Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 80 / december 2007

SLOVENIJA

Dopolnjeni uredbi o zavarovanih prosto živečih rastlinskih in živalskih vrstah

Vlada RS je na seji 6. decembra izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Uredbo o dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Do sprememb je prišlo zaradi pristopa Bolgarije in Romunije v EU. Dodane živalske oziroma rastlinske vrste se v Sloveniji ne pojavljajo.
Več.

Vse o Naturi 2000 za občine

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP), Zavodom RS za varstvo narave in Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 5. decembra 2007 pripravila delovno srečanje z naslovom Vse o Naturi 2000, namenjeno predvsem predstavnikom občin. Potekalo je v knjižnici v Domžalah, udeležilo pa se ga je okrog 50 slušateljev. Več in referati.

Za deležnike Nature 2000

Sredi decembra je bila na gradu Grad Okrogla miza Participacija in povezovanje deležnikov pri projektnem izvajanju Nature 2000. Organizirala sta jo Krajinski park Goričko in Prekmurski konzorcij za Naturo 2000. Program. Informacije: Stanka Dešnik (stanka@remove-this.siol.net).

Izberite si božično drevo in pomagajte ohraniti barje Dujce na Cerkniškem jezeru

V Notranjskem regijskem parku bodo v predprazničnem času v soboto 22. decembra 2007 organizirali predbožično akcijo odstranjevanja borovcev in smrečic iz prehodnega barja Dujce. Zaradi posegov v preteklosti se Dujce danes zaraščajo, predvsem z borom in smreko. Tako se barje kot življenjski prostor spreminja in izginja. Več.

Svet za Radensko polje se je prvič sestal

Dne 17.12.2007 je potekala prva seja Sveta za Radensko polje, ki nadzira delovanje koordinatorja procesa ustanavljanja Krajinskega parka Radensko polje. Koordinator, CENTER Grajski vrt Boštanj d.o.o.  (projektna skupina Miša Pintarič, Leon Kebe in mag. Tina Mikuš - vodja), je predstavil rezultate aktivnosti v letu 2007, še posebej pa od podpisa sporazuma o sodelovanju občine Grosuplje in države pri skupnem ustanavljanju krajinskega parka (13. julij 2007) dalje. Seznanili so jih s komunikacijsko strategijo, socioekonomsko analizo in celostno podobo, logotipom in prenovljeno spletno stranjo ter planom za leto 2008. Ministrstvo za okolje in prostor je predstavilo okviren postopek sprejemanja akta o zavarovanju Radenskega polja, ki naj bi bil sprejet predvidoma pomladi 2009. Radensko polje je območje Nature 2000.

Zaključek projekta Upravljavski modeli in informacijski sistem

S koncem decembra se na Zavodu RS za varstvo narave zaključuje triletni projekt »Natura 2000 v Sloveniji – upravljavski modeli in informacijski sistem«. Vse načrtovane projektne akcije so bile izpeljane, vzpostavljeno je bilo tvorno sodelovanje med projektnimi partnerji. Zastavljeni cilji so bili doseženi ali preseženi. Do roka za oddajo končnega poročila o projektu, 31. 3. 2008, bodo projektne spletne strani še dopolnjevane s povzetki opravljenega dela in končnimi izdelki. Informacije:  Mirjam Galičič (mirjam.galicic@remove-this.zrsvn.si).

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Irska kršila direktivo o pticah

Evropsko sodišče je odločilo, da Irska ni izpolnila obveznosti na podlagi direktive o pticah, saj ni ustrezno določila območij za ptice in tudi ni ustrezno varovala nekaterih ogroženih vrst ptic. Predstavnik DOPPS poudarja, da je sodišče prvič obsodilo državo, ker ni razglasilo SPA območja, na katerem je kvalifikacijska vrsta medtem izumrla Sodba.

Dve slovenski prestavitvi na zaključni konferenci v Bruslju

Konec novembra 2007 je bila v Bruslju ob zaključku evropskega projekta Program mreženja Nature 2000 (Natura Networking Programme) konferenca, ki so jo skupaj organizirali EUROPARC, EUROSITE in ELO. Pomemben del konference je predstavljalo poročilo treh ambasadorjev Nature 2000, kar dva sta bila poročevalca iz Slovenije: Boris Grabrijan in Bernard Goršak. Več.

