Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Projekt LIFE o invazivnih tujerodnih vrstah v gozdovih

Gozdarski inštitut Slovenije in partnerji Zavod za gozdove, Zavod RS za varstvo narave in Zavod Symbiosis so julija 2016 začeli z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdnem prostoru, LIFE15 GIE/SI/000770 (LIFE ARTEMIS: Awareness Raising, Training and Measures on Invasive alien Species in forests).

Glavni cilj projekta je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečanjem osveščenosti javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.

Konkretni cilji projekta so:
1. Povečati osveščenost javnosti, še posebej zasebnih lastnikov gozdov, glede nevarnosti, ki jo predstavljajo invazivne tujerodne vrste za gozdove.
2. Vzpostaviti učinkovit institucionalni okvir za zgodnje odkrivanje in hitro odzivanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.
3. Izboljšati zmogljivost za zgodnje zaznavanje tujerodnih vrst v gozdovih z aktivacijo in usposabljanjem zaposlenih na področju upravljanja z gozdovi in prostovoljcev.

Projekt je komunikacijske narave in vključuje številne aktivnosti za osveščanje različnih ciljnih skupin o tujerodnih vrstah. Potekale bodo delavnice in usposabljanja za različne ciljne skupine, osveščevalne kampanje, izdelana bosta potujoča razstava in poljuden film. Kot podporo sistemu zgodnjega obveščanja bo izdelana nadgradnja informacijskega sistema Gozdarskega inštituta Slovenije, ki bo omogočala zbiranje podatkov o tujerodnih vrstah profesionalcem, lastnikom gozdov in zainteresirani javnosti. Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo kot primer zgradili celovit sistem upravljanja s tujerodnimi vrstami, od popisa vrst, določitve prioritet, komunikacije z lastniki zemljišč, do odstranitve izbranih invazivnih tujerodnih vrst.

Projektne aktivnosti se bodo odvijale vse do konca leta 2020. Projekt bo izveden s finančno podporo finančnega mehanizma Evropske unije LIFE, Ministrstva za okolje in prostor, Mestne občine Ljubljana in lastnimi sredstvi koordinatorja in partnerjev.

 

 


Na vrh