Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 148 / oktober 2013

SLOVENIJA

Analize izvajanja ukrepov

V okviru LIFE+ projekta Upravljanje so strokovnjaki dokončali analize doseganja ciljev in izvajanja ukrepov upravljanja Nature 2000 v  obdobju 2007-2013. Analize.

Analize bodo, skupaj s poročilom po Direktivi o habitatih, predstavili na 8. strokovnem posvetu z naslovom Pregled upravljanja območij Natura 2000, ki bo 13. novembra v Ljubljani. Organizira ga Zavod RS za varstvo narave. Posvet.

Naravoslovni dnevi v Ormoških lagunah in na Ptujskem jezeru

Sodelavci projekta LIFE + LIVEDRAVA so v Ormoških lagunah gostili naravoslovna dneva dveh bližnjih osnovnih šol, iz Ormoža in Brega. Več.

Sanacija pragu v Zalogu se začenja

V okviru LIFE+ projekta Ljubljanica povezuje so se pričela zemeljska dela pri sanaciji pragu v Zalogu. Več.

Odprli nov info center  v Strunjanskem parku

V Krajinskem parku Strunjan so odprli nove prostore za obiskovalce parka, solinarje in upravo parka. Preuredili so dve stari solinarski hišici. V manjši sta informacijski center za obiskovalce z razstavnim prostorom in uprava parka, v večji pa predstavitev solinarstva in prostori za solinarje. Več.

Mednarodna konferenca o varstvu volkov

Med 25. in 27. septembrom so v okviru LIFE+ projekta v Postojni organizirali mednarodno konferenco z naslovom Varstvo volkov v kulturni krajini. Namen konference je bil vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja na področju varstva volkov preko izmenjave znanj in izkušenj slovenskih in tujih raziskovalcev volkov, upravljalcev in študentov. Več.

Volkulja iz tropa Gotenica

Na podlagi prvega meseca spremljanja volkulje Jasne - z ovratnico opremljene alfa volkulje iz tropa Gotenica - ugotavljajo, da je goteniški trop obdržal približno enak teritorij, kot ga je imel v sezoni 2011-2012, ko so iz istega tropa spremljali nedominantnega samca Luko. Več.

Nova brunčana pot na Pohorju, izlov iz Gornjega kala

V mesecu septembru 2013 so v okviru LIFE+ projekta Wetman v neposredni bližini Rogle na Pohorju dokončali brunčano pot po barju na Ostruščici. Pot meri v dolžino 250 metrov, z osrednjo točko na samem barju. Več.

Konec septembra pa je Zavod RS za varstvo narave v sodelovanju z Ribiško družino Črnomelj v okviru istega projetka organiziral tradicionalni izlov tujerodnih vrst rib iz Gornjega kala. Osnovna namena akcije sta izboljšanje življenjskih razmer za močvirsko sklednico ter ozaveščanje udeležencev o pomenu primerne rabe mokrišč za to občutljivo vrsto. Več.

Učenci spoznavali tujerodne vrste

V okviru LIFE+ projekta Aquaviva so v septembru in oktobru 2013 na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah izvedli predavanja z naslovom Tujerodne invazivne vrste in njihov vpliv na biodiverziteto. Učenci in dijaki so izvedeli, kateri organizmi so grožnja ekosistemom celinskih voda. Več.

Na 44. sejmu Narava-zdravje so si obiskovalci na razstavnem prostoru Aquaviva ogledali živalske predstavnike biodiverzitete celinskih voda in podrobneje spoznali življenje vidre. Več.

Na sončni torek, 15. oktobra 2013, je ekipa Aquaviva predstavila projekt Živa voda na stojnici v središču Murske Sobote. Prekmurcem in ostalim obiskovalcem 5. sejma NVO Pomurje so predstavili vodne živali, ki živijo tudi v bližnji Muri. Več.

Strunjanski klif predstavljen na mednarodnem simpoziju v Veliki Britaniji

Klifi spadajo klifi med habitate, ki so najmanj izpostavljeni človeškim vplivom in kot taki so pravi biseri ohranjene narave. Razumeti in pravilno ovrednotiti pomen teh območij, opredeliti njihovo upravljavsko specifiko iz vidika rabe, kakor tudi opredeliti vpliv klimatskih sprememb, je bil osnovni izziv simpozija o obalnih klifih. Strunjanski klif je predstavila Barbara Vidmar in posebej izpostavila njegov naravovarstveni pomen. Več.

