Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Natura 2000 v poročilu Evropske komisije za Slovenijo

Evropska komisija je predstavila pregled izvajanja okoljske politike v EU. Sveženj vsebuje 28 poročil za posamezne države, v katerih so orisane nacionalne strategije, priložnosti in pomanjkljivosti.

Komisija ocenjuje, da med tremi glavnimi izzivi v zvezi z izvajanjem okoljske politike in prava EU v Sloveniji tudi ohranitev obsežnega omrežja Natura 2000 v Sloveniji z vključevanjem gospodarskih in naravnih vidikov v sistem načrtovanja in okoljske presoje.

Glede obsega omrežja Natura 2000 Komisija izpostavlja, da ima Slovenija največji delež kopnega, ki ga zajema Natura 2000. Izpostavljajo pa oceno, da še vedno obstajajo nekatere pomanjkljivosti pri določitvi za morske dele omrežja.

Nadalje Komisija navaja, da sta izvajanje na terenu ter izvrševanje kazni in inšpekcijskih pregledov še naprej pomanjkljiva. Na primer v nedavno sprejetem načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka, edinega narodnega parka v Sloveniji in enega najstarejših v EU, katerega velik del pokriva omrežje Natura 2000, sta bila neučinkovitost inšpekcijskih služb in neučinkovito izvajanje zakonodaje navedena med glavnimi izzivi.

Pritožbe v zvezi z izvajanjem direktiv o naravi se večinoma nanašajo na slabšanje stanja določenih območij (na primer zaradi kmetijskih dejavnosti, ki niso v skladu s cilji ohranjanja območij) in slabo kakovost ustreznih presoj iz člena 6(3).

Pomanjkanje ozaveščenosti med nekaterimi skupinami deležnikov in sektorji o zahtevah zakonodaje EU o naravi in koristih omrežja Natura 2000 ter pomanjkanje volje za podporo učinkovitemu vključevanju v druge politike so pomembne ovire za doseganje ciljev direktiv.

Komisja je predlagala naslednje ukrepe:

  • Končanje postopka določanja območij Natura 2000 (za morsko okolje) in uvedba potrebnih ohranitvenih ukrepov, ki ustrezajo ciljem ohranjanja območij, ob zagotovitvi ustreznih virov za njihovo izvajanje za vzdrževanje/obnovitev ugodnega stanja ohranjenosti vrst in habitatov v interesu Skupnosti.
  • Celovito izvajanje ohranitvenih ukrepov na vseh območjih Natura 2000 s posebnim poudarkom na prilagajanju kmetijskih praks na območjih, kjer kmetijske prakse povzročajo slabšanje stanja ohranjenosti habitatov in/ali vrst.
  • Krepitev zmogljivosti pristojnih organov (osrednjih, regionalnih organov, organov za upravljanje območij) za upravljanje območij Natura 2000 in izvajanje direktiv o naravi. Izboljšanje kakovosti in razpoložljivosti podatkov o stanju ohranjenosti habitatov in vrst. Okrepitev komuniciranja z deležniki.


Glede financiranja iz skladov EU so navedli, da je prispevek PRP k okoljskim ciljem je omejen. Čeprav ima Slovenija enega največjih deležev površine, vključene v omrežje Natura 2000, v EU, ukrep nadomestil v okviru omrežja ni predviden. Štiri sheme na področju kmetijsko-okoljsko-podnebnih ukrepov neposredno prispevajo k izvajanju Programa upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2014–2020.

 

Evropska komisija v svojem sporočilu za medije za raven EU izpostavlja, da je - kljub številnim lokalnim zgodbam o uspehu - na področju narave in biotske raznovrstnosti je treba izvajanje naravovarstvene zakonodaje EU pospešiti.

 

Več:


Na vrh