Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 77 / oktober 2007

SLOVENIJA

Vlada sprejela Program upravljanja območij Nature 2000

Na 141. seji dne 11. oktobra 2007 je Vlada RS sprejela Operativni program – Program upravljanja območij Nature 2000. Več.

Razpis, smernice in delavnica za LIFE+

Evropska komisija je na spletni strani objavila razpis in smernice za prijave na razpis za LIFE+ program. Ministrstvo za okolje in prostor je 9. oktobra izvedlo delavnico, namenjeno tistim, ki bi želeli prijaviti projekte za sofinanciranje iz evropskih sredstev LIFE+, področje narava in biotska raznovrstnost. Več.

Razpis Interreg IVC tudi za biotsko raznovrstnost

Program Interreg IVC zagotavlja sredstva za regije EU, Švice in Norveške za izmenjavo in prenos znanja in dobrih praks. Ena od dveh prioritet je posvečena okolju, znotraj njega pa je navedeno tudi področje Biotska raznovrstnost in ohranjanje naravne dediščine. Več.

Opisi projektov Razvoj regij na spletu

Na naši spletni strani Projekti si lahko ogledate predstavitve vseh projektov, ki so bili izbrani na prvem razpisu Razvoj regij in vključujejo območja Nature 2000.

Posvet o Naturi 2000 v Tolminu

Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je v 5. oktobra organizirala posvet o tem, kako kmetovati in živeti na območjih Nature 2000. Tončka Jesenko (KGZS) je opozorila, da država lahko prepreči slabšanje stanja rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov le s pomočjo kmetov, s tem, da ohranja kmetijsko dejavnost.

DOPPS stranski udeleženec v primeru Volovja reber

Ministrstvo za okolje in prostor je septembra 2007 z odločbo Društvu za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) priznalo lastnost stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg za vetrno elektrarno Volovja reber.

Cerkniška šola in Notranjski regijski park na Otroškem bazarju

Na Otroškem bazarju, ki je bil septembra 2007 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je sodelovala tudi Osnovna šola Notranjski odred Cerknica. Predstavila svoje sodelovanje z Notranjskim regijskim parkom, ki je plod naravovarstvenega ozaveščanja mladih v okviru projekta LIFE Narava Presihajoče Cerkniško jezero. Več.

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Pregled finančnih virov v EU

Po naročilu Evropske komisije je WWF izdelal spletni vodnik po financiranju Nature 2000. Zaenkrat nudi podatke o evropskih skladih, ki jih je načeloma možno uporabiti za financiranje Nature 2000. Postopoma naj bi ga države dopolnile s podatki o dejansko razpoložljivih virih.

Vojaška vadbena območja so lahko primerni habitati za ogrožene vrste

Na mednarodni konferenci Varstvo narave v vojaških vadbenih območjih, organizirani v sklopu LIFE projekta v Latviji, so ugotovili, da ta območja marsikje po Evropi zagotavljajo zelo primerne habitat za nekatere od vrst. Več.

Evropsko sodišče Italijo enkrat obsodilo in enkrat oprostilo

Italija je prejela dve obsodbi, ker ni ustrezno izvajala direktive o pticah in habitatne direktive, v primeru gradnje na območju smučišča Santa Caterina Valfurva pa tudi, ker niso ustrezno izvedli presoje vplivov. Sodba C-304/05

Evropska komisija pa je izgubila tožbo proti Italiji v primeru spremembe urbanističnega načrta, ki je obsegala več industrijskih gradbenih posegov, ki bi lahko pomembno vplivali na območje Nature 2000 Murgia Alta v južni Italiji. Sodišče je odločilo, da tožba zaradi kršitve direktive o habitatih ni utemeljena.
Sodba C-179/06.

BRANJE

Koristi evropskih politik za ohranjanje ptic

Skupina evropskih znanstvenikov je proučevala koristi politik Evropske unije za ohranjanje ptic. Ugotavljali so populacijske trende v Evropi po uveljavitvi Direktive o pticah. Povzetek v angleškem jeziku.

Nova stran biologov

Društvo biologov Slovenije ima novo spletno stran.

Genetika medveda na spletu

Spletna stran je posvečena genetski raziskavi medveda, ki jo izvaja Biotehniška fakulteta.

Model stroškovno učinkovitega izbora območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Finski raziskovalci so razvili model, ki naj pomaga odločevalcem pri izboru območij za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Povzetek v angleškem jeziku.

Biotsko raznovrstnost v Alpah približati otrokom

WWF je na svojem spletišču Otroci za Alpe - Kids for the Alps pripravil številne nove oblike ponudbe na temo biotske raznovrstnosti v Alpah. Na spletni strani je tako na voljo obsežno gradivo in osnovne informacije o habitatih in bitoski raznovrstnosti. Namenjeno je otrokom in učiteljem in je tudi v slovenskem jeziku.

Priročnik za smotrno rabo mokrišč

Izšla je tretja izdaja priročnika za smotrno rabo mokrišč / The Handbooks for the Wise Use of Wetlands, v 17 zvezkih (pdf).