EVROPSKA UNIJA

Komisija Bolgarijo pošilja na sodišče

Bolgarija je na območju Kaliakra dovolila na tisoče vetrnih turbin in 500 drugih projektov, ne da bi zanje ustrezno presodili vplive na okolje in niso upoštevali kumulativnega učinka teh projektov. Evropska komisija je zato Bolgarijo v letu 2012 opozorila in država je v zadnjem letu spremenila predpise, da bi zmanjšala škodo in preprečila nove posege, ki bi lahko vplivali na območje. To po mnenju Komisije ni zadoščalo in primer je predala Evropskemu sodišču. Več (v angleškem jeziku).

Evropska komisija načrtuje poenostavitve

Komisija je sprejela ambiciozne ukrepe za poenostavitev evropske zakonodaje (ti. program REFIT pripravljeni za rast). Naturo 2000 je postavila na prvo mesto v sklopu tistih predpisov EU, ki jih bo vrednotila in preverjala ustreznost  (regulatory fitness). Mednarodne naravovarstvene organizacije so zato že napovedale, da bodo skrbno spremljale nadaljnje korake Komisije. Več v povzetku sporočila EK (slovenski jezik). Širše sporočilo EK.  (angleški jezik).

BRANJE

Natura 2000 – stanje ohranjenosti

Objavljeno je magistrsko delo Mateja Petkovška: Kazalci ekološko-morfološkega stanja vodotokov kot pokazatelji stanja ohranjenosti evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območjih NATURA 2000 (pdf, 172 strani).

Zbornik in predstavitve konference o volku

International conference: Wolf Conservation in Human Dominated Landscapes Book of abstracts, ur. Hubert Potočnik idr., Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2013 (pdf, 70 strani), predstavitve pa so zbrane na dnu spletne strani SloWolf Publikacije.

Predstavitve z delavnice SloWolf

V okviru LIFE+ projekta SloWolf so objavili predstavitve z delavnice s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki je bila septembra 2013, in sicer Andrej Andoljšek: Stališča KGZS do problematike škod po volkovih (pdf, 2 strani), Peter Skoberne: Problemi ter predlogi rešitev pojavljanja škod ter izplačevanja odškodnin (pdf, 12 strani), Irena Kavčič idr.: Analiza učinkovitosti dobrih praks zaščite domačih živali – primeri dobre prakse (pdf, 18 strani), Rok Černe in Irena Kavčič: Učinkovitost elektromrež in obnašanje zveri pri napadih (pdf, 18 strani),  Karmen Zahariaš: Uporaba pastirskih psov za preprečevanje škod zaradi velikih zveri (pdf, 20 strani) ter Matej Vidrih: Značilnosti prilagojene pašne reje domačih živali na območju stalenga ali občasnega pojavljanja velikih zveri (pdf, 46 strani). 

Objavili so tudi poročili Primeri dobre prakse (pdf, 34 strani) in Upoštevanje prisotnosti velikih zveri pri upravljanju z divjadjo (pdf, 40 strani).

Brošura Ljubljanica povezuje

V okviru LIFE+ projekta Ljubljanica povezuje so izdali brošuro projekta (pdf, 12 strani).

N-vestnik

Izšla je tretja letošnja številka N vestnika, ki ga izdaja Zavod RS za varstvo narave.

Acta biologica Slovenica

Izšla je nova številka revije Acta biologica Slovenica (1/2013). Simona Strgulc Krajšek in Marko Novak pišeta o plodovih ambrozije v paketih hrane za ptice, Gregor Torkar in Petra Mohar pa predstavljata vzojno-izobraževalne učinke poletnih taborov.

Natura Sloveniae

Izšla je revija za terensko biologijo Natura Sloveniae št. 1/2013.

Poročila o trgovini z ogroženimi vrstami

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo več poročil o izvajanju Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi rastlinskimi in živalskimi vrstami (CITES), in sicer: Nacionalno dvoletno poročilo 2011 - 2012 (pdf, 30 strani), nacionalno poročilo 2011 (pdf, 42 strani) in nacionalno poročilo 2012 (pdf, 39 strani).

Noemis

Pri Jarini so pripravili novo spletno stran NOEMIS (Naravovarstvena in Okoljska Etična MIsel na Slovenskem), njen namen je prispevati k povezovanju misli v dobro narave in njenega človeka.  Za začetek so oblikovali bibliografijo naravovarstvene in okoljske etike slovenskih avtorjev ali slovenskih prevodov tujih avtorjev.

Zeleni prehod za medveda, zaščita drobnice pred volkovi

Objavljeno je diplomsko delo Mojce Gönc Analiza možnosti za postavitev zelenega prehoda za velike zveri na primeru rjavega medveda (Ursus arctos) na območju Unca, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2012 (pdf, 122 strani) in diplomsko delo Petre Muhič: Analiza učinkovitosti zaščite drobnice pred napadi volkov (Canis lupus L.) v jugovzhodni in jugozahodni Sloveniji, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 2013 (pdf, 90 strani).

