Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

eNatura

Bilten e Natura 2000, št. 76 / september 2007

SLOVENIJA

Operativni program obravnaval Svet za trajnostni razvoj

Osnutek operativnega programa upravljanja območij Natura 2000 je na svoji 7. seji 27. septembra obravnaval Svet za trajnostni razvoj. Pričakujemo, da ga bo Vlada RS obravnavala v začetku oktobra.

Odgovor Slovenije na uradni opomin Evropske komisije

Slovenija je avgusta odgovorila na uradni opomin Evropske komisije v zvezi z direktivo o ohranjanju prosto živečih vrst ptic. Vlada RS je naročila Ministrstvu za okolje in prostor, naj pripravi vse potrebno, da se bo do razrešitve očitanih nepravilnosti za sporna območja iz opomina izvajala za vse nove plane ali projekte presoja sprejemljivosti. Sicer lahko Slovenija tvega, da bi bilo financiranje iz sredstev EU za take projekte ogroženo. Več.

Delavnica za prijave na LIFE+

Ministrstvo za okolje in prostor 9. oktobra organizira delavnico za pripravo projektov iz programa LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost. Delavnica bo v sejni dvorani v kleti Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljana ob 10. uri. Predstavitve bodo: Uredba LIFE+ - novosti oz. razlike glede na LIFE, Prioritete Slovenije na področju narave in biotske pestrosti, Pravila za prijavo projektov s področja LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, Vloga zunanjih ocenjevalcev projektov ter Primer projekta: Presihajoče Cerkniško jezero. Sledila bo razprava. Prijave do 4. oktobra na: majda.sivec@remove-this.gov.si.

Med projekti prvega razpisa Razvoj regij tudi Natura 2000

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) je junija v Uradnem listu objavila prvi razpis Regionalni razvojni programi. Območja Nature 2000 vključuje 8 projektov, ki bodo v obdobju 2007-2009 prejeli skupno 3,2 milijonov evrov. Večino odobrenih projektov so prijavili v vzhodnem delu Slovenije ter na Notranjskem in Kočevskem. Več.
Septembra so objavili že drugi razpis, rok za prijave je 12. november 2007.

Sprejet načrt upravljanja Škocjanskega zatoka

Vlada RS je avgusta sprejela Odlok o programu varstva in razvoja naravnega rezervata Škocjanski zatok za obdobje 2007 – 2011. Škocjanski zatok je eno od območij Nature 2000.
Program vsebuje tudi oceno stanja v rezervatu in okolici, načine uresničevanja ciljev varstva in razvoja, predlog ukrepov za izboljšanje in preprečevanje škodljivih vplivov, določitev dejavnosti, ki se lahko opravljajo v rezervatu in smernice za njihov razvoj. Načrt upravljanja je pripravil upravljalec rezervata - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS v sklopu pravkar zaključenega projekta LIFE Narava Obnova in ohranjanje habitatov in vrst v NR Škocjanski zatok. Več.

O Naturi 2000 na Dnevu Karavank

V sklopu II. Dnevov Karavank je Uroš Brankovič s Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj predstavil Naturo 2000 in priložnosti za razvoj podeželja. Predavanje je bilo 14. septembra v Tržiču.

Nova učna pot Petelinjek

Zavod RS za varstvo narave je 20. septembra 2007odprl naravoslovno učno pot Petelinjek. Pot so uredili v okviru projekta LIFE III – Narava. Več

Naravovarstvena delavnica ob dnevu habitata

V tednu od 1. do 7. oktobra je Zavod RS za varstvo narave v okviru projekta LIFE Natura 2000 v Sloveniji - modeli upravljanja in informacijski sistem pripravil razstavo habitatov in delavnico na temo varstva narave v območjih Natura 2000. Na delavnici se bodo otroci lahko prostovoljno preizkusili v izdelavi živali in rastlin iz papirja in drugih materialov. Delavnica se bo odvijala v avli trgovskega centra Mercator Celje.
Kontaktna oseba: gregor.kalan@remove-this.zrsvn.si

Pozor, vidra na cesti!

Eden najpogostejših vzrokov smrtnosti vidre tako v Evropi kot pri nas je promet. Zato so na najbolj kritična mesta na projektnem območju (Goričko), kjer so se že zgodile nesreče z vidrami, v okviru nalog projekta LIFE III Narava namestili prometne znake za nevarnost z dopolnilno tablo, na kateri je silhueta vidre. Če pa se vendarle zgodi nesreča, je tu VIDRAFONE. Več.

