Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Varstvo biotske raznovrstnosti na reki Muri (LIFE06 NATL/SI 000066 -BIOMURA)

Osrednji namen projekta je zagotoviti ohranjanje obstoječih naravnih virov in biotske raznovrstnosti, obnoviti značilnosti rečnega koridorja in zagotoviti ustrezne ekološke razmere za mokrišča.

Predlagatelj projekta je Inštitut za vode RS, v projekt pa so vključeni še Inženiring za vode, Mura vodnogospodarsko podjetje, Zavod RS za varstvo narave, Regionalna razvojna agencija Mura, Prleška razvojna agencija, Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave, World Wide Fund for Nature Austria...

Struga reke Mure je na odseku, ki teče skozi Slovenijo, razmeroma dobro ohranjena, posebno v srednjem in spodnjem toku z naravnimi značilnostmi, kot so erozije bregov, odlaganje proda, poplavljanje in ustvarjanje stranskih rokavov. Zaradi stalnega poglabljanja rečnega dna, ki je posledica zadrževanja proda za pregradami vodnih elektrarn v Avstriji, je poplavljanje omejeno na krajša obdobja po močnejših padavinah. Na slovenskem odseku reke ni pregrad, toda v zadnjem času se ponovno pojavljajo nekateri načrti za njihovo postavitev.

Vzdolž reke in ob njenih stranskih strugah so razširjeni poplavni gozdovi in vlažni travniki, ki so navedeni v Habitatni direktivi v aneksu I. Spreminjanje nivoja talne vode ne nudi več optimalnih razmer za rast poplavnih gozdov in travišč v značilni obliki in lahko vodi v razvoj drugih oblik vegetacije ali omogoči spremenjen način gospodarjenja in uvajanje hitro rastočih drevesnih vrst.

Projektno območje je del predlaganega Natura 2000 območja in je predvideno za zavarovanje, toda brez ustreznega gospodarjenja, kot je npr. odpiranje in čiščenje stranskih rokavov, občutljiva poplavna vegetacija in posamezne rastlinske in živalske vrste ne bodo obstale.

Osrednji namen projekta je zagotoviti ohranjanje obstoječih naravnih virov in biotske raznovrstnosti, obnoviti značilnosti rečnega koridorja in zagotoviti ustrezne ekološke razmere za mokrišča. Aktivnosti bodo usmerjene v varovanje štirih habitatnih tipov s Habitatne direktive, aneks I, vključno s prednostnim habitatnim tipom (91E0 - poplavni gozdovi s črno jelšo in velikim jesenom) in vrstami iz aneksa II (nižinski urh, kačji potočnik, črtasti medvedek, pet vrst rib) ter 10 vrst ptičev navedenih v Ptičji direktivi, aneks I.

Glavne aktivnosti bodo odstranitev skal z utrjenih bregov, kar bo omogočilo bočno erozijo in širjenje rečnega profila, izvedba skalnih pregrad, kar bo povročilo dvig nivoja vode v strugi ob nizkem in srednje visokem pretoku, ponovno odprtje ustij stranskih rokavov in postavitev lesenih zapornic za dvig nivoja talne vode. Obnovljeni bodo habitatni tipi stoječe vode, da bodo nudili ugodne razmere za dvoživke in kačje pastirje in ustrezno izboljšana vlažna travišča kot življenjski prostor za metulje in ptiče. Pripravljena bodo informativna gradiva in posnet film o pomenu obnovitvenih del za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Projekt bo trajal 5 let.

Vrednost projekta je 1.975.519 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 969.385 €, to je 49,07% vrednosti celotnega projekta.

Spletna stran projekta

Prijavitelj:
Inštitut za vode RS
Hajdrihova 25
1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Lidija Globevnik
tel: 01 477 5300
e-mail:lidija.globevnik@remove-this.guest.arnes.si


Na vrh