Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Presihajoče Cerkniško jezero (LIFE06 NAT/SI000069)

Predlagatelj projekta je Notranjski regijski park, v projekt pa so vključeni še občina Cerknica, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani – oddelek za biologijo in Inženiring za vode.

Presihajoče Cerkniško jezero je največje presihajoče jezero v Evropi, Njegova največja poplavna površina je 29 km2. Skozi stoletja so ljudje poskušali jezero osušiti ali trajno poplaviti. Naredili so veliko različnih projektov, dokler nismo spoznali, da je najbolje, da jezero ostane tako, kot je bilo skozi sotletja, pred mnogimi posegi vanj.

Namen projekta je postaviti pogoje, ki bodo dolročno zagotavljali ugodne razmere habitatnemu tipu 3180 - presihajoče jezero in drugim ogroženim habitatnim tipom iz Aneksa 1 ter s tem ugodne pogoje za gnezditev ogroženih vrst ptic, za življenje dvoživk, meduljev in drugih živali. S projektom bomo vzpodbudili prijaznejši odnos ljudi do arave, njene biotske raznovrstnosti. Projekt pomembno prispeva k izboljšanju ozaveščanja ljudi in varstvu narave. Projekt je začetek dolgoletnih procesov renaturacije nekdanjih vodotokov, raziskav in spremljanja naravnih procesov ter prepletanja narave in človeka, ki je na tem delu prisotno že več tisočletij.

Območje presihajočega Cerkniškega jezera spada v omrežje Natura 2000; opredeljeno po habitatni direktivi v območje Notranjski trikotnik SI 3000232 in območje opredeljeno po ptičji direktivi SI 5000015 Cerkniško jezero. Projekt vključuje pilotno renaturacijo nekdanjih vodotokov, ki so jih, zaradi hitrejšega odtekanja vode, izravnali v prejšnjem stoletju. V sklopu projekta bo izdelana gradbena dokumentacija za renaturacijo vseh vodotokov. Namen renaturacije je podaljšati čas odtekanja in omogočiti zadrževanje vode v najbolj suhih poletnih mesecih in s tem dvigniti nivo podtalnice predvsem na barjih in v okolici strug vodotokov.

Projektna dokumentacija je nujno potrebna zaradi pridobitve gradbenega dovoljenja za začetek renaturacije vodotokov in je le del večletnega projekta. Renaturacija nekdanjih vodotokov bo tjala skoraj 10 let. S finančnimi sredstvi LIFE projekta bo odkupljenih 250 ha zemljišč, ki bodo trajno namenjeni varstvu narave. S primeri dobre prakse je namen vzpodbuditi pozitiven odnos ljudi do ohranjanja in varovanja narave.

Z nakupom kmetijske mehanizacije bo omogočena naravi prijazna košnja na odkupljenih zemljiščih presihajočega Cerkniškega jezera. Način košnje in ohranjanje habitata presihajočega jezera ter drugih habitatnih tipov bodo predstavljeni domačinom in širši javnosti kot potrebna, naravi prijazna in naravovarstvno usmerjena možnost uspešnega načina gospodarjenja in upravljanja.

Kmetijska mehanizacija bo v uporabi tudi po končanem projektu, saj je predviden v naslednjih letih odkup novih kmetijskih zemljišč. Projekt bo trajal 3 leta.

Vrednost projekta je 1.840.584 €, višina sofinanciranega deleža s strani Evropske Unije znaša 1.340.554 €, to je 72,83% vrednosti celotnega projekta.

Več o projektu...

Prijavitelj:
Notranjski regijski park
Tabor 42
11380 Cerknica

Kontaktna oseba:
Irena Likar
tel: 05 909 1611
e-mail: irena.likar@remove-this.notranjski-park.si


Na vrh