Seminar BirdLife za delo na primerih

V organizaciji svetovne zveze za varstvo ptic BirdLife je 12. in 13. decembra 2007 v Bruslju potekal seminar za delo na primerih obrambe območij Natura 2000 pred grožnjami velikih posegov v prostor (Casework). Seminarja so se udeležili predstavniki 18 organizacij, partnerjev BirdLife iz vse Evrope. Namen seminarja je bil predstavitev teorije dela na primerih in izmenjava izkušenj partnerjev BirdLife, ki delajo na primerih v svojih državah. Zelo zanimiva je bila predstavitev Małgorzate Gúrske, ki je predstavila prizadevanja OTOP (poljski partner BirdLife) za ohranitev močvirij v dolini Rospude in Biebrze pred uničenjem z avtocesto Via Baltica. Za Slovenske razmere je bila še posebej zanimiva predstavitev Anne McCall, RSPB (britanski partner BirdLife), ki se že nekaj let prizadeva preprečiti postavitev velike vetrne elektrarne na otoku Lewis, ki bi prizadela številne varovane vrste ptic v več SPA območjih na otoku. 
Ob seminarju so se sestali tudi predstavniki evropske pisarne BirdLife, RSPB in DOPPS, ki sodelujejo na primeru Volovja reber in se dogovorili za nadaljnje aktivnosti za ohranitev območja. 
Tomaž Jančar (tomaz.jancar@remove-this.dopps-drustvo.si)

Španija krepi zavarovana območja

Novembra je Španski parlament sprejel nov zakon o naravni dediščini in biotski raznovrstnosti, ki naj bi zagotovil boljše izvajanje EU zakonodaje.

BRANJE

Olajšano pregledovanje ciljev in ukrepov po območjih Nature 2000

Operativni program – program upravljanja območij Natura 2000 določa veliko število ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki so objavljeni v Prilogi 4.2. Da bi olajšali pregledovanje in iskanje, je ministrstvo na spletni strani objavilo tudi dve Excelovi tabeli.  V tabeli »IzpisCiljev_Ukrepov_zajavnost.xls« so vse vsebine iz te priloge, razvrščene po območjih. Nastavljen je filter, ki omogoča, da s klikom na puščico v glavi stolpca izberete le želeno vsebino (območje, skupino območij, vrsto oz. habitatni tip, sektor, ipd). Za vse načrtovalce pa je dodatno uporabna tudi tabela »IzpisCiljev_Ukrepov_Načrti.xls«, ki vsebuje tudi polja z imeni načrtov rabe naravnih dobrin.

Poročili o monitoringu ptic in hroščev

V rubriki raziskave sta objavljeni poročili:

Izšla je druga številka Novic Notranjskega regijskega parka

V drugi številki Novic Notranjskega regijskega parka so podrobneje predstavljeni pretekli posegi na Cerkniškem jezeru, zimski gosti in izvedeni projekti na področju izobraževanja. Novice izhajajo v okviru LIFE projekta Presihajoče Cerkniško jezero.

Znanost za okoljsko politiko

Evropska komisija zagotavlja redno obveščanje o znanstvenih objavah. Informacije so vam na voljo na spletu in v e-novicah. Članki so urejeni po temah, za bralce e-Nature so še posebej zanimive: Agriculture (kmetijstvo), Biodiversity (biotska raznovrstnost), Forests (gozdovi), Marine ecosystems (morski ekosistemi), Water (voda). Na tedenska elektronska obvestila se lahko naročite tu.

Enciklopedija Bonnske konvencije

Izšla je tudi spletna verzija Enciklopedije Konvencije o migratornih prostoživečih pticah / Encyclopaedia of the Convention on Migratory Species.

Barja in vetrne elektrarne

Izšla je posebna številka biltena Mednarodne zveze za ohranitev barij 2007/4, ki je posvečena eni od groženj barjem, vetrnim elektrarnam.

