Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Sklad za podnebne spremembe tudi za ohranjanje narave

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so namenjena blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. V programu 2019 so namenjena več področjem ohranjanja narave. Z namenom zniževanja emisij v prometu je za spodbujanje trajnostne mobilnosti območij ohranjanja narave namenjenih 3 milj. EUR. Za prilagajanje podnebnim spremembam je na voljo 3,35 milj EUR za izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Spodbujanje trajnostne mobilnosti bo prispevalo k ohranjanju zavarovanih območij in območij Natura 2000. V letih 2017 in 2018 je bilo za ta namen dodeljenih skupno 2,9 milj. EUR.

Izvajanje ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti je nov ukrep. Izvajali se bodo ukrepi za obvladovanje vplivov podnebnih sprememb na mokrišča v upravljanju zavarovanih območij in ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Del sredstev je namenjen za izvedbo novih in nadomestnih naravovarstvenih ukrepov, ukrepov v območju Natura 2000 na območju Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice.

Sredstva so namenjena tudi nevladnim organizacijam, tudi za področje prilagajanja, ter podnebnim aktivnostim širše civilne družbe.

Več:


Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo razpis Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam. Obsega tudi področje Kmetijstvo kot podpora naravovarstvu oz. ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja ter področje Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči.

Več:


Na vrh