Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

V pripravi zaščita habitata primorske podusti v Goriških brdih

V javni razpravi je predlog Pravilnika o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih. Primorska podust je varovana z direktivo o habitatih. S pravilnikom bi uvedli začasne prepovedi ter omejitve za dejavnosti, posege in ravnanja, ki ogrožajo njen obstoj, za obdobje enega leta.

Na osnovi podatkov terenski raziskav od 2013 do 2017 strokovnjaki ugotavljajo, da je ohranitveni status primorske podusti v Sloveniji »skrajno ogrožena vrsta«. Številčnost vrste se je zmanjšala na kritično stopnjo oziroma njena številčnost zelo hitro upada v večjem delu areala. Njen obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej;.

Obstoj primorske podusti v njenem trenutno še edinem znanem nahajališču v Sloveniji na območju Kožbanjščka in Reke oz. v celotnem porečju Soče ogrožajo prisotnost donavske podusti, neustrezno izvedeni posegi na vodotokih, raba vode, onesnaževanje s komunalnimi odplakami in vpliv intenzivne kmetijske pridelave v pasu ob vodotoku. Stanje se slabša zaradi konkurence tujerodnih vrst, spreminjanja struktur habitata (vodni tolmuni, prodišča, drevesna zarast).

Predlagani pravilnik uvaja začasne prepovedi ter omejitve za dejavnosti, posege in ravnanja, ki ogrožajo obstoj primorske podusti v Goriških brdih za obdobje enega leta.

Spodnje porečje reke Idrije v Goriških brdih, kamor spadata vodotoka Reka in Kožbanjšček je - kljub intenzivnim raziskavam na vodotokih -  edino recentno potrjeno nahajališče primorske podusti v Sloveniji in v celotnem porečju reke Soče, kar kaže na to, da so v porečju Idrije edinstvene ekološke razmere, ki so omogočile preživetje še pred nekaj desetletji širše razširjeni vrsti. Populacija primorske podusti v porečju Idrije je izjemno pomembna z vidika ohranjanja pestrosti genskega materiala.

Na območju Slovenije od leta 2017 poteka projekt Life za ohranitev primorske podusti (Life for Lasca), ki se zaključi leta 2021. V okviru projekta bodo pridobili dodatne podatke o biologiji vrste in njenih zahtevah ter o ključnih habitatih in njihovih lastnostih, potrebnih za obstoj te vrste. Pripravili bodo tudi akcijski načrt za njeno ohranitev, ki bo vključen v načrte s področja ribiškega upravljanja. Na podlagi znanstvenih ugotovitev in v okviru priprav za izdelavo akcijskega načrta bodo določili nadaljnje ukrepe za ohranitev primorske podusti v Goriških brdih.

 


Na vrh