Standardi za prehode za živali

Švicarsko računsko sodišče je izdelalo oceno norm in standardov za prehode za živali. Povzetek so objavili tudi v angleškem jeziku: Protecting the environment and motorway / Evaluating the norms and standards for fauna passagescelotno poročilo je v francoskem jeziku (pdf, 163 strani). Pripravili so tudi pregled tega področja v Franciji in Avstriji. Več.

Odločilna sta naklonjenost in poznavanje

Kaj vpliva na pripravljenost ljudi, da bi plačali za ohranjanje biotske raznovrstnosti? Na to vprašanje odgovarja raziskava, ki so jo izvedli med obiskovalci nacionalnega parka v Španiji. Povzetek.

Vetrne elektrarne lahko negativno vplivajo na gnezdeče ptice

Belgijski raziskovalci so ugotovili, da smrtnost zaradi turbin pomembno vpliva na lokalno populacijo gnezdečih čiger. Povzetek.

Gradiva odbora ORNIS

Evropska komisija je za odbor ORNIS (ustanovljen na podlagi Direktive o pticah) poleg zapisnikov uradnega dela sestanka samega ORNISa (kjer na dolgem seznamu odborov (committee) izberete ENVI .... ORNIS), sedaj dala na prosti dostop tudi gradiva iz znanstvene delovne skupine odbora ORNIS in iz srečanja ORNIS + (sestanke ORNISa, na katerega so vabljeni predstavniki deležnikov).

NAPOVEDNIK

20. december: tiskovna konferenca ob zaključku projekta LIFE: NATURA 2000 v Sloveniji - modeli upravljanja in informacijski sistem (LIFE 04 NAT/SI/000240), Center Evropa, Ljubljana. Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

21. december: otvoritev okoljskega centra nevladnih organizacij, Ljubljana. Organizira: Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s konzorcijem petih nevladnih organizacij (CIPRA-društvo za varovanje Alp, Focus-društvo za sonaraven razvoj, Inštitut za trajnostni razvoj, Slovenski E-forum in Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj).

16-18 januar 2008: Redno srečanje Evropske platforme za strategijo raziskovanja biotske raznovrstnosti (EPBRS - European Platform for Biodiversity Research Strategy) v okviru slovenskega predsedovanja EU, Brdo pri Kranju. Več.

15 – 16 januar: evropska konferenca o invazivnih vrstah / European Conference on Invasive Alien Species (Madrid). Organizator: Fundacion Biodiversitad. Več.

4-9 februar: 3. svetovni kongres o biosfernih rezervatih / UNESCO Biosphere Reserves for Sustainable Development. Madrid. Organizirata: Špansko ministrstvo za okolje, UNESCO. Več.

19-22 februar: zaključna konferenca Mreža živih jezer Vzhodne Evrope / Living Lakes Eastern Europe Network, Tartu, Estonija.

25-28 februar: 2. mednarodna konferenca Zdravje in biotska raznovrstnost / Health and Biodiversity, Galway, Irska.

19-30 maj: 9. konferenca pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, Bonn, Nemčija. Organizira: Sekretariat Konvencije. Dokumenti.

10-11. junij: Evropska konferenca o smernicah za upravljalske načrte za velike zveri na populacijski ravni / European Conference on Guidelines for Population Level Management Plans for Large Carnivores, Postojna. Organizatorji: Evropska komisija, Evropska pobuda za ohranjanje velikih zveri (LCIE), Ministrstvo za okolje in prostor, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za gozdove Slovenije.

NARAVA NA KRATKO

Zasedala programska sveta dveh parkov v ustanavljanju

Na Ministrstvu za okolje in prostor sta se 17. decembra sestala dva programska sveta: za Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe v ustanavljanju in za Krajinski park Ljubljansko barje v ustanavljanju. Več.

Kadrovska sprememba

V Sektorju za zavarovana območja bo zaradi odhoda na novo delovno mesto konec decembra prenehala delati Alma Vičar.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75arhiv od 76 dalje.

 
Arhiv enature

Na vrh