Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 112 / september 2010

SLOVENIJA

Projekti tudi za območja Nature 2000

Izmed projektov nevladnih organizacij ob Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti jih nekaj zajema tudi območja Nature 2000: Na izlet z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom! Mladinske sekcije DOPPS, Živa Notranjska Društva Drobnovratnik in Ohranimo pestrost rastlinskih in živalskih vrst Cerkniškega polja Zavoda Jezerski hram.

Zaživela učna pot ob Muri

Od mrtvic do reke se imenuje ekološko učna pot, ki je bila konec maja letos urejena v sklopu LIFE projekta Biomura. Domačini so pot sprejeli za svojo, obiskujejo jo tudi turisti. Več.

Razstava o hraškem mokrišču v Ljubljani

V avli Ministrstva za okolje in prostor je na ogled dokumentarna fotografska razstava Skrivno življenje Hraškega mokrišča avtorjev Viktorja Luskovca, Dejana Groharja, Anžeta Kacina in Toneta Trebarja. Mokrišče v Hrašah pri Smledniku je uvrščeno v mrežo območij Natura 2000. Razstava bo na ogled do 17. oktobra 2010.

EVROPSKA UNIJA IN DRUGE ČLANICE

V Gentu priprave na Nagojo

V sklopu belgijskega predsedovanja EU je bila 8 in 9 septembra v belgijskem Gentu konferenca: Biotska raznovrstnost po 2010 / Biodiversity post-2010 - biodiversity in a changing world, na kateri sta nastopila komisar Potočnik in slovenski minister za okolje in prostor. Komisar Potočnik je v svojem govoru opozoril na pomen, ki jo bosta za biotsko raznovrstnost imeli Skupna kmetijska politika in Skupna ribiška politika.

Razpis za povezovanje podatkov

Evropska komisija je objavila razpis Integrating nature & biodiversity and land use data. Rok za prijave je 4. oktober 2010.

BRANJE

Strokovni predlogi za kačje pastirje

Dopolnitev predloga območij za vključitev v omrežje Natura 2000 – kačji pastirji (Odonata), Center za kartografijo favne in flore, 2010: veliki studenčar (Cordulegaster heros), Šalamun, A., M. Govedič, M. Podgorelec , M. Kotarac; 
koščični škratec (Coenagrion ornatum),  Šalamun, A., M. Podgorelec, M. Kotarac; kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia) Šalamun A, M. Kotarac.

Monitoring ptic kmetijske krajine

Na spletu so objavljena poročila o monitoringu splošno razširjenih vrst ptic za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine: 2009, Jernej Figelj idr., 2008, Luka Božič idr. , 2007, Luka Božič idr., 2007 - Priloga, Luka Božič idr., Strokovne podlage za določitev slovenskega indeksa ptic kmetijske krajine (Farmland Bird Index) in njegovo spremljanje, Katarina Denac, Jernej Figelj, Tomaž Mihelič, 2006, vse DOPPS.

Izšla je nova številka N vestnika

N-Vesniku lahko tokrat berete o prvih sovjih mladičkih v gnezdilnicah na Jelovici, postavljanju gnezd za štorklje, sanaciji poti na Lovrenških jezerih in drugih uspehih.

Z vlakom, avtobusom ali kolesom

V okviru istoimenskega projekta so DOPPS-Mladi izdali vodnik Na izlet z javnimi prevoznimi sredstvi in kolesom!

Protek raziskuje

Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo didaktično igro S Protkom raziskujem okolje v Sloveniji. Protek se je rodil v Postojnski jami, otrokom, staršem in učiteljem pa predstavlja različne pokrajine Slovenije, njihovo naravo in svetuje, kaj lahko naredimo za ohranitev okolja. Urednici igre sta Irena Rejec Brancelj in Nataša Kovač.

O košnji na Goričkem

V novicah Evropske zelene vezi je objavljen članek Gregorja Domanjka o tem, kako so kosili na roke v Krajinskem parku Goričko.

BioFresh

V okviru mednarodnega projekta Biodiversity of Freshwater Ecosystems: Status, Trends, Pressures, and Conservation Priorities je izšla prva številka biltena BioFresh. Eden od projektnih partnerjev je tudi Center za kartografijo favne in flore (CKFF) iz Slovenije.

Ekonomija ekosistemov

Izšle so brošure, ki ekonomijo ekosistemov povzemajo za odločevalce TEEB for policymakers, in za poslovneže TEEB for Business ter za regionalno in lokalno raven TEEB for Local and Regional Policy Makers.

