Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Odslej letno poročanje o izvajanju ukrepov na območjih Natura 2000

01.03.2018

Vlada RS je 1. marca 2018 ministrstvom in drugim državnim organom ter izvajalcem javnih pooblastil naložila, da o izvedbi ukrepov iz Programa upravljanja podrobno poročajo Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) najpozneje do 30. maja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.

MOP bo na podlagi takšnega podrobnejšega poročanja pripravilo skupno poročilo, ki ga bo poslalo vladi v seznanitev do 30. septembra tekočega leta za preteklo koledarsko leto. O izvedbi ukrepov iz Programa upravljanja v letih 2015 in 2016 se v skladu s prejšnjo točko podrobno poroča skupaj s poročilom za leto 2017, MOP pa vladi pošlje v seznanitev skupno poročilo za obdobje 2015 do 2017 do 30. septembra 2018.

S tem sklepom vlada izpolnjuje priporočilo Računskega sodišča RS, ki je ob pregledu izvajanja tega programa vladi priporočilo, naj na ustrezen način določi obveznost poročanja o vključevanju ukrepov in ciljev Programa upravljanja območij Natura za obdobje 2015–2020 ter o izvajanju ukrepov tudi za ostale organe, ki jih je pooblastila za izvedbo ukrepov.

Zakon o ohranjanju narave (ZON) določa varstvo območij Natura in potencialnih območij Natura, ki zajema varstvo ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih tipov. Zagotavlja se z ukrepi za doseganje varstvenih ciljev.

Operativni program – Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015-2020 v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih določa podrobne varstvene cilje za vsako posamično območje Natura 2000 in varstvene ukrepe oziroma usmeritve za njihovo doseganje ter izvajalce teh ukrepov oz. usmeritev.

Več:


Nazaj

Na vrh