Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN (LIFE)

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji - WETMAN je obnova in izboljšanje stanja šestih slovenskih mokrišč, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. To so Pohorska barja, Zelenci, mrtvice Mure pri Petišovcih, Planik, Vrhe in Gornji kal.
Območja predstavljajo različne tipe mokrišč (visoka in nizka barja, mrvice, kale, mokrotne in poplavne travniki), ki v preteklosti niso bila neustrezno vzdrževana.

Mokrišča so eden najbolj ogroženih habitatov tudi v Sloveniji, ter hkrati nosilci ekosistemskih, kulturnih, turističnih in estetskih »uslug«, tako za naravo kot človeka. Projekti cilji so zato usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjenosti desetih evropsko ogroženih vrst ter šestih mokriščnih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na teh območjih.

Skozi projekt bomo:

  • izboljšali hidrološke razmere na Pohorskih barjih, Zelencih, Vrheh in na mrtvicah Mure pri Petišovcih,
  • odstranili zarasti na vseh pilotnih območjih 
  • izlovili invazivne vrst rib na Gornjem kalu in na mrtvicah Mure pri Petišovcih, 
  • preprečevali uničevanje ogroženih habitatov ter vznemirjanje ogroženih vrst z izgradnjo usmerjenih sprehajalnih poti na Zelencih in Pohorskih barjih 
  • priprava smernic za upravljanje pilotnih območij in vključitev le teh v sektorske načrte in s tem zagotovitev trajnostnega ohranjanja pilotnih območij.

Akcije na terenu bodo podprte s komunikacijskimi akcijami na nacionalni in lokalni ravni.

Projekt bo trajal od 1. 2. 2011 - 1. 2. 2015.

Vrednost projekta je 2.144.376 € in je 50% sofinanciran s strani EU (1.072.188 €) mehanizma LIFE+ narava.

Zavod RS za varstvo narave je kot prijavitelj projekta k sodelovanju povabil partnerje: Inštitut za vode Republike Slovenije (IZVRS), Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS), Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Občina Ruše, Občina Kranjska Gora, Radio in televizija Slovenije (RTV).

Projekt bo zagotovil šest novih delovnih mest in vložil približno 700.000 € v izvedbo konkretnih akcij na posameznih pilotnih območjih. Z izvedbo le-teh in vzpostavitvijo trajnostnega upravljanja pilotnih območij bomo pomembno prispevali k ohranjanju mokrišč v Sloveniji. Projektne aktivnosti pa bodo zagotovo pripomogle tudi izboljšanju turistične infrastrukture kot tudi lokalnemu gospodarstvu.

Dodatne informacije:
dr. Nika Debeljak Šabec, Vodja projekta WETMAN
nika.debeljak@remove-this.zrsvn.si
01-2309-542
www.wetman.si

Nazaj

Na vrh