Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Ohranjanje populacije vidre v parku Goričko (LIFE 04 NAT/SI/000234)

Predlagatelj projekta je občina Gornji Petrovci, v projekt pa so vključeni še LUTRA, LIMNOS d.o.o., občine Dobrovnik, Kobilje, Puconci, Kuzma, Rogašovci, Moravske Toplice, Cankova in Biotehniška fakulteta, Ljubljana.

Najpomembnejše aktivnosti projekta so usmerjene v dve smeri: izboljšanje habitatov vidre in prepustnosti migracijskih koridorjev na eni strani in zagotovitev kakovostnih habitatov v "vidrinem centru" v dolini Male Krke, ki teče vzporedno z glavnim koridorjem in kjer je predviden informacijski center, učna pot in druge izobraževalne ter ozaveščevalne aktivnosti za obiskovalce.

Cilji projekta so zagotoviti vitalno populacije vrste Lutra lutra z obnovo in vzdrževanjem njenih habitatov v ugodnem stanju ohranitve na območju Krajinskega parka Goričko; ocenavelikosti populacije vrste Lutra lutra v slovenskem delu Trilateralnega parka, v nastajajočem parku Goričko; ohranitev, izboljšanje in zavarovanje povezanosti najpomembnejših habitatov vidrine populacije in njenih migracijskih koridorjev na skupnem teritoriju Avstrije, Slovenije in Madžarske; ohranjanje in povečevanje biološke raznovrstnosti sladkovodnih habitatov na projektnem območju; vzpodbuditi lokalne in regionalne odločevalce, da vgradijo varovalne ukrepe za vidro na vse ravni regionalnih razvojnih načrtov; uporabiti vidro kot sporočilno vrsto za ozaveščanje javnosti o pomenu in ekološki vlogi vidre za ohranjanje sladkovodnih ekosistemov in prispevati k okoljski vzgoji v najširšem pomenu ter predstaviti uporabo evropske naravovarstvene in okoljske zakonodaje, vključno s Habitatno direktivo, Okvirno vodno direktivo, evropskim ekološkim omrežjem Natura 2000 in projektom OHNE (Evropska mreža vidrinih habitatov) v vsakdanji praksi.

V okviru projekta je načrtovana inventarizacija vrste Lutra lutra in njenih habitatov, dodatna inventarizacija flore, favne in habitatnih tipov na projektnem območju; določanje in evidentiranje "črnih točk" vzdolž migracijskih koridorjev vidre in priprava akcijskega načrta za odpravljanje le-te; priprava in uporaba omilitvenih in varovalnih ukrepov na vidrinem migracijskem koridorju; ocena velikosti populacije vidre, njene strukture in razporeditve na projektnem območju z običajnimi metodami za monitoring in z DNA "fingerprinting" določevalno metodo ter vzpostavitev VIDRINEGA CENTRA za obiskovalce z učno potjo in drugimi spremljevalnimi aktivnostmi (razstava, ozaveščevalna akcija, "Prijateljstvo z vidro", multimedijska predstavitev na CD-ROMu, "vidrina vroča linija", informacijske točke itn.). Projekt bo trajal 4 leta.

Vrednost projekta je 1.050.780 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 456.244 €, to je 43,42% vrednosti celotnega projekta.

Prijavitelj:
Občina Zgornji Petrovci
Gornji Petrovci 31/d
9203 Gornji Petrovci

Kontaktna oseba:
g. Bojan Prosič
tel:02-5569000
e-mail: prosic.bojan@email.si

več o projektu


Na vrh