Plakat o vodi, mokriščih, biotski raznovrstnosti in klimatskih spremembah

Na spletni strani Ramsarja vam je na voljo zanimiv plakat Water, Wetlands, Biodiversity and Climate Change - Managing the avoidable and avoiding the unmanageable.

Nova številka Sveta ptic

Izšla je tretja številka poljudne revije Svet ptic, ki jo izdaja DOPPS. Uvodni članek je posvečen koconogim kuram (vse varuje tudi direktiva o pticah), predstavljena je tudi Koščeva učna pot na Iškem morostu, reviji pa je Priložen je Vodnik po koščevi učni poti (izdana v okviru projekta LIFE).

Ptice in plezanje

Društvo za opazovanje in proučevanje ptic (DOPPS) je poleti vzpostavilo novo spletno stran Ptice in plezanje, namenjeno plezalcem. Izdali so tudi zgibanko Prezrti soplezalci. 

Stran in zgibanka sta nastali v sklopu projekta Natura Primorske, ki ga delno sofinancira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006.

NAPOVEDNIK

12. oktober: strokovni posvet Natura 2000 med tnalom in nakovalom razvojnih strategij, ob 10. uri na upravi Kozjanskega parka, Podsreda, organizatorja: Kozjanski park in Europarc, kontaktna oseba: bernard.gorsak@remove-this.kp.gov.si.

12. oktober: letna konferenca Euorosite: Revitalizacija naravnih območij / Rehabilitation of Natural Areas, Blankenberge, Belgija.

13. oktober: zaključna prireditev projekta Natura 2000 v Sloveniji – Upravljavski modeli in informacijski sistem pred Naravoslovno informativno sobo Kapele na Kapelskem placu ob 14. uri. Kontaktna oseba: andrej.hudoklin@remove-this.zrsvn.si.

16. oktober: svečani podpis deklaracije Countdown 2010 (podpisniki: IUCN, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) ter delavnica, kontaktna oseba: breda.ogorelec@remove-this.gov.si.

17-18 oktober: delavnica Natura 2000 – povezovanje okoljskih, socialnih in ekonomskih koristi / Natura 2000 Workshop – Combining environmental, social and economic benefits, Peterborough, Velika Britanija.

18-22 oktober: usposabljanje: Načrti upravljanja za ramsarska območja srednje, južne in vzhodne Evrope / Managements plans for Ramsar sites in Central, Southern and Eastern Europe (a contribution to the CBD Programme of Work on Protected Areas), otok Vilm, Nemčija.

25-28 oktober: 3. mednarodni seminar o gorskem turizmu: Trajnostni turizem v gorskih zavarovanih območjih / Sustainable tourism in the montane protected areas: 
Building partnership between NGOs’ and managers of protected areas v  Sucha Beskidzka, Poljska. Kontaktna oseba: christian.baumgartner@remove-this.nfi.at.

12-13. november: evropska konferenca v sklopu predsedovanja Poslovne dejavnosti in biotska raznovrstnost / EU Presidency Conference on European Business & Biodiversity, Lizbona, Portugalska.

NARAVA NA KRATKO

Mednarodno sodelovanje

Delegacija Republike Slovenije se bo udeležila 3. srečanja pogodbenic mednarodnega sporazuma o ohranjanju kitov in delfinov v Črnem morju, Sredozemlju in sosednjem atlantskem območju (ACCOBAMS), ki bo v Dubrovniku, Hrvaška od 21. do 26. oktobra 2007. Slovenija se s tem dejavno vključuje v reševanje vprašanj povezanih z ogrožanjem ter varstvom kitov in delfinov v Sredozemlju. Slovenija se bo srečanja pogodbenic tega sporazuma udeležila prvič.  Infromacije: robert.boljesic@remove-this.gov.si

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor ter Carinske uprave RS se bodo udeležili sestanka Delovne skupine za uveljavljanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 (CITES), ki bo potekal 24. in 25. oktobra pri Evropski komisiji v Bruslju. Slovenija skupaj z Malto, Nemčijo, Italijo Vel. Britanijo in NIzozemsko sodeluje v projektni skupini za pripravo poenotenega gradiva za usposabljanje nadzornih organov (carina in policija) v Evropski uniji. Informacije: cites.arso@remove-this.gov.si.

Od 22. do 24 oktobra bo v Bratislavi v organizaciji britanskega Kraljevega društva proti mučenju živali (RSPCA) potekala delavnica o vlogi veterinarske službe pri uveljavljanju zakonodaje Evropske unije na področju trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Na delavnici bosta predstavili svoje prispevke mag. Urška Mavri iz Agencije RS za okolje in dr. Alenka Dovč z Veterinarske fakultete. Delavnica je namenjena državam višegrajsek skupine. Informacije: urska.mavri@remove-this.gov.si

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če e-Nature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75

 
Arhiv enature

Na vrh