Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« (ESRR)

Cilj projekta Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov (bazična nizka barja, prehodna barja in travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh) in dveh vrst (barjanski okarček in Loeselova grezovka) na skupno desetih Natura 2000 območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Projekt bo izboljšal stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na 65 hektarjih površine.

 Foto: Andreja Škvarč   

V projektu se bo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočilo ustrezno upravljanje na površinah z navedenimi habitatnimi tipi in vrstami. Z ukrepi odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse se bo izboljšalo stanje ohranjenosti ciljnih habitatnih tipov in vrst. Z izboljšanjem vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti se bo omogočilo obnovitev HT in habitatov vrst.

Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave. Ostali partnerji v projektu so Občina Trzin, Občina Bled, Občina Logatec in PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče.

Vrednost projekta znaša 1,96 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in sodita med prednostne projekte za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Gre za odobritev finančnega prispevka iz prednostne naložbe 6.2 Varovanje in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami.


Na vrh