Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji


Evropska komisija je pretekli teden objavila seznam 12 velikih okoljskih in podnebnih projektov iz 10 držav članic, v katere bo preko programa LIFE investirala 116,1 milijon evrov. Med njimi sta tudi prva integrirana projekta za Slovenijo, ki ju je s partnerji prijavilo Ministrstvo za okolje in prostor. S področja narave je to projekt LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji / LIFE integrated project for enhanced management of Natura 2000 in Slovenia (LIFE17 IPE/SI/000011).

Skupni proračun 12 odobrenih projektov je 215,5 milijonov evrov, od katerega bo 116,1 milijon evrov prispevala Evropska komisija preko programa LIFE. Nova sredstva iz programa LIFE bodo v kombinaciji z drugimi viri omogočila mobilizacijo več kot 3,2 milijarde evrov dodatne podpore za t.i. integrirane LIFE projekte, saj lahko države članice uporabijo tudi druge javne ali zasebne finančne vire, vključno s kmetijskimi , regionalnimi in strukturnimi skladi ter nacionalnimi skladi. S sofinanciranjem bo Komisija podprla izvajanje okoljskih in podnebnih ukrepov v Avstriji, Bolgariji, Estoniji, Grčiji, Italiji, Sloveniji, na Češkem, Finskem, Madžarskem in Portugalskem ter tako podprla prehod Evrope na nizkoogljično krožno gospodarstvo, pripomogla k ohranitvi narave v Evropi in izboljšala kakovost življenja Evropejcev. Za Slovenijo sta to prva integrirana projekta.

Slovenija je ena izmed evropskih držav z največjo biotsko raznovrstnostjo. Kar 38 % državnega ozemlja je vključenega v omrežje Nature Natura 2000, evropskega omrežja posebnih varstvenih območij. Omrežje je nastalo na podlagi Direktive o pticah in Direktive o habitatih, ki določata tudi, da so države dolžne določiti ukrepe za ohranjanje. Te ukrepe določijo v načrtih upravljanja, ki jih sprejmejo posebej za območja Natura 2000, ali pa ukrepe zajamejo v drugih razvojnih načrtih. Praksa glede tega je v državah članicah različna.
Ker ima Slovenija dobro razvit sistem razvojnega načrtovanja, še posebej za naravne vire, kot so gozdovi, vode, ribištvo in lovstvo, je naša država že v preteklih letih (2007-2013, 2015-2020) sprejela načrt upravljanja za območja Natura 2000, ki se je močno oprl na obstoječe sisteme. Veljaven Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020 je sprejela Vlada Republike Slovenije aprila 2015.

Na terenu pa upravljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji ne poteka na vseh področjih enako učinkovito, oz. so na posameznih področjih vrzeli ki pa jih v obstoječih okvirjih, finančnih in kadrovskih ni mogoče preseči. Zaradi tega se je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločilo za prijavo integriranega projekta za naravo s katerim bi te vrzeli zapolnili.


Skupaj s 14 partnerji želimo:

  • okrepiti izvajanje nacionalnega programa upravljanja območij Natura 2000, 
  • izboljšati stanje ohranjenosti izbranih Natura vrst in habitatnih tipov,
  • povezati ključne deležnike in obstoječe naravovarstvene pristope ter tako zgraditi učinkovita partnerstva za izvajanje ukrepov
  • povezati rezultate, znanje in dobre prakse, pridobljene v različnih projektih (integrirani LIFE projekt, tradicionalni LIFE projekti, komplementarni (npr. kohezijski,Interreg) projekti)
  • omogočiti večjo uporabo teh rezultatov na nacionalni, sistemski ravni
  • in tako vzpostaviti dolgoročno, v rezultate usmerjeno in vključujoče upravljanje območij Natura 2000 v Sloveniji.

V 8 letnem projektu (predviden zaključek 31.12.2026) sodeluje 15 partnerjev. MOP kot vodilni partner koordinira projekt. V projekt je vključenih večina javnih ustanov, ki jih upravljanje z omrežjem Natura 2000 zadeva (poleg MOP še Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod RS za varstvo narave, Direkcija RS za vode, Zavod za ribištvo Slovenije, Zavod za gozdove, Kmetijsko gozdarska zbornica s tremi regionalnimi zavodi - KGZ Ptuj, KGZ Nova Gorica in KGZ Ljubljana). Svoje znanje in izkušnje bodo v projektu prispevale tudi 3 raziskovalne ustanove: Gozdarski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za Biologijo in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo ter dva zasebna zavoda: Štirna- zavod za trajnostne rešitve ter Center za kartografijo favne in flore.

LIFE-IP NATURA.SI je prvi velik projekt za naravo, ki bo obenem povezoval in spodbujal izvajanje ukrepov za naravo financiranih iz drugih EU in nacionalnih virov. Skupna vrednost projekta je 17.007.204 €. 10,2 milijona € (oz. 60 %) prispeva Evropska Komisija iz centraliziranega programa LIFE, 5 milijonov prispeva proračun RS preko aktivnosti MOP, MKGP in DRSV, ostalih 1,8 milijonov pa prispevajo drugi partnerji.

Spletna stran projekta.

 

                                                                                             

 


Na vrh