Natisni stran
Pomanjšaj Povečaj

Arhiv

Švicarski prispevek tudi za ohranjanje narave

Objavljen je 2. javni razpis Sklada za NVO in sklada za male projekte v okviru partnerstva med Slovenijo in Švico.

Na razpisu lahko kandidirajo tudi projekti na področju varstva narave, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti ter k prenosu dobrih praks med Švico in Slovenijo (npr. z upravljanjem zavarovanih območij, z delom na politikah in z odločevalci …).

Rok: ponedeljek, 10. oktober 2011 do 12.00 ure.

V pomoč pri pripravi prijav na razpis bodo septembra 2011 organizirali informativne delavnice.

Razpis.

Razpis za ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje, da je bil 29. julija 2011 v Uradnem listu RS objavljen javni razpis 323 »Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja«, že peti v tem programskem obdobju (2007–2013) in prvi v letošnjem letu. Gre za odprti tip razpisa, zato se bodo sredstva dodeljevala do porabe razpisanih sredstev, kar znaša 4 milijone evrov. Zaprtje javnega razpisa bo objavljeno na spletni strani MKGP.

Podpore bodo dodeljevali za naložbe v nepremično kulturno dediščino na podeželju, muzeje na prostem, prostore za postavitev razstav stalnih zbirk etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti.

Vlagatelji na javni razpis so lahko fizične in pravne osebe, ki so lastniki, solastniki, koncesionarji ali najemniki predmeta podpore. Vlagatelji so lahko tudi občine.

Najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % priznane vrednosti naložbe. Najnižji znesek  javne pomoči znaša 3.000 evrov na vlogo. Najvišja vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti pa lahko znaša do 300.000 evrov (brez DDV).

Vlogo na javni razpis mora vlagatelj poslati priporočeno po pošti ali oddati v vložišču Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, v času uradnih ur ali poslati na naslov Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer naslednji dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do zaprtja javnega razpisa.

Več.

Razpis za sofinanciranje LIFE+

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek, 28. novembra, v Uradnem listu RS št. 112 objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov s programskega področja LIFE+ 08.

Ministrstvo za okolje in prostor bo sofinanciralo le projekte, ki jih bo potrdila Evropska komisija, in zanje s projektnim prijaviteljem sklenila tudi pogodbo. Vsebina projektov, pogoji za udeležbo, okvirna višina sofinanciranja in druge informacije so navedene v besedilu razpisa.

Dodatne informacije: Julijana Lebez Lozej, MOP, Direktorat za okolje - Sektor za zavarovana območja, telefon: 01/ 3094 556, julijana.lebez-lozej(at)gov.si.

Drugi razpis LIFE+

V Uradnem listu Evropske unije je bil 15. julija objavjen razpis za program LIFE+.

Rok za oddajov projektnih predlogov Ministrstvu za okolje in prostor je 21. november 2008. 

Za prijavitelje bosta Evropska komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor 29. septembra 2008 organizirala usposabljanje, podrobnejše informacije sledijo.

Kontaktna oseba je mag. Julijana Lebez Lozej, Ministrstvo za okolje in prostor, julijana.lebez-lozej@remove-this.gov.si.

Več o LIFE+ in letošnjem razpisu.

Tretji razpis Razvoj regij

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je objavila tretji razpis Razvoj regij (Javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij").

Med upravičenimi nameni so tudi:

  • izvedba operacij javne infrastrukture v okviru območij Natura 2000 (opazovalnice, razgledišča, učne poti, kolesarske poti, ki niso del mreže državnih kolesarskih poti, parkiriššča, avtodom postajališča, druga pripadajoča prometna infrastruktura);
  • lokalno-regionalne operacije trženja in razvoja izdelkov ter storitev, ki prispevajo k ohranjanju biotske pestrosti (oblikovanje blagovnih znamk za širša območja varstva narave, oblikovanje standardov, trženjske aktivnosti);

Rok za prijave je 15. maj 2008.

Razpis EDEN

V letu 2009 je Evropska komisija za temo razpisa »European Destinations of ExcelleNce« izbrala TURIZEM IN VAROVANA OBMOČJA. Cilj letošnjega projekta je nagraditi destinacijo, ki deluje v varovanem območju in/ali meji na varovano območje in je razvila uspešne turistične produkte, ki prispevajo k ohranjanju narave ter hkrati zadovoljujejo interese lokalnih prebivalcev in obiskovalcev.

Med varovana območja sodijo območja Natura 2000 in zavarovana območja (narodni, regijski, krajinski parki in naravni rezervati).

Rok za prijave je 3. marec 2009.

Razpis, razpisna dokumentacija - spletna stran STO

Razpis Interreg IVC tudi za biotsko raznovrstnost

Program Interreg IVC zagotavlja sredstva za regije EU, Švice in Norveške za izmenjavo in prenos znanja in dobrih praks. Ena od dveh prioritet je posvečena okolju, znotraj njega pa je navedeno tudi področje Biotska raznovrstnost in ohranjanje naravne dediščine. Več.

Rok za prijave je bil 15. 1. 2008.

Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 16. oktobra organizirala informativno delavnico, na kateri so podrobneje predstavlili razpisno dokumentacijo in razpisne pogoje. Kontaktna oseba: anja.remic(at)gov.si.

Razpis (v angleškem jeziku)

Prvi razpis za LIFE+

V Uradnem listu Evropske unije je objavljen Razpis za zbiranje predlogov programa LIFE+. Rok za oddajo projektnih predlogov na Ministrstvo za okolje in prostor je 30. november 2007.

Več.

Razpis za nevladne organizacije: sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnosti o evropskih zadevah v letu 2008

Urad Vlade RS za komuniciranje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) objavil Javni razpis za sofinanciranje informativno-komunikacijskih in izobraževalnih dejavnostih nevladnih organizacij o evropskih zadevah v letu 2008.
 
Eden od sklopov razpisa je Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost

Ministrstvo za okolje in prostor želi podpreti tiste projekte, ki bodo izobraževali in ozaveščali različne deležnike oz. najširšo javnost o politikah Slovenije v povezavi z EU, ki se nanašajo na obe temi, še posebej pa se nanašajo na:

  • blaženje podnebnih sprememb - zmanjševanje emisij toplogrednih plinov; 
  • spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije; 
    spreminjanje vzorcev obnašanja; 
  • poudarjanje pomena biotske raznovrstnosti tudi z vidika prilagajanja podnebnim spremembam; 
  • ohranjanje oz. zmanjševanje izgube biotske raznovrstnosti.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ki imajo uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije. Rok za oddajo vlog je 13. november 2007 do 14. ure.
 
Razpis in razpisna dokumentacija

Drugi razpis Razvoj regij

Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je objavila drugi razpis Razvoj regij (Javni razpis za prednostno usmeritev "Regionalni razvojni programi" v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete "Razvoj regij").

Rok za prijave je 12. november 2007.


Na vrh