Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Pogled EK na izvajanje direktiv v Sloveniji

Evropska komisija vsako drugo leto pregleda izvajanje okoljske politike v EU, tudi direktive o habitatih in direktive o pticah. Objavila je poročila za 28 držav članic za leto 2019.

Za Slovenijo poročilo glede omrežja Natura 2000 navaja, da mora Slovenija sodelovati s sosednjimi državami, da bi zagotovila skladne ukrepe za ohranitev vrst.

Glede na to, da ima večina slovenskih habitatov in vrst, zajetih v direktivi o habitatih, neugodno stanje ohranjenosti  je izredno pomembno, da se ohranitveni ukrepi v celoti izvajajo na vseh območjih Natura 2000. Glede učinkovitega izvajanja vseh ohranitvenih ukrepov na terenu ter izvrševanja izvajanja s sankcijami in inšpekcijskimi pregledi po mnenju EK obstajajo pomisleki. Ti pomisleki veljajo tudi za posebna območja varstva in nedavno so bile podane pritožbe glede izvajanja direktiv o naravi. Pritožbe se nanašajo na neuspeh pri prilagajanju kmetijskih dejavnosti na več območjih, zaradi česar ni bilo mogoče izpolniti ciljev ohranjanja za zadevna območja.

Ozaveščenost nekaterih skupin zainteresiranih strani in sektorjev o zakonodaji EU na področju narave in koristih omrežja Natura 2000 se lahko še izboljša.

EK izpostavlja naslednje prednostne ukrepe:

  • Sprejetje konkretnih ukrepov, ki bodo omogočili celovito izvajanje programa upravljanja omrežja Natura 2000 do leta 2020. Zagotovitev ustreznega upoštevanja vmesnega poročila o izvajanju, predvidenega za leto 2018, in poročila Računskega sodišča o omrežju Natura 2000 iz leta 2017.
  • Obravnavanje pomanjkljivosti, ugotovljenih pri izvajanju ohranitvenih ukrepov, skupaj z ustreznimi sektorji in zainteresiranimi stranmi.
  • Celovito izvajanje ohranitvenih ukrepov na vseh območjih Natura 2000 s posebnim poudarkom na prilagajanju kmetijskih praks na območjih, kjer kmetijske dejavnosti povzročajo slabšanje stanja ohranjenosti habitatov in/ali vrst.
  • Razvoj in spodbujanje pametnih in racionaliziranih postopkov izvajanja, zlasti v zvezi s postopki ocenjevanja, ustreznimi za območja, in izdajanja dovoljenj za vrste, pri čemer se zagotovi razpoložljivost potrebnega znanja in podatkov, ter okrepitev komuniciranja z zainteresiranimi stranmi.
  • Krepitev zmogljivosti pristojnih organov (osrednjih organov, regionalnih organov, organov za upravljanje območij) za upravljanje območij Natura 2000 in izvajanje direktiv o naravi. Izboljšanje kakovosti in razpoložljivosti podatkov o stanju ohranjenosti habitatov in vrst.

Več:

 


Na vrh