Časopis in spletna stran projekta BIOMURA

Izšla je prva številka časopisa BIOMURA. Časopis seznanja prebivalce krajine ob Muri s potekom projekta LIFE Narava: Varstvo biodiverzitete reke Mure v Sloveniji in objavlja njihove prispevke v zvezi z reko Muro. Časopis sta izdala Prleška razvojna agencija Ljutomer in Inštitut za vode Republike Slovenije. Objavljeni so zaključki 1. regionalne delavnice(junija v Murski Soboti) in informacije o drugih aktivnostih. V avgustu 2007 smo pri Bakovcih in Veržeju vzpostavili tudi zvezne meritve vodostajev, temperature in kalnosti reke Mure. Postavljena je tudi spletna stran projekta: www.biomura.si
Lidija Globevnik, Inštitut za vode RS (lidija.globevnik@remove-this.izvrs.si).

O Naturi 2000 na radgonskem sejmu

Na 45. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo okroglo mizo z naslovom Natura 2000 – priložnosti Slovenije. Uvodni predstavitvi Nature 2000 v Sloveniji so sledile predstavitve primerov dobrih praks organizacij, ki se pri nas aktivno vključujejo v izvajanje nalog, povezanih z Naturo 2000. Več

EVROPSKA UNIJA, DRUGE ČLANICE

Objavljen razpis za Life+

Evropska komisija bo v prihodnjih dneh objavila razpis za LIFE+ program.  Rok za oddajo prijav bo 30. november 2007.

Opozorilo Bolgariji

Evropska komisija je julija poslala opozorilo bolgarski vladi, ker ne izvaja direktiv o pticah in o habitatih. Med drugim imajo neprimerne postopke presoj vplivov.

Več Nature 2000 na Poljskem

Poljski minister za okolje je napovedal, da bodo dopolnili seznam območij Nature 2000. S sedanjih zgolj 9 odstotkov državnega ozemlja bodo delež povečali na 18 odstotkov.

Zaradi ostrih protestov Evropske komisije je Poljska zaustavila tudi načrtovano gradnjo ceste v dolini Rospuda, območju Nature 2000, kjer so nameravali zgraditi obvoznico okrog mesta Augustow.

Evropsko sodišče je obsodilo Avstrijo

Evropsko sodišče je obsodilo Avstrijo zaradi kršitve direktive o pticah. Sodniki so odločili, da Avstrija ni izvedla pravilne transpozicije v nacionalno zakonodajo, gre zlasti za deželne predpise s področja lova in varstva narave.

BRANJE

Sistem varstva narave v Sloveniji

Izšla je publikacija Sistem varstva narave v Sloveniji avtorjev Mladena Berginca, Jelke Kremesec Jevšenak in Jane Vidic. Izdalo jo Ministrstvo za okolje in prostor, ima 128 strani.

Zavarovane rastline Slovenije

Pri Mladinski knjigi je izšla priročna knjižica avtorja Petra Skoberneta Zavarovane rastline Slovenije. Prvič so s fotografijo, kratkim opisom, časom cvetenja, razširjenostjo, rastiščem in dodatnimi zanimivostmi predstavljene vse rastline, zavarovane z uredbo leta 2004. Knjižica ima 116 strani.

Novice Notranjskega regijskega parka

Notranjski park je pričel izdajati časopis Novice Notranjskega regijskega parka, ki prinaša zlasti novosti iz projekta LIFE Narava. Spletna stran projekta je: http://life.notranjski-park.si/.

Nova številka Sveta ptic

Poleti je izšla druga številka poljudne revije Svet ptic, ki jo izdaja DOPPS. V njej poročajo tudi o obeh LIFE Narava projektih – koscu in Škocjanskem zatoku. Naslednja izide oktobra.

Fotografije z razstave tudi na spletu

Fotografije Cerkniškega jezera z razstave Odstiranja Andreje Peklaj si lahko ogledate v fotogaleriji na spletnih straneh Notranjskega parka: http://www.notranjski-park.si/index.php?cntnid=262&lang=slo

Površine po EU državah - Barometer

Na spletnih straneh Evropske komisije so poleti ažurirali Barometer, ki prikazuje površine po državah za vsako od direktiv:

Podatki za skupno površino Nature 2000 po državah žal niso na voljo.

