Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (Phare)

Namen projekta je priprava bioloških strokovnih podlag za upravljalske načrte in zasnova notranje conacije izbranih Natura 2000 območij.

Pridobljeni rezultati bodo osnova za ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega razvoja na Natura 2000 območjih, oziroma za uresničevanje Zakona o ohranjanju narave in Zakona o varstvu okolja ter Direktive o habitatih oz. Uredbe o posebnih varstvenih območjih (Območjih Natura 2000).

Rezultati projekta so namenjeni strokovnjakom, ki upravljajo zavarovana območja ali načrtujejo posege v njih, službam za varstvo narave na vseh nivojih, ribiškim družinam, predstavnikom lokalnih skupnosti, lokalnemu prebivalstvu in šolam. Glavne dejavnosti, conacija in priprava bioloških strokovnih podlag upravljalskih načrtov, temeljita predvsem na terenskem zajemu podatkov, kartiranju habitatnih tipov in inventarizacijah razširjenosti kvalifikacijskih vrst.

Projekt je osredotočen na območja, kjer je površina, opredeljena v izhodiščnih strokovnih podlagah, enaka ali večja od površine Natura 2000 območja (Ur. l. RS) in zato conacija zgolj na osnovi strokovnih podlag za kvalifikacijske habitatne tipe oz. vrste ni mogoča. V okviru projekta bo obdelanih 6 potencialnih posebnih ohranitvenih območij (Natura 2000 območij) s skupno površino 635,28 km2. Izbrana območja ležijo v Gorenjski, Podravski, Pomurski in Savinjski statistični regiji.

Več o projektu...


Na vrh