za pripravo Zakona o Triglavskem narodnem parku je januarja 2008 posredovala ministru za okolje in prostor Janezu Podobniku osnutek Zakona o TNP, in tako zaključila s svojim delom. Več.

Minister Podobnik se je v sredo, 6. februarja s sodelavci udeležil seje občinskega sveta v Bohinju in prestavil osnutek Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več.

Predstavitev strokovnega mnenja ZGS za odstrel velikih zveri v letu 2008

Delovna skupina za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi in Strokovna komisija za podporo pri načrtovanju upravljanja z velikimi zvermi sta se seznanili s strokovnim mnenjem Zavoda za gozdove Slovenije o odstrelu velikih zveri v letu 2008. Na osnovi strokovnega mnenja in pripomb, ki so jih podali člani delovne skupine, se bo minister za okolje in prostor odločil o posegu v populacijo velikih zveri v letu 2008. Več.

Razstava o slovenskih naravnih parkih v Parizu

Razstavo z naslovom »Voda-naše upanje« so skupaj z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Parizu pripravila slovenska zavarovana območja, ki se na njej tudi predstavljajo. V Narodnem prirodoslovnem muzeju v Parizu sta jo 8. februarja odprla slovenski in francoski minister. V Ljubljani se bodo v drugi polovici leta predstavili parki iz Francije. Več.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh