Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 152 / februar 2014

SLOVENIJA

Komisar Potočnik v slovenskem parlamentu tudi o Naturi 2000

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je 14. februarja 2014 v Državnem zboru Republike Slovenije predstavil delovne naloge Komisije v letu 2014 in dosežke njegovega mandata. Izpostavil je tudi omrežje Natura 2000. Več.

Spremenjeni uredbi o zavarovanih vrstah

Ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo se je spremenila Direktiva o habitatih, zato smo tudi v Sloveniji spremenili sezname vrst rastlin in živali, ki se varujejo. To urejata Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah in Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, obe sta bili objavljeni v Uradnem listu št. 15/2014. Dodanih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji ni. Več.

Javna razprava za Zakon o ohranjanju narave zaključena

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje predlaga, da bi  dolgoročno zmanjšali število postopkov, številne naj bi poenostavili: Uvedli naj bi vodenje evidence odškodnin za škodo, ki jo povzročijo živali zavarovanih vrst. Do sprememb naj bi prišlo tudi na področju naravovarstvenih pogojev in soglasij ter organiziranosti ohranjanja narave. Javna razprava se je zaključila 24. februarja 2014. Več.

Delavnica o upravljanju slovensko-hrvaških prekomejnih območij Natura 2000

V Zagrebu je bila 24. januarja 2014 Delavnica  o upravljanju slovensko-hrvaških prekomejnih območij Natura 2000 v novi finančni perspektivi / Workshop in management of Croatian-Slovenian crossborder Natura 2000 sites in the new financial perspective.  Sodelovalo je 51 udeležencev iz obeh držav. Predstavitve.

Projekt Življenje ponoči zaključen

Ob zaključku projekta LIFE+ Življenje ponoči so 30. januarja 2014 v Ljubljani organizirali konferenco, z več kot 70 udeleženci. Več.

Razgovori o ustanovitvi Krajinskega parka med Ormožem in Središčem ob Dravi

V sklopu projekta LIVEDRAVA si prizadevajo ustanoviti Krajinski park med Ormožem in Središčem ob Dravi, ki bo postal mednarodno prepoznaven krajinski park. Aktivnosti vodijo Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Občina Središče ob Dravi in Občina Ormož. Več.

Želv sklednic v solinah nepričakovano mnogo

Vmesni rezultati spremljanja številčnosti populacije želve sklednice, ki poteka v okviru projekta LIFE MANSALT v Krajinskem parku Sečoveljske soline, kažejo, da je želv kar trikrat več, kot so kazale prvotne ocene. Več.

Dragocena mokrišča

Kot partner v projektu LIFE Wetman - Ohranjanje in upravljanje slovenskih sladkovodnih mokrišč je Televizija Slovenija pripravila izobraževalno-dokumentarni film Dragocena mokrišča. Premierno je bil film predvajan 2. februarja 2014 na TV Slovenija, na dan mokrišč. Več.

Obnove mrtvic na Muri

Izvedba hidroloških del obnove mrtvic ob Muri v sklopu projekta LIFE Wetman se bliža zaključku. Hidrološka dela na večji mrtvici Nagy Parlag, ki so potekala več mesecev, so bila zaključena konec januarja. Zaključili so tudi večji del ureditev brežin v gramoznici Lakoš. Konec januarja so se pričela dela tudi na projektni mrtvici Petišovsko jezero (Csiko Legelo).  Več.

O dnevnih metuljih Goričkega

Goričko - s svojo razgibanostjo terena, vlažnimi travniki in prisojnimi pobočji - nudi življenski prostor mnogim vrstam metuljev. Hkrati je podvrženo močnemu intenziviranju kmetijstva in opuščanju tradicionalne rabe kmetijskih površin. O veliki pestrosti dnevnih metuljev na tem zavarovanem in Natura 2000 območju je predavala Barbara Zakšek v Biološkem središču v Ljubljani.


EVROPSKA UNIJA

Komisija načrtuje preverjanje ustreznosti

Direktorat za okolje je na spletu predstavil program aktivnosti, s katerimi bodo preverjali ustreznost Nature 2000 in širše, direktive o habitatih in direktive o pticah. Aktivnosti se pričenjajo marca 2014, zaključiti jih nameravajo v dveh letih. Več.

Komisar Potočnik ob svetovnem dnevu prostoživečih vrst

Tretjega marca smo prvič praznovali  svetovni dan prostoživečih vrst. Komisar za okolje Janez Potočnik je ob tem pozval: Obvarujmo živali v naravi. Več.

Nezakonita trgovina z ogroženimi vrstami

Evropska komisija je odprla javno razpravo o nezakonitem trgovanju s prostoživečimi vrstami, ki poteka tudi preko mednarodnih kriminalnih družb, njegovobseg pa je vse večji. Rok za pripombe je 10. april 2014. Več.

