Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Novosti v subvencijski kampanji 2017 – tudi za Naturo 2000

V okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 (v nadaljevanju PRP 2014 – 2020), ki ga je Evropska komisija potrdila 13. 2. 2015, spodbujajo kmetijske prakse, ki imajo pozitiven vpliv na varovanje naravnih virov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam, ekološko kmetijstvo in nadstandardno rejo živali.

V okviru ukrepa KOPOP je novost v letošnji kampanji vstop v operacijo Ohranjanje mejic. Minimalna dolžina mejice, ki je upravičena do plačila, je 2 m. Operacija se lahko izvaja na območjih znotraj Nature 2000, za katera je bilo ugotovljeno, da stanje mejic ni ugodno (dolina Reke, dolina Vipave, porečje Drave ali Mure, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, Ljubljansko barje in Planinsko polje). Vstopno dolžino mejic je potrebno ohranjati in vzdrževati (obrezovanje, redčenje) ves čas trajanja obveznosti. Plačilo bo znašalo 1,60 EUR/tekoči meter mejice letno. Informacijo o tem, za katere mejice je mogoče uveljavljati plačila v okviru operacije Ohranjanje mejic, lahko zainteresirani poiščejo na spletnem pregledovalniku (GERK/RABA – http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) ali območnih Kmetijsko gozdarskih zavodih.

V operaciji Steljniki se uvaja mozaična košnja, kar pomeni, da se bo vsako leto pokosil le del travnika (40 – 60 %) in se črta zahteva, ki se nanaša na nepokošen pas (STE_NPAS). Spremenil se je datum prepovedi košnje, in sicer košnja ni dovoljena pred 1. 8. Pri tem velja popolna prepoved gnojenja in paše. Obvezno je spravilo travinja in prepovedano je nasipavanje travnikov ter zatravljanje oz. dosejevanje travnikov s komercialnimi travnimi in drugimi mešanicami.


Eden od ključnih pogojev, ki jih je treba izpolniti pred vstopom v KOPOP je udeležba na 6-urnem programu predhodnega usposabljanja, ki ga morajo kmetje opraviti najpozneje do 5. maja 2017.

Več.


Na vrh