Atlas potencialnih groženj za biotsko raznovrstnost tal

Z atlasom želi Komisija nosilcem odločanja pomagati pri zaščiti biotske raznovrstnosti tal. V atlasu so izpostavljena območja v Evropi, kjer je tveganje za zmanjšanje biotske raznovrstnost tal v primerjavi s sedanjim položajem največje. Več.

Mahovi in okoljski vplivi

Znanstveniki bi mahove lahko uporabili za raziskovanje, kako spremembe okolja vplivajo na biotsko raznovrstnost, kaže novejša študija The Bryosphere: An Integral and Influential Component of the Earth's Biosphere.

Živali, rastline v vrtovih

Dežela Gornja Avstrija je izdala brošuro Živali naših vrtov (pdf, 82 strani) in Domače rastline za naše vrtove(pdf, 82 strani).

O vplivu pesticidov na izgubo biotske raznovrstnosti

Izšla je brošura Pesticides and the loss of biodiversity : How intensive pesticide use affects wildlife populations and species diversity, ki jo je izdala mreža PAN Europe.

Okoljska diagnoza gozdnih območij Natura 2000

Strokovnjaki so razvili metodo za diagnosticiranje okoljskega stanja habitatov v gozdu, ki naj bi ohranjanje biotske raznovrstnosti vključila v načrtovanje in upravljanje območij Natura 2000. Več.

NAPOVEDNIK

6. oktober: 4. panevropsko srečanje Evropske iniciative Zelena vez – European greenbelt, Kuhmo, Finska. 

6-8 oktober: delavnica o upravljalcih območij Natura 2000 / Natura 2000 Site Managers: their key role, profile and importance for Europe’s nature. Organizira: Eurosite.

8-9 oktober 2010Mišjedolski konec tedna, Rob. Organizira: Zavod Parnas.

13. oktober: Delavnica o daljinskem zaznavanju v okviru poročanja o Naturi 2000 / Workshop on Remote Sensing in Natura 2000 Reporting and Ecosystem Assessment; Bruselj, Belgija. Organizira: Habistat.

14. oktober: delavnica Natreg za območje Pohorja, Maribor. Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

15. oktober: posvet Gozd=kulturna krajina, Grad. Organizirata: Krajinski park Goričko in Institut za sistematiko višjih gliv.

15-17 oktober4. mednarodno mikološko srečanje, Grad. Organizirata: Institut za sistematiko višjih gliv in Krajinski park Goričko. 

20-23 oktober: mednarodna konferenca Divjina in biotska raznovrstnost – si lahko dovolimo, da narava ukrepa sama, Zernez, Švica. Organizira: ALPARC.

28-29 oktober3. mednarodna delavnica o biotski raznovrstnosti v Jadranskem morju / 3rd International Workshop on Biodiversity in the Adriatic: Towards a representative network of MPAs in the Adriatic, Piran. Organizira: Zavod RS za varstvo narave.

2-4 november: konferenca Biodiversity Beyond 2010: Missed Targets, New Opportunities, Dublin, Irska. Organizira: IEEM.

3-4 november: seminar in delavnica Ecosystem services and Biodiversity: what is the link between the two?, Dunaj, Avstrija. Organizira: Alter-Net.

11-12 november: seminar European Learning Network on Functional AgroBiodiversity (ELN-FAB), Ljubljana. Organizira: ECNC v sodelovanju z DIVERSITAS in Evrospko okoljsko agencijo (EEA).

19. novemberConference on Green Infrastructure implementation, Bruselj, Belgija. Organizira: Evropska komisija.

2-5 maj 2011: Konferenca o vetrni energiji in vplivih na naravo / Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts, Trondheim, Norway.

Obiščite tudi koledar predavanj, vodenih izletov in drugih dogodkov v Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti. 

NARAVA NA KRATKO

Goršak imenovan za direktorja

Vlada Republike Slovenije je konec avgusta za direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko imenovala dr. Bernarda Goršaka, sedanjega vršilca dolžnosti direktorja. Imenovanje velja od 3. septembra 2010 za mandatno dobo štirih let. Več.

Krajinski park Strunjan: poročilo in program

Vlada RS je na seji 23. septembra 2010 potrdila Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2010 in Poročilo o delu Javnega zavoda Krajinski park Strunjan za leto 2009. Gradivo.

Dogovor o sodelovanju s hrvaškim ministrstvom

Predstavniki Ministrstva za okolje in prostor so se 16. in 17. septembra na srečanju s predstavniki hrvaškega Ministrstva za kulturo dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Ustanovili bodo skupno komisijo, okrepilo pa se bo tudi sodelovanje med parki, zlasti  pri prijavah na projekte iz programov EU.

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, telefaks: (01) 478 309 4593, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava