Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Arhiv

Upravljanje gozdnih habitatnih tipov in vrst v izbranih območjih Natura 2000 ob MuriGoForMura (projekt EGP)

Glavni cilj projekta je učinkovitejše upravljanje in spremljanje stanja območij Natura 2000, s poudarkom na dveh študijskih območjih ob reki Muri. Projekt naslavlja dva gozdna habitatna tipa v neugodnem stanju v gozdnatih...

Celovito uvajanje okolju prijazne mobilnosti v Triglavskem narodnem parku za ohranjanje in pravo doživljanje narave - PARKIRAJ & DOŽIVI NARAVO (EGP)

Cilj projekta je zagotoviti ustrezno infrastrukturo za ti. zeleno mobilnost in njeno promocijo med obiskovalci.Doseči želijo večjo dostopnost dveh naravnih vrednot Bohinjsko jezero in Krn – morena in planine pod njim na območju...

Učinkovito upravljanje z ekstenzivnimi travniki na območju Natura 2000 Goričko / Gorički travniki (projekt EGP)

Cilj projekta je učinkovitejše upravljanje s tremi travniškimi Natura 2000 habitatnimi tipi, velikim skovikom in tremi travniškimi vrstami dnevnih metuljev. Nosilec projekta: Javni zavod Krajinski park Goričko, partnerji:...

Trajnostno upravljanje Pohorja SUPORT (projekt EGP)

Cilj projekta je poiskati rešitve za trajnostni razvoj Pohorja, ki bo hkrati zagotavljal izboljšanje stanjanaravovarstveno visoko vrednih območij in obstoj prostočasnih aktivnosti v naravi. Vrednost projekta je: 606.707,71 €, iz...

Ljudje za barje - ohranjanje biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju (LJUBA) (projekt EGP)

Projekt  naslavlja glavne vzroke upadanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju.  Namen projekta je prispevati k izboljšanju stanja treh Natura 2000 kvalifikacijskih habitatnih tipov (mokrotni travniki z...

SI Natura 2000 Upravljanje (LIFE)

Projekt Ministrstva za kmetijstvo in okolje SI Natura 2000 Upravljanje je namenjen pripravi programa upravljanja omrežja Natura 2000 za Slovenijo v obdobju 2014–2020. Cilji projekta so tudi: priprava Prednostnega okvirja za...

Natura 2000 v dolini Branice

Novogoriška območna enota Zavoda RS za varstvo narave s partnerji je avgusta 2011 začela z enoletnim projektom »Natura 2000 v dolini Branice«. S projektom bodo povečali poznavanja omrežja Natura 2000 in značilnosti varovanih...

Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) - SloWolf (LIFE08 NAT/SLO/000244 SloWolf)

Projekt SloWolf je prvi obsežen projekt o volku v Sloveniji. Projekt izvajajo partnerji Univerza v Ljubljani, Zavod za gozdove Slovenije in Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov – Dinaricum....

Ohranjanje biodiverzitete - izziv za prihodnost Slovenije

Zaključno poročilo projekta (december 2008) Napoved projekta Namen projekta je ozaveščanje širše javnosti, ki nenehno aktivno sodeluje v procesu ohranjanja in rabe biotske raznovrstnosti, izobraževanje in usposabljanje...

Glive vlažnice (Hygrocybe spp.) kot odzivni bioindikator za ohranjanje biotske raznovrstnosti

Zaključno poročilo projekta (december 2008) Zgibanka projekta - 1. del, 2. del Napoved projekta Projekt bo izvajalo Gobarsko društvo Lisička, Maribor. Namen projekta je, da na ožjem področju Severovzhodne Slovenije...

Geografske in turistične označbe na območju Nature 2000 (SVLR)

Predlagatelj projekta je Občina Kočevje, v projekt pa so vključene tudi občine Ribnica, Kostel, Osilnica, Sodražica in Loški potok. Območje občin Kočevje, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica spada med biotsko...

Simbioza v Naturi 2000 (SVLR, C1536-07S330059)

Predlagatelj projekta je Občina Velika Polana.

Razvojno aktiviranje naravne in kulturne dediščine Notranjskega regijskega parka (SVLR, 1536-07-5075)

Predlagatelj projekta je Občina Cerknica, v projekt pa bodo vključeni Uprava Notranjskega regijskega parka, Notranjski ekološki center, TD Notranjska, Notranjski muzej Postojna in Mreža ponudnikov.