Za zmanjšanje vpliva dušika na območja Natura 2000

Na spletni strani Evropske komisije je objavljeno poročilo o aktivnostih za zmanjšanje vpliva dušika na območja Natura 2000, ki so ga pripravili na Nizozemskem: Recovery strategies for nitrogen-sensitive habitatsPoročilo.

 

BRANJE

Monitoring rib in piškurjev

Na spletni strani smo objavili Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib in piškurjev - poročilo, Samo Podgornik idr., Zavod za ribištvo Slovenije, Ljubljana, 2008 (pdf, 100 strani).

Določevalni ključi – interaktivni vodniki

Triglavski narodni park je v sodelovanju z Univerzo v Trstu pripravil interaktivne vodnike za spoznavanje in določanje organizmov v naravi. Namenjeni so posameznikom kot pomoč pri spoznavanju rastlinskih vrst ter učiteljem in učencem kot učni pripomoček pri pouku biologije in naravoslovja.

Trdoživ

V reviji Trdoživ št. 4/2013 sta, med drugim, objavljena tudi članka Slavka Polaka: Harlekinska polonica – nevarnost z vzhoda, ter Petre Hladnik in Igorja Nekrepa: Tujerodna zlata rozga, nadloga Ljubljanskega barja.

Acta Biologica Slovenica

Društvo biologov Slovenije je izdalo novo številko strokovne revije Acta Biologica Slovenica (2/2013).

Natura Sloveniae

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Nacionalni inštitut za biologijo sta izdala novo številko revije za terensko biologijo Natura Sloveniae (2/2013). Melita Vamberger, Marijan Govedič in Gregor Lipovšek pišejo o recentni razširjenosti, ekologiji in varstvu močvirske sklednice v Beli krajini , avtorji so podali tudi predloge za razširitev omrežja Natura 2000. Primož Presetnik, Monika Podgorelec in Alenka Petrinjak se sprašujejo, ali je dvobarvni netopir v Sloveniji pogost. David Stankovič in Katja Poboljšaj pa objavljata nove podatke o razširjenosti laške žabe v slovenski Istri.

Geologija Krasa

Pri Geološkem zavodu Slovenije je izšla monografija Geologija Krasa, ki obravnava ozemlje matičnega Krasa.  V celoti jeprevedena v angleški jezik. Več.

Znamenja trajnosti

Andragoški center je leta 2013 izdal publikacijo Znamenja trajnosti, v kateri so tudi prispevki Boštjana Anka, Alenke Gaberščik, Bernarda Goršaka, Avgusta Lenarja,  Jožeta Miheliča in Andreja Sovinca.

BiosWeb

Zavod za ribištvo Slovenije vas vabi k ogledu nove spletne strani BiosWeb, ki vsebuje agregirane podatke iz biološke podatkovne zbirke. Na strani boste našli ribiške, biološke in ekološke podatke o morskih in sladkovodnih vrstah.

Predavanje o risih

Predavanje Tomaža Skrbinška Risi v Sloveniji izumirajo!, na dogodku TEDx Ljubljana je dostopno tudi neposredno na spletu (15 minut).

Dragocena mokrišča

Film TV Slovenija Dragocena mokrišča je objavljen na spletu (33 minut).

Sredozemski vranjek in varstvo slovenskega morja

V Prirodoslovnem muzeju je do sredine maja 2014 na ogled razstava Sredozemski vranjek in varstvo slovenskega morja. Več.

Bilten Natura 2000

Evropska komisija je izdala novo številko biltena Natura 2000. Tu je objavljena nova verzija Natura barometra, na podlagi podatkov iz leta 2012. Slovenija ostaja na prvem mestu glede na delež državnega ozemlja v tem omrežju. Po površini je na prvem mestu Španija, po številu območij pa Nemčija. Posvečajo se tudi invazivnim tujerodnim vrstam (pdf, 16 strani).

Zelena infrastruktura

Evropska komisija je izdala brošuro o zeleni infrastrukturi: Green Infrastructure (pdf, 24 strani).

Kartiranje habitatnih tipov

Evropska okoljska agencija je objavila publikacijo Terrestrial habitat mapping in Europe: an overview (pdf, 154 strani), ki prestavlja tudi različne rabe rezultatov kartiranja.

Kmetijska biotska raznovrstnost

V reviji Journal for Nature Conservation (januar 2014) je objavljen članek Bena Delbaerea idr. o pregledu evropskih politik na temo kmetijske biotske raznovrstnosti European Policy Review: Functional agrobiodiversity supporting sustainable agriculture.

Svetovni atlas biotske raznovrstnosti celinskih voda

Od konca januarja je javno dostopen prvi svetovni atlas biotske raznovrstnosti celinskih voda / Global Freshwater Biodiversity Atlas. Prinaša prostorske informacije in razporeditev vrst.

Upravljalske kategorije za zavarovana območja

IUCN je izdal smernice za uporabo upravljalskih kategorij za zavarovana območja Nigel Dudley idr.: Guidelines for applying protected area management categories including IUCN WCPA best practice guidance on recognising protected areas and assigning management categories and governance types (pdf, 143 strani).