Publikacija o LIFE projektih in evropskih rekah

Evropska komisija je izdala brošuro: LIFE in reke Evrope / LIFE and Europe's rivers - protecting and improving our water resources. Ima 52 strani.

Krajina in družba

Izšel je zbornik Krajina in družba, ki ga je izdalo Ministrstvo za kulturo. Ima 334 strani.

NAPOVEDNIK

28. september: otvoritev razstave Dvoživke in netopirji Goričkega, ob 18. uri na gradu Grad, Goričko; organizatorja: Center za kartografijo favne in flore ter Krajinski park Goričko.

4-7 oktober: sejem Narava zdravje, Ljubljana – na obsejemskih dogodkih bo vsak dan vsaj ena predstavitev namenjena naravi / Naturi 2000 (Zavod RS za varstvo narave, DOPPS, Ministrstvo za okolje in prostor, parki)

5-14 oktober: Svetovni kongres IUCN / World Conservation Congress, Barcelona, Španija.

9. oktober: delavnica za pripravo projektov iz programa LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost, v sejni dvorani v kleti Ministrstva za okolje in prostor, Ljubljana, ob 10. uri. Prijave do 4. oktobra na: majda.sivec@remove-this.gov.si.

9. oktober: predavanje Natura 2000 v sliki, besedi in praksi, predavata Mojca Tomažič in Tomaž Acman (Zavod RS za varstvo narave OE Celje), ob 9. uri na upravi Kozjanskega parka, Podsreda, organizator: Kozjanski park.

12. oktober: strokovni posvet Natura 2000 med tnalom in nakovalom razvojnih strategij, ob 10. uri na upravi Kozjanskega parka, Podsreda, organizatorja: Kozjanski park in Europarc, kontaktna oseba: bernard.gorsak@remove-this.kp.gov.si.

16. oktober: podpis deklaracije Countdown 2010, podpisniki: IUCN, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

18-22 oktober: usposabljanje: Načrti upravljanja za ramsarska območja srednje, južne in vzhodne Evrope / Managements plans for Ramsar sites in Central, Southern and Eastern Europe (a contribution to the CBD Programme of Work on Protected Areas), otok Vilm, Nemčija.

25-28 oktober: 3. mednarodni seminar o gorskem turizmu: Trajnostni turizem v gorskih zavarovanih območjih / Sustainable tourism in the montane protected areas: 
Building partnership between NGOs’ and managers of protected areas v  Sucha Beskidzka, Poljska. Kontaktna oseba: christian.baumgartner@remove-this.nfi.at.

12-13 november: evropska konferenca v sklopu predsedovanja Poslovne dejavnosti in biotska raznovrstnost / EU Presidency Conference on European Business & Biodiversity, Lizbona, Portugalska.

NARAVA NA KRATKO

Strokovna okrepitev

Od 3. septembra dalje je v Sektorju za politiko ohranjanja narave zaposlen Alojz Marn. Njegovo najobsežnejše področje dela bo varstvo velikih zveri. Od 1. oktobra dalje je na Sektorju za zavarovana območja zaposlena Suzana Zupanc Hrastar.

Predstavitev projekta o številčnosti medvedov v Sloveniji s pomočjo genetike

Na novinarski konferenci so predstavili projekt Ocena številčnosti medvedov v Sloveniji s pomočjo genetike. Namen projekta je med drugim pridobiti oceno velikosti populacije rjavega medveda v Sloveniji. Izvajalec projekta je Biotehniška fakulteta, financira ga Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje. Več.

Nova predloga za volka in medveda

Na spletni strani Velike zveri sta novi verziji predlogov Strategije ohranjanja in trajnostnega upravljanja z volkom (Canis lupus) v Sloveniji  (pdf, 21 strani) in Akcijskega načrta upravljanja z rjavim medvedom (Ursus arctos L.) v Sloveniji za obdobje 2007-2011 (pdf, 23 strani).

Novosti iz Krajinskega parka Kolpa

Vlada je potrdila Borisa Grabrijana za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za obdobje 4 let, potrdila pa je tudi Program dela parka za letošnje leto. Več.

Uredba o svetlobnem onesnaževanju

Vlada RS je avgusta sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, s katero se ureja varstvo pred onesnaževanjem, ki ga povzroča širjenje svetlobe v okolje zaradi obratovanja razsvetljave za osvetljevanje nepokritih površin na prostem.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@remove-this.gov.si). Če biltena ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na eNaturo.

 
Arhiv enature

Na vrh