Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Kako izvajamo program upravljanja območij Natura 2000?

Vlada RS se je na seji 22. novembra 2018 seznanila s poročilom, kako smo v Sloveniji Program upravljanja območij Natura 2000 (PUN) izvajali v obdobju od 2015 do 2017. Splošni preliminarni zaključek je, da bo okvirno tri četrtine vseh ukrepov oz. usmeritev v določenih fazah izvajanja, kar predstavlja v primerjavi z izvajanjem preteklega programa izboljšanje. Na več kot polovici področij je za pričakovati izvajanje skoraj vseh zastavljenih ukrepov. Za doseganje dovolj obsežnega izvajanja ukrepov na področjih monitoringa in kmetijstva pa so potrebne spremembe, ki bodo omogočile boljše izvajanje.

Na osnovi zbranih podatkov o izvajanju ukrepov so bili pripravljeni preliminarni zaključki o verjetnosti izvedbe zastavljenih ukrepov do izteka PUN leta 2020.

Verjetnost, da bo dokončno izvedenih med 90 in 100 % zastavljenih ukrepov oz. usmeritev, obstaja na področjih:
- gozdarstvo;
- lovstvo;
- ribištvo;
- prostorsko načrtovanje;
- varstvo narave - upravljanje zavarovanih območij, obnovitev.

Verjetnost, da bo izvajanje v teku med 90 in 100% zastavljenih ukrepov, ne bodo pa v celoti izvedeni, obstaja za ukrepe oz. usmeritve na področjih:
- upravljanje voda;
- varstvo narave – komunikacija, ostali ukrepi.

Verjetnost, da bo v izvajanju manj kot 90% zastavljenih ukrepov obstaja za ukrepe oz. usmeritve na področjih:
- kmetijstvo;
- varstvo narave - pogodbeno varstvo, skrbništvo, odkupi;
- nadzor;
- monitoringi in raziskave;
- kategorije »drugi ukrepi«.

Na področju gozdarstva priprava gozdnogospodarskih načrtov, ki so neposredno potrebni za varstvo območij Natura 2000, poteka dokaj skladno z zastavljeno časovnico njihovega sprejemanja. Od ostalih še neizvedenih ukrepov je do konca leta 2020 za pričakovati izdajo spremembe pravilnika o varstvu gozdov in spremembe uredbe o gozdnih rezervatih in gozdovih s posebnim namenom.

Na področju lovstva so vsi ukrepi v izvajanju, novi načrti upravljanja z divjadjo in lovsko upravljavski načrti območij pa bodo v postopku v letu 2020. Zato je za pričakovati, da bo do konca leta 2020 na področju lovstva izvedenih med 90 in 100 % zastavljenih ukrepov.

Na področju ribištva je 80 % RGN v postopku priprave in pričakovati je, da bodo sprejeti pred koncem 2019. Tudi za preostanek RGN se pričakuje sprejetje pred koncem 2020. Prav tako se do takrat pričakuje zaključek vključitve v akte podelitvi vodne pravice. Zato se pričakuje izvedba ukrepov ribištva v zastavljenem obsegu.

Na področju prostorskega načrtovanja je bilo v prvih treh letih izvajanja sprejetih 45% občinskih aktov, ki jih naslavlja PUN, v nadaljnji polovici primerov pa se je postopek priprave akta pričel. Sprejetje večine teh aktov se pričakuje pred koncem leta 2020, zato je za pričakovati, da bo do konca leta 2020 na področju prostorskega načrtovanja izvedenih med 90 in 100 % zastavljenih ukrepov.

Na delu področja varstvo narave, ki se nanaša na skupine ukrepov upravljanja zavarovanih območij in obnovitev, je izvedenih preko polovice zastavljenih ukrepov, skupaj 80 % pa jih je v raznih fazah izvajanja. Zato je za pričakovati, da bo do konca leta 2020 na tem področju izvedenih med 90 in 100 % zastavljenih ukrepov.