V Avstriji so območja Natura 2000 na mejah med deželami slabo povezana

V Avstriji je pristojnost določanja omrežja Natura 2000 v celoti prepuščena deželam. Nova raziskava kaže, da so ta območja zato slabo povezana z območji v sosednjih deželah in tudi v sosednjih državah. Nasprotno pa so v  Nemčiji, Italiji in Španiji s koordinacijo med deželami oz. regijami in na državni ravni dosegli, da so povezave med območji boljše. Več.

Članka o naravi Triglavskega narodnega parka v novi knjigi

Pri založbi Springer je izšla knjiga Managing Protected Areas in Central and Eastern Europe Under Climate Change v kateri so zbrani rezultati projekta HABIT-CHANGE. Objavljena sta članka Monitoring concept of climate-induced impacts on peat bog vegetation in Pokljuka plateau in Triglav National Park, Slovenia ter Concept for the monitoring of climate induced impacts on rock ptarmigan (Lagopus muta) in Triglav National Park, SloveniaVeč.

NAPOVEDNIK

10. marec 2014: rok za oddajo fotografij na natečaj Živa voda (projekt LIFE+ Aqaviva).

24-25 marec 2014: mednarodna konferenca Beyond economic valuation. Alternative ways to express the value of biodiversity in science and policy, Bruselj, Belgija.

2-3 april 2014: delavnica Natura Ljudje - za večjo vključitev ljudi in krajevnega gospodarstva v Naturo 2000 / Natura People workshop – Increasing engagement of people and local economies with Natura 2000, Sint-Andries, Belgija.

3. april 2014: mednarodna konferenca International Biodiversity & LEADER Conference, Dunaj, Avstrija.

1. maj 2014: rok za prijave za štipendije za naravno dediščino Alfreda Toepferja.

10-12 maj 2014: mednarodna konferenca: Heritage Interpretation and Tourism - Enhancing the tourist's experience and benefitting host communities, Primošten, Hrvaška.

12-13 maj 2014: mednarodna konferenca o narodnih parkih in zavarovanih območjih: The John Muir Conference 2014, Perth, Škotska.

12-24 maj 2014: Zasedanje Znanstvenega odbora Komisije za kitolov / Scientific Committee Annual Meeting 2014 (SC65B), Bled.

22. maj: mednarodni dan biotske raznovrstnosti / International Biodiversity Day

24. maj: evropski dan parkov / European Day of Parks

31. maj 2014: rok za prijave na mednarodni natečaj: CLIC Completition For Landscapes/ CLIC natečaj za krajine.

3-8 avgust 2013: mednarodna konferenca 9th European Conference on Ecological Restoration, Oulu, Finska.

20-23 avgust 2014: 7. mednarodna konferenca Monitoring and Management of Visitors in Recreational and Protected Areas, Talin, Estonija.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

12-19. november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

 

Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si

 

NARAVA NA KRATKO

Spremenjeni uredbi o zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 15/2014) in Uredbo o spremembi in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 15/2014).

Spremenjen Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park

Vlada je 30. januarja 2014 sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 10/2014).

Slovenija podpira pristop EU k CITES

Vlada RS je 30. januarja sprejela stališče, da podpira pristop Evropske unije h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Več.

Obisk predstavnika Mednarodne komisije za kitolov

Državna sekretarka mag. Andreja Jerina je 5. februarja sprejela generalnega sekretarja Mednarodne komisije za kitolov (IWC) Simona Brockingtona. Več o  IWC.

Kadrovske odločitve

Vlada RS je v svet Javnega zavoda Kozjanski park imenovala  mag. Nives Nared, predstavnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje,  mag. Bogdana Pungartnika, predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Danico Cerar, predstavnico Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, prof. Anko Aškerc, predstavnico Ministrstva za kulturo in Teo Pirih, predstavnico Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Več.

V svet Javnega zavoda Ljubljansko barje sta bila imenovana dr. Tatjana Čelik in Tomaž Jančar. Ob zaključku  javnega poziva sta namreč prejela največ glasov izmed predlaganih predstavnikov nevladnih organizacij. Več.

Na konstitutivni seji Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ki je bila 10. februarja 2014, je bil za enega od podpredsednikov izvoljen  Tomaž Jančar (Društvo za opazovanje in preučevanje ptic DOPPS). Med člani pa sta tudi dr. Mihael Jožef Toman, Univerza v Ljubljani in dr. Andrej Kranjc, Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Več.

Državni zbor o izvajanju Zakona o Triglavskem narodnem parku

Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Državnega zbora je  23. januarja 2014 obravnaval izvajanje Zakona o triglavskem narodnem parku in predlagal Vladi RS, naj v roku štirih mesecev prouči potrebo po spremembi tega zakona. Stenogram.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava