Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

AktualnoProjekti

Projekti

VEZI NARAVE (ESRR)

VEZI NARAVE predstavlja izziv ohranjanja in obnove biotske raznolikosti za prihodnje generacije in ozaveščanje o vlogi, ki jo ima narava za dobrobit ljudi. Namen projekta je izboljšati življenjski prostor tarčnih vrst na...

Upravljanje in obnavljanje vodnih ekoloških koridorjev za migratorne vrste rib v Donavskem porečju - MEASURES (ESRR)

Projekt MEASURES je posvečen ohranjanju ogroženih migratornih vrst rib porečja Donave. Vzdolž reke Donave in njenih pritokov sodeluje kar 10 držav (Nemčija, Avstrija, Slovaška, Slovenija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, Romunija in...

Doživetja narave in opazovanja divjih živali/ Doživljaji prirode i promatranja divljih životinja, akronim NATURE&WILDLIFE (Intereg)

Cilj projekta je je aktivno ohranjanje skupne naravne dediščine projektnega območja preko trajnostnega turizma, ki ga bodo dosegli z izboljšanjem stanja vključenih območij dediščine, povečanjem privlačnosti vsebin, spodbujanjem...

Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku - VrH Julijcev (ESSR)

Cilj projekta je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih v TNP. Z različnimi ukrepi bodo neposredno izboljšali stanje naravnega okolja na 303 hektarjih površine.  Foto: Aleš Zdešar S...

Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju (ESSR)

Cilj projekta Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju (KRAS.RE.VITA) je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000...

Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - GREVISLIN (Intereg)

Cilj projekta je razviti čezmejno sodelovanje z jasno, celovito in trajnostno dolgoročno strategijo na področju upravljanja zelene infrastrukture, okrepiti ozaveščenost in izvajanje ukrepov za trajnostni čezmejni razvoj. V...

Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« (ESRR)

Projekt Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja »PoLjuba« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000...

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« (ESRR)

Cilj projekta Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov (bazična nizka barja,...

Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« (ESRR)

Cilj projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« je izboljšati stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih vrst na Natura 2000 območju Goričkega. Z različnimi ukrepi se bo...

LIFE za ohranitev primorske podusti. Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei (LIFE)

Akronim projekta: LIFE for Lasca Čas trajanja projekta: 1. oktober 2017 do 31. december 2021. Cilj projekta je ohraniti vrsto primorska podust (Protochondrostoma genei), ki je tik pred izumrtjem ter jo ponovno naseliti v...

Reševanje risa v Dinaridih in jugovzhodnih Alpah pred izumrtjem (LIFE)

Akronim projekta: LIFE Lynx Čas trajanja projekta: 1. julij 2017 do 31. marec 2024 Glavni cilj je preprečiti ponovno izumrtje Dinarsko-JV alpske populacije risa in njena dolgoročna ohranitev. V projekt LIFE Lynx je aktivno...

Izboljšanje stanja Natura 2000 območja z renaturacijo Strženove struge na presihajočem Cerkniškem jezeru (projekt LIFE)

Akronim projekta: LIFE STRŽEN Čas trajanja projekta: 1. september 2017 do 31. avgust 2022 Cilj projekta je varovati naravo Cerkniškega jezera in hkrati spodbujati razvoj trajnostnega turizma ter turistične ponudnike in vodnike...

Biodiverziteta – umetnost življenja (LIFE)

Akronim projekta: NATURAVIVA Čas trajanja projekta: 4. september 2017 do 31. avgust 2022 Splošni cilj projekta je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim...

Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu

Akronim projekta: LIFE ARTEMIS, Številka projekta: LIFE15 GIE/SI/000770 Trajanje projekta: 7. julij 2016 do 31. oktober 2020 Glavni cilj projekta LIFE ARTEMIS je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih...

Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava« (ESRR)

Cilj projekta Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava«  je izboljšati stanje ciljnih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območjih Dolina Vipave in...

Živeti na Kraškem robu (Interreg)

Skupni cilj projekta Interreg Živeti na kraškem robu (LIKE) je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora območij Natura 2000 z namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. V okviru projekta so namestili...

Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave - Čigra (Interreg)

Cilj projekta Ohranjanje populacij čigre v porečju Save in Drave je ohranjanje stabilne populacije čigre na prodiščih Save in Drave in povečati stopnjo njene ohranjenosti na območjih Nature 2000. Z aktivnim upravljanjem njenih...

Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« (ESRR)

Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je projekt, ki bo v obdobju do 2020 namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst...

Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji (projekt LIFE)

Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji / LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS – LIFE 14 NAT/SI/000005) Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS Čas trajanja...

Ekosistemske storitve kraških zavarovanih območij – gonilne sile za trajnostni razvoj na lokalni ravni / Eco Karst (Interreg)

Projekt Eco Karst želi izboljšati gospodarjenje in trajnostni razvoj kraških naravnih območij. Preko projekta bomo ozaveščali o ekosistemskih storitvah ter spodbujali lokalnih podjetništvo, ki temelji na ohranjanju...

Celovito upravljanje in varstvo rjavega medveda v Severnih Dinaridih in Alpah - DinAlpeBear (projekt LIFE)

Glavni cilj projekta je prehod iz upravljanja z rjavim medvedom na lokalni ravni na upravljanje, varstvo in monitoring vrste na nivoju populacije. Nosilec projekta Zavod za gozdove Slovenije, med partnerji sta tudi Univerza v...

Volk v Alpah (projekt LIFE)

Končni cilj projekta Wolf in the Alps: implementation of coordinated wolf conservation actions in core areas and beyond je implementirati in koordinirati ukrepe za ohranjanje volka v osrednjih območjih in širše v Alpah.Nosilec...

Razvoj sistema monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja – LIFEGENMON (LIFE)

Glavni cilj projekta je razviti sistem genetskega spremljanja gozdov, ki bo služil kot sistem zgodnjega opozarjanja za pomoč pri ocenjevanju odziva vrst na okoljske spremembe na dolgi rok. Več: povzetek (pdf, 1 stran). Vrednost...

Ohranjanje Natura 2000 območij na Kočevskem - LIFE KOČEVSKO (LIFE)

Glavni cilj projekta je ponovna vzpostavitev ugodnega ohranitvenega stanja petih ciljnih vrst ptic (divjega petelina, gozdnega jereba, belohrbtega detla, triprstega detla in orla belorepca), ene prednostne vrste v interesu EU...

Upravljanje z rjavim medvedom na populacijski ravni na območju severnih Dinaridov in Alp - LIFE DINALP BEAR (LIFE)

Glavni cilj projekta je vzpostavitev bolj strateškega teritorialnega pristopa k ohranjanju, upravljanju in spremljanju populacij rjavega medveda v Sloveniji. Med drugimi pomembnimi cilji sta zmanjšanje števila konfliktov med...

Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V Sloveniji - LIVEDRAVA (LIFE)

Cilj projekta Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije Obnova rečnega ekosistema nižinskega dela Drave V Sloveniji - LIVEDRAVA je ohraniti in povečati populacije vrst, navedene v Prilogi I k direktivi o pticah in...

Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje rečnega vodnega režima - Ljubljanica connects (LIFE)

Projekt je namenjen izboljšanju povezanosti območij Natura 2000 s tem, da se ponovno vzpostavi funkcionalnost reke Ljubljanice kot koridorja, ki povezuje dve območji. To bo dosegel z odstranitvijo ovir za migracije rib,...

Živa voda - od biodiverzitete do pipe - AQUAVIVA (LIFE)

Projekt LIFE AQUAVIVA, ki ga je pripravil Inštitut LUTRA in se je začel septembra 2011, je komunikacijske in informativne narave, zato je njegov osrednji cilj promocija biodiverzitete celinskih vodnih ekosistemov in njeno...

Raziskava in aktivnosti za razglasitev morskih IBA-jev in SPA-jev za sredozemskega vranjeka Phalacrocorax aristotelis desmarestii v Sloveniji - Simarine Natura (LIFE)

Na DOPPS-u so 1. septembra začeli izvajati projekt Life+  z naslovom »Preparatory inventory and activities for the designation of marine IBAs and SPAs for Phalacrocorax aristotelis desmarestii in Slovenia« (Raziskava in...

Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN (LIFE)

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, mrtvice...

Človek in narava v Sečoveljskih solinah - MANSALT (LIFE)

Projekt je namenjen dolgoročnemu ohranjanju biotske raznovrstnosti na območju solin. Podrobnejši cilji projekta so vzpostavitev nadzora nad vodnim režimom in obnovitev v preteklosti degradiranih območij, dvigniti zavest o...

Življenje ponoči - zmanjševanje negativnih vplivov osvetljevanja objektov kulturne dediščine in izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih živali (LIFE)

Projekt poskuša najti primerne tehnične rešitve za bolj ustrezno osvetljevanje kulturne dediščine. Vključenih je šest partnerjev: podjetje Euromix d.o.o., Društvo Temno nebo Slovenije, Univerza v Ljubljani, Društvo za...


Na vrh