Trkamo na vrata dediščine (SVLR, 3081-1/2007-268)

Predlagatelj projekta je Občina Dol pri Ljubljani, v projekt pa bo vključenih še 8 partnerskih občin – Trzin, Domžale, Komenda, Kamnik, Moravče, Lukovica, Litija in Šmartno pri Litiji.

Inštitut za varstvo narave (SVLR, 1536-07S330052)

Predlagatelj projekta je Občina Lendava, v projekt pa bomo vključili pristojne institucije s področja okolje- in naravovarstva, ekoturizma itd. ter druge zainteresirane subjekte.

Upravljanje z Notranjsko-kraško eko regijo (SVLR, 3081-1/2007-1001)

Predlagatelj projekta je Regionalna razvojna agencija Notranjsko-kraške regije, v projekt so vključene občine Bloke, Cerknica, Loška dolina, Logatec, Pivka in Postojna.

Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi (SVLR, 3081-1/2007-64)

Predlagatelj projekta je Regionalna razvojna agencija Posavje, v projekt pa bodo vključeni Zavod za gozdove Slovenije, Vrbov Log, ZPT Brežice, KŠTM Sevnica, PC Krško ter lokalni ponudniki, ki bodo ponujali turistične storitve v...

Krajinski park Boč (Phare)

Širše območje Boča je zaradi pestrosti in množice naravnih vrednot zavarovano kot krajinski park. Zaznamujejo ga strnjeni in ohranjeni gozdovi, z zaplatami travnikov.

Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (Phare)

Namen projekta je priprava bioloških strokovnih podlag za upravljalske načrte in zasnova notranje conacije izbranih Natura 2000 območij.

Trajnostno upravljanje reke Drave (Phare)

Namen projekta je zagotoviti dolgoročno ohranitev stanja vrst in habitatnih tipov na območju Natura 2000 reke Drave ter zvišati stopnjo informiranosti, ozaveščenosti in pripravljenosti vseh deležnikov za doseganje usklajenega in...

Malo info središče TNP Bled (Phare)

Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh.

Živeti z Naturo 2000 na Goričkem (Phare)

Goričko je bilo dolga leta pozabljena pokrajina, slovenska zavest o Prekmurju se je ustavila ob Muri in rodovitni ravnini ob njej. Tok dogodkov je bil tod počasnejši, zaradi izoliranosti in železne zavese je ostalo otok sredi...

Bukovniško jezero (Phare)

Prelepi gorički gozdovi pri Dobrovniku zakrivajo biser Bukovniško jezero. Na Goričkem ni naravnih stoječih voda, zato so zajezitve potokov, ki so oblikovale jezera, toliko pomembnejše oaze življenja za rastline in živali. V...

Ribnik Vrbje (Phare)

Namen projekta je zagotoviti trajnosten razvoj širšega zavarovanega območja ribnika Vrbje, vzpostaviti tesno čezmejno partnerstvo, ohraniti biotsko raznovrstnost in krajinsko pestrost in načrtovanje ter uvajanje managementa, ki...

Karavanke Natura 2000 (Phare)

Karavankam dajejo poseben pečat gozd z različnimi gozdni sestoji, gorski travniki in pašniki, senožeti ter skalna travišča, skalovja in melišča nad gozdno mejo.

Krajinski park Topla (Phare)

Nedaleč od Črne na Koroškem, v zgornji Mežiški dolini, leži ena najslikovitejših gorskih dolin v Sloveniji - dolina Topla.

Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare)

Projekt "Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek", za katerega je Mestna občina Ptuj večino sredstev pridobila iz EU programa Phare, je zaključen.

Vzpostavitev mehanizmov varstva biodiverzitete Prekmurja (Phare)

Obsežni posegi v preteklosti so spremenili velik del te regije v njenih temeljih in porušili nekatera ekološka ravnovesja. Malokdo bi nam še pred 25 leti verjel, da leta 2005 v Muri ne bo več nekaterih rib, da na travnikih ne bo...

Projekti v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Konkurenčnost Slovenije 2001 - 2006"

Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji in nastavitev monitoringa kazalcev - na podlagi izkušenj iz gozdnih ekosistemov:

Presihajoče Cerkniško jezero (LIFE06 NAT/SI000069)

Predlagatelj projekta je Notranjski regijski park, v projekt pa so vključeni še občina Cerknica, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani – oddelek za biologijo in Inženiring za vode. Presihajoče Cerkniško jezero je največje...

Ohranjanje populacije vidre v parku Goričko (LIFE 04 NAT/SI/000234)

Predlagatelj projekta je občina Gornji Petrovci, v projekt pa so vključeni še LUTRA, LIMNOS d.o.o., občine Dobrovnik, Kobilje, Puconci, Kuzma, Rogašovci, Moravske Toplice, Cankova in Biotehniška fakulteta, Ljubljana.

Varstvo biotske raznovrstnosti na reki Muri (LIFE06 NATL/SI 000066 -BIOMURA)

Osrednji namen projekta je zagotoviti ohranjanje obstoječih naravnih virov in biotske raznovrstnosti, obnoviti značilnosti rečnega koridorja in zagotoviti ustrezne ekološke razmere za mokrišča.

Vzpostavitev dolgoročnega varstva kosca (Crex crex) v Sloveniji (LIFE03 NAT/SLO/000077)

Predlagatelj projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje Slovenije Projekt se je izvajal na območju Ljubljanskega barja, Cerkniškega jezera in porečja Nanoščice.

NATURA 2000 v Sloveniji - modeli upravljanja in informacijski sistem (LIFE 04 NAT/SI/000240)

Glavni cilj projekta je vzpostaviti ukrepe varovanja in upravljanja s habitati in vrstami, ki so v interesu Skupnosti v Sloveniji s pomočjo priprave in izvajanja načrtov upravljanja.

Ohranitev ogroženih vrst in habitatov v Sečoveljskih solinah (LIFE03 NAT/SLO/000076)

Predlagatelj projekta je podjetje Soline, Pridelava soli d.o.o. Cilj projekta je omogočiti učinkovito vzdrževanje razmer za obstoj ogroženih habitatov in varstvo vrst v Sečoveljskih solinah. Projekt je trajal 3 leta. Vrednost...

Varstvo ogroženih vrst in habitatov na območju bodočega Kraškega parka (LIFE 02 NAT/SLO/008587)

Predlagatelj projekta je Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije, Koper Splošni cilj projekta je ohranitev naravnih danosti, kulturne krajine in izboljšanje razmer za lokalno prebivalstvo.

Ohranjanje velikih zveri v Sloveniji, 1. faza (Ursus arctos) (LIFE 02 NAT/SLO/008585)

Predlagatelj projekta je Zavod za gozdove Slovenije. Glavni cilj projekta je uveljavitev ukrepov, ki bodo izboljšali odnos javnosti do rjavega medveda, kar bo doseženo s številnimi aktivnostmi.

Upravljalski načrt za suha travišča na planini Oslica in Veternik (LIFE NAT/SLO/007223)

Predlagatelj projekta je Kozjanski regijski park. Projekt je zajemal pripravo upravljalskega načrta za 500 ha suhih travišč v okviru zavarovanega območja regijskega parka in izvedbo nujnih upravljalskih akcij za zagotovitev...

Prenova in varstvo habitatov in ptic Škocjanskega zatoka (LIFE00 NAT/SLO/007226)

Predlagatelj projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je prva nevladna organizacija v Sloveniji, ki upravlja z zavarovanim območjem. Projekt je bil zastavljen v partnerstvu z Ministrstvom za okolje in...

Šotna barja v Triglavskem narodnem parku (LIFE 00 NAT/SLO/007231)

Predlagatelj projekta je Triglavski narodni park v partnerstvu z nevladno organizacijo Jarina.

Komuniciranje nevladnih organizacij (2006) - Razpis MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2006 na podlagi javnega razpisa sofinanciralo naslednje projekte nevladnih organizacij:

Komunikacijska podpora Naturi 2000 (TF)

Projekt je bil pretežno financiran s sredstvi Evropske unije, programa Prehodni vir.

Komuniciranje nevladnih organizacij (2005) - Razpis MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je v letu 2005 na podlagi javnega razpisa sofinanciralo naslednje projekte nevladnih organizacij:


Na vrh