Na področju upravljanja z vodami se postopki aktov o podelitvi vodne pravice, v katere se preko izdaje naravovarstvenih smernic in mnenj vključuje cilje PUN, izvajajo. Gre za postopek, ki na številnih večjih območjih Natura 2000 poteka stalno, ker se podeljuje nove vodne pravice. Izvajanje vzdrževanja vodotokov ali njihova sanacija prav tako potekata, preko izdaje naravovarstvenih mnenj se vanje vključuje cilje PUN. Zato je za pričakovati, da bo do konca leta 2020 na tem področju v izvajanju med 90 in 100% zastavljenih ukrepov.

Na delu področja varstvo narave, ki se nanaša na skupine ukrepov komunikacija in drugi ukrepi, je v prvih treh letih v raznih fazah izvajanja polovica zastavljenih ukrepov. V prihodnjih štirih letih se pričakuje približno enaka dinamika, zato bo večina ukrepov v izvajanju, ne bodo pa izvedeni. Pri ukrepih komunikacije je treba poudariti specifiko – veliko komunikacijskih ukrepov je treba redno izvajati, za dosego cilja jih ni mogoče le nekajkrat izvesti.

Na področju kmetijstva je pri izvajanju ukrepov opazen napredek v primerjavi z izvajanjem ukrepov iz prejšnjega Programa upravljanja območij Natura 2000 (v prejšnji finančni perspektivi). S strani EU določeni obvezni ukrepi navzkrižne skladnosti in OOTT so takšne narave, da se izvajajo in je za pričakovati, da bodo v izvedbi ostali do 2020, s čimer bodo torej takrat izvedeni. Ukrepi OOTT se izvajajo 100 % na skoraj 20.000 ha. Ukrepi PUN, vezani na izvajanje KOPOP operacij, pa so izvedeni približno polovično, doseganje ciljnih hektarskih vrednosti vstopanja v te operacije pa je le na 24 % zastavljene vrednosti. Vstopanje v operacije je omogočeno vsako leto in tudi poteka. V letu 2017 je MKGP v sodelovanju z KGZS in ZRSVN izvedel vrsto aktivnosti na področju usposabljanja, svetovanja in sodelovanja za povečanje vstopa kmetov v te ukrepe. Ob dejstvu, da je vstop v KOPOP operacije prostovoljen, je analiza vključenosti kmetov v KOPOP operacije pokazala na konstantno in nenehno rast vpisa. Zato se tudi v prihodnjih letih pričakuje večje vstopanje v te ukrepe. Glede na vse okoliščine se lahko ocenjuje, da ukrepi na celotnem področju kmetijstva morebiti ne bodo v izvajanju v 90 % ali več, kar bo imelo tudi pomemben vpliv na doseganje ciljev PUN.

Na delu področja varstvo narave, ki se nanaša na skupino ukrepov pogodbeno varstvo, skrbništvo in odkupi, se je izvajanje začelo v večjem obsegu kot kadarkoli doslej. V veliki meri je vezano na izvajanje projektov, financiranih iz ESRR, LIFE in donorskih sredstev ter predstavlja zelo zahtevno nalogo. Večina projektov se je šele pričela izvajati, zato je v obdobju do konca 2020 za pričakovati velik porast izvedbe teh ukrepov, vseeno pa ne takšnega, da bi dosegli izvajanje 90 % teh ukrepov v PUN.

Na področju nadzora so glede na znane podatke in ob izvzetju ukrepov, ki ne sodijo med ukrepe nadzora, v izvajanju dobra tretjina ukrepov. Ob enaki dinamiki bo torej v izvajanju do konca leta 2020 blizu 80 % ukrepov v izvajanju.

Na področju monitoringa in raziskav več kot polovica aktivnosti še ni izvedenih. Izvedba je vezana na razpoložljiva sredstva in brez bistvenega povečanja sredstev ni za pričakovati, da bo v raznih fazah izvajanja več kot 90 % vseh zastavljenih aktivnosti.

Med kategoriji »drugi ukrepi«, ki imajo vnaprej določene nosilce izvajanja ukrepov (skupaj je teh ukrepov 179), se še ne izvaja dve tretjini ukrepov. Ob enaki dinamiki izvajanja se ne pričakuje začetka izvajanja več kot 90 % vseh ukrepov.


Več:


Na vrh