Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

NATURA 2000 v Sloveniji - modeli upravljanja in informacijski sistem (LIFE 04 NAT/SI/000240)

Glavni cilj projekta je vzpostaviti ukrepe varovanja in upravljanja s habitati in vrstami, ki so v interesu Skupnosti v Sloveniji s pomočjo priprave in izvajanja načrtov upravljanja.

Predlagatelj projekta je Zavod RS za varstvo narave, v projekt pa bodo vključeni Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, Zavod za gozdove, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Inštitut za vode RS, Zavod za ribištvo Slovenije, Notranjski muzej Postojna, Občina Šentjur pri Celju,...

Za ta namen bo Zavod pripravil "Smernice za pripravo načrtov upravljanja za območja Natura 2000 v Sloveniji" ter pet specifičnih načrtov upravljanja, ki bodo tudi implementirani. Območje, ki je zajeto v projekt, obsega 66.000 ha in vključuje osem potencialnih Posebnih ohranitvenih območjih in tri Posebna območja varstva.

Pripravljeni bodo predlogi rešitev za izvajanje načrtov upravljanja za območja Natura 2000 znotraj obstoječih nacionalnih mehanizmov upravljanja z naravovarstveno pomembnimi območji (upravni in upravljalski načrti) ter predlog dopolnitev za nadaljnje upravljanje teh območji v nacionalni zakonodaji in obstoječih upravljavskih načrtih. Istočasno bodo potekali številni obveščevalni in promocijski dogodki, namenjeni nacionalnim in lokalnim oblastem, lokalnim skupnostim in splošni javnosti.

Vzpostavljen pa bo tudi informacijski sistem, ki bo sistematiziral podatke o mreži območij Natura 2000 (habitatih in vrstah) v Sloveniji in zbiral nove ali že obstoječe podatke v specifični bazi podatkov. Projekt bo trajal 3 leta.

Vrednost projekta je 1.686.077 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 843.039 €, to je 50% vrednosti celotnega projekta.

Prijavitelj:
Zavod RS za varstvo narave
Vojkova 1a
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
dr. Mirjam Galičič
tel:01-2309500
e-mail:mirjam.galicic@remove-this.zrsvn.si


Na vrh