Skip to main content
Datum od
Datum do

Projekt Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku  »VrH Julijcev« bo prejel finančno…

Objavili so tretji razpis programa Interreg Podonavje. Med drugim bodo podpirali obnovo in upravljanje ekoloških…

V sklopu programa Interreg Italia Slovenija je objavljen razpis za obdobje 2014–2020. Skupni cilj je spodbujanje…

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so namenjena blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. V programu 2019…

Na spletu smo objavili poročila o monitoringu izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev v letih od 2008 do 2017, ki jih je…

Glavni skupni cilj projekta je izboljšanje stanja in prisotnosti biotske raznovrstnosti na območjih Natura 2000s…

Vlada RS se je na seji 22. novembra 2018 seznanila s poročilom, kako smo v Sloveniji Program upravljanja območij Natura…

Projekt Monitoring izbranih ciljnih vrst metuljev v letih 2016, 2017 in 2018 je zaključen.  V treh letih je Center za…

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor je z akcijo nadzora preverila vplive obremenjevanje…

Na spletu so objavljena gradiva razpisa za Interreg projekte Donavskega porečja, tudi za povezave med območji Natura…

Izšel je znanstveni članek Neuspeh kmetijsko-okoljskih ukrepov za spodbujanje in ohranjanje travniške biodiverzitete v…

Namen novega projekta Interreg MEASURES Upravljanje in obnavljanje vodnih ekoloških koridorjev za migratorne vrste rib…

Kot prispevek k Evropskemu letu kulturne dediščine je neprofitna organizacija European Garden Heritage Network (EHGN),…

Namen projekta Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih…

V okviru tretjega roka javnega razpisa programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška je bil med 17 predlogi…

Projektu Interreg Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah -…

Vlada RS je 6. julija 2018 izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Z…

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni poziv za odločanje o sofinanciranju projektov s programskega…

Projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014-2020 (SI Natura 2000 Upravljanje) je 24.…

Polovica občine Središče ob Dravi je v območjih Natura 2000 Drava po direktivi o habitatih in po direktivi o pticah. Tu…

Arhiv novic

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava