Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Upravljanje Nature 2000 ni doseglo pričakovanj

Leta 2007 je Vlada RS sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007-13. V okviru projekta LIFE+ Upravljanje so zaključili analizo izvajanja ukrepov iz tega programa. Ta kaže, da je bilo doseganje ciljev večinoma pod pričakovanji.

Analiza ukrepov varstva narave je pokazala naslednje: priprava in sprejemanje načrtov upravljanja zavarovanih območij zamujata; cilj glede deleža zavarovanih območij (trenutno stanje okrog 13 %, ciljno 22 %) ne bo dosežen; mehanizem pogodbenega varstva ali skrbništva še ni učinkovito deloval. Več.

Pregled izvajanja ukrepov trajnostnega razvoja je pokazal:  investicije in storitve nacionalnega pomena so bile iz predvidenega finančnega vira realizirane le v manjšem delu; izvedba investicij in storitev iz projektnih predlogov, ki naj bi se financirali iz regionalnih razvojnih programov, je bila realizirana le v manjšem delu (do leta 2012 19 projektov Natura 2000 od ciljnega kazalnika 100 projektov). Več.

Vključevanje v Programu predvidenih raziskovalnih aktivnosti v sofinanciranje raziskovalnih programov in projektov se je izvedlo v minimalnem obsegu. Več

Spremljanje stanja vrst in habitatov – monitoring se je izvedlo v manjšem obsegu od načrtovanega. Več.

Na področju gospodarjenja z gozdovi ugotavljajo, da se usmeritve, ki so povezane z sonaravnim načinom gospodarjenja z gozdovi, upoštevajo; na izvedbenem področju so rezultati slabši oziroma jih ni možno v celoti spremljati. Več.

V kmetijstvu so bili ukrepi kmetijsko-okoljskih programov doseženi le na 11 % območij (leto 2012). Več.

Urejanje voda: na področju urejanja vodotokov obstaja velik razkorak med sprejetimi varstvenimi ukrepi  ter dejanskim stanjem na terenu,  ki poteka na podlagi letnih, sanacijskih in intervencijskih programov, ki ne povzemajo vsebin načrtov upravljanja voda. Analiza izvajanja varstvenih ukrepov za ribištvo je pokazala, da je bila izvedljivost ukrepov odvisna predvsem od vsebine ukrepa, ki je upoštevala obstoječo prakso ribiškega upravljanja oziroma gospodarjenja; varstveni ukrepi, ki so zahtevali drugačno ribiško upravljanja in niso bili usklajeni z izvajalci, niso bili izvedeni. Več.

Avtorji so vse analize zaključili z vrsto predlogov, ki naj bi jih upoštevali pri pripravi novega programa upravljanja.

Pregledu upravljanja je posvečen 8. strokovni posvet , ki ga Zavod RS za varstvo narave organizira 13. novembra 2013 v Ljubljani. Vabilo
 


Na vrh