Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Kamnolomi in dnevni kopi v območjih Natura 2000: številne kršitve

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je z akcijo nadzora preverila vplive obremenjevanje okolja, vod in narave z delovanjem kamnolomov/dnevnih kopov, ki se nahajajo v območju Natura 2000 ali njegovem vplivnem območju. Pregledali so 15 kamnolomov in 3 gramoznice.

Ugotovili so, da delovanje osmih zavezancev vpliva na območje Natura 2000, v katerem se nahajajo, ali so v njegovi neposredni bližini. Neugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov so ugotovili v petih primerih.

Vsem zavezancem, ki so se nahajali v območju Natura 2000 oz. v njegovi bližini, z zabeleženim neugodnim stanjem habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst, so izrekli ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Pri dveh zavezancih so izrečeni ukrepi izrecno vezani na izboljšanje stanja vrst oz. habitatnih tipov. V prvem primeru gre za ukrep vzpostavitve zaščitnega pasu reke Drave za izboljšanje stanja tako habitatnega tipa (zasaditev z avtohtono, rastišču primerno drevesno vegetacijo ter grmovnicami) kot tudi kvalifikacijskih vrst (vodne vrste ptic), v drugem pa za namestitev lovilnika olj z namenom ugodnega vpliva na stanje kvalifikacijske vrste raka navadnega koščaka.

Več.


Na vrh