Invazivne tujerodne vrste ob Sotli

Objavljeno je magistrsko delo Maje Haler: Pojavljanje in pogostost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst glede na spremenjenost obrežnega pasu reke Sotle (pdf, 126 strani).

Ključ za lišaje Slovenije

Objavljen je nov interaktiven ključ za določanje lišajev Slovenije (Pier Luigi Nimis, Franc Batič, Jana Laganis).

Zavarovana območja in program LEADER

Objavljeno je gradivo s strokovnega posveta Predstavitev novosti Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 in projektov v zavarovanih območjih, sofinanciranih s sredstvi LEADER, ki je potekalo 10. oktobra 2013, na Gradu Podsreda.

Pivška jezera na spletu

Na novi spleti strani Pivška jezera so predstavljeni jezera, ekomuzej in ustanavljanje krajinskega parka.

Narava v naslednji finančni perspektivi

Na posvetu parlamentarne skupine Globe v Državnem zboru 14. junija 2013 je dr. Darij Krajčič razmišljal na temo: Razvoj z naravo, izzivi za naslednjo finančno perspektivo. Magnetogram predstavitve.

Varstvo volkov kot zaščitene vrste v Sloveniji

Pravna klinika za varstvo okolja pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je pripravila gradivo Pravno varstvo volkov v Sloveniji (pdf, 6 strani).

O volku in medvedu na Radio Slovenija

V radijski oddaji Studio ob 17h Zveri v (našem) okolju? so 10. oktobra 2013 sodelovali Marko Jonozovič (Zavod za gozdove Slovenije), dr. Miha Krofel (projekt SloWolf), Boris Grabrijan (Zveza društev rejcev drobnice) in Branko Ravnik (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje).

Predavanja Modri planet

Prirodoslovni muzej Slovenije je v letošnjem letu organiziral cikel predavanj z naslovom Modri planet 2013 – Ljubljana. Predavali so Anton Brancelj: Visokogorska jezera, Boris Kryštufek: Bobrova vrnitev in Aleksander Koren: Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN.

Bilten LIFE+

Izšla je septembrska številka biltena Evropske komisije LIFE+. Posvečena je zlasti novim socialnim medijem (Facebook, Twitter, Flickr) in njihovi rabi v LIFE+ projektih.

IUCN European Newsletter

Oktobrska številka biltena, ki ga izdaja mednarodna organizacija IUCN, je posvečena invazivnim tujerodnim vrstam.

Zelena infrastruktura

Evropska komisija je izdala publikacijo o investicijah v zeleno infrastrukturo The Guide to Multi-Benefit Cohesion Policy Investments in Nature and Green Infrastructure (pdf, 125 strani).

Hitra obnova opuščenih vlažnih travnikov

Novejša raziskava kaže, da je mogoče travišča, ki so bila opuščena pred manj kot 40 leti, hitro obnoviti. Proučevali so vzroke za opustitev in ključne dejavnike uspešne obnove.

Načrt upravljanja s sodelovanjem

Na podlagi ti. Akwe: Kon smernic je na Finskem nastal načrt upravljanja in rabe zeljišč, pri pripravi katerega so sodelovali tudi predstavniki prvobitnega ljudstva Saami/Laponci: Application of Akwé: Kon Guidelines in the Management and Land Use Plan for the Hammastunturi (pdf).

NAPOVEDNIK


4. november 2013: izteče se rok za oddajo pripomb na osnutek  Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.

6. november 2013: izteče se rok za prijave na razpis CMS za male projekte za ohranjanje vodnih ptic selivk.

7. november: 3. posvet parlamentarne skupine GLOBE  Natura 2000 kot izziv in priložnost, Ljubljana.

12-13 november 2013: mednarodna konferenca International conference on balancing renewable energy and nature in the Alps, Brig, Švica.

13. november 2013: 8. strokovni posvet  Pregled upravljanja območij Natura 2000, Ljubljana.

25-26 november 2013: seminar Evropske komisije in držav članic o upravljanju območij Natura 2000 – Alpine seminar, Gradec, Avstrija.

11. januar 2014: izteče se rok za prijave na natečaj za štipendije princa Bernarda za ohranjanje narave / Prince Bernard Scholarships for Nature Conservation.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

NARAVA NA KRATKO

Različni pogledi o širitvi seznama lovnih vrst ptic

Predstavniki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) in drugih nevladnih organizacij so ministru za kmetijstvo in okolje predali peticijo proti lovu na ptice. Več.  Ministrstvo se je odzvalo na sporočilo medijem DOPPSa. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75,  arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava