Skip to main content

Bilten e Natura 2000, št. 158 / avgust 2014

SLOVENIJA

Košnja na stari način

V nedeljo 17. avgusta je na Rogli na Pohorju že drugič  potekala prireditev Košnja na stari način. Dogodek je namenjen ohranjanju tradicionalne ročne košnje pohorskih planj, ki so območje Natura 2000 po dveh direktivah. V prireditvenem šotoru so predvajali projekcijo Varstvo metuljev v Sloveniji in na Pohorju, ki jo je pripravilo društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije. Društvo na  Pohorju izvaja tudi monitoring borovničevega mnogooka, značilnega metulja Pohorskih planj.  Več.

 

Vranjek Ari na 26. britanskem sejmu opazovanja ptic

Britanski sejem opazovanja ptic »British Birdwatching Fair« je največji svetovni dogodek, posvečen naravi. Na letošnjem, ki je potekal sredi avgusta v  Angliji, so  predstavil tudi vranjeka Arija, v slikanici »Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje«, ki je nastala v okviru projekta SIMARINE-NATURA. Več.


O kačjih pastirjih v Beli Krajini

Slovensko odonatološko društvo in Zavod RS za varstvo narave sta v okviru projekta LIFE WETMAN organizirala terenski vikend kačjih pastirjev Bele krajine.  Preučevali so te pisane akrobate in se spoznali z različnimi vrstami in njihovo ekologijo. V Črnomlju so organizirali tudi večerno predavanje. Več.


Mladi kajakaši za čiste celinske vode

V okviru projekta LIFE AQAVIVA so konec julija na povabilo Kajakaške zveze Slovenije obiskali udeležence tabora mladih kajakašev v Bohinju. Mladim športnikom so predstavili živali, s katerimi si delijo celinske vode. Opozorili so jih tudi na problematiko tujerodnih invazivnih vrst. Mladi kajakaši so se izkazali za velike zagovornike ohranjanja čistih celinskih voda in bodo nova znanja širili naprej. Več.


Modeli o vplivu človeka na vodno biotsko raznovrstnost

V sklopu projekta Aquaviva so izdelali dva para treh demonstracijskih modelov, ki predstavljajo vpliv človeka na vodno biodiverziteto na ekosistemskem, habitatnem in vrstnem nivoju. Modele lahko preizkusite v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri in v Vaškem domu v Gornjih Petrovcih. Več.

 

Razpis za sofinanciranje projektov LIFE

Ministrstvo za Kmetijstvo in okolje je objavilo Javni razpis za odločitev o sofinanciranju projektov s programskega področja LIFE za leto 2014. Rok za prijave je 15. september 2014.

 


EVROPSKA UNIJA

Razpisa za študijo in za podporo

Evropska komisija je objavila razpis za študijo Pilot on-farm projects to test result-based remuneration schemes for the enhancement of biodiversity – RBAPS 2014. Vrednost projekta je 2 milj. EUR, rok za prijave je 15. september 2014.

Komisija je objavila tudi javni razpis za podporo EU platformi za sobivanje človeka in velikih zveri: Service contract for technical support for an EU platform on coexistence between people and large carnivores, rok se izteče 4. septembra 2014.


BRANJE

Velike zveri

Na spletni strani Velike zveri so objavljena strokovna gradiva na temo odstrela velikih zveri za obdobje 1. 10. 2014 - 30. 9. 2015.

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Tine Čujec: Stališča rejcev drobnice do volka, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, 2014 (pdf, 53 strani). 

 

Strategija in akcijski načrt ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 

Na spletu je objavljena Uvodna predstavitev priprave strokovnih podlag za pripravo Strategije in akcijskega načrta ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji 2015-2025, ki je bila junija 2014.


Proteus

V številki maj/junij Jože Skumavec predstavlja drevesno dediščino v blejskih parkih in okolici. Miha Krofel na kratko poroča o opažanjih rakuna v Sloveniji. Petra Draškovič piše o etiki v naravoslovni fotografiji.


Živa voda – od biodiverzitete do pipe

V okviru projekta LIFE AQALUTRA so pripravili zgibanko Živa voda – od biodiverzitete do pipe, avtorji so Borut Urbanič, Maja Pavlin Urbanič in Marjana Hönigsfeld Adamič (pdf, 5 strani). Zgibanka spremlja modele, razstavljene v Tehniškem muzeju v Bistri in v domu v Gornjih Petrovcih.


Invazivne vrste

Zavod RS za šolstvo je avgusta pripravil študijski srečanji za srednješolske učitelje geografije v Slovenski Bistrici in Postojni. Osrednjo strokovno-geografsko temo o pionirskih rastlinskih vrstah, ki se pojavljajo na golih terenih, in o invazivnih rastlinah je predstavila Valentina Brečko Grubar z Univerze na Primorskem. VečGradivo (pptx). Delovni list.

Na spletu so objavljeni magistrski deli Mateje Poljanšek: Prenos evropske strategije o invazivnih tujerodnih vrstah v slovenski prostor, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2013 (pdf, 318 strani) in  Maje Haler: Pojavljanje in pogostost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst glede na spremenjenost obrežnega pasu reke Sotle, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2013 (pdf, 126 strani) ter diplomski projekt Mateja Babiča: Potencialne nove invazivne rastline na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2012 (pdf, 24 strani).


Natura 2000

Na spletu so objavljena magistrska dela, vezana na Naturo 2000, Mateja Nose: Sodelovanje javnosti pri doseganju ciljev omrežja Natura 2000 in izvajanju Vodne direktive, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2014  (pdf, 278 strani); Andrej Medved: Upravljanje travišč na posebnih varstvenih območjih Natura 2000 v Slovenski Istri, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2013 (pdf, 149 strani), Igor Kopše: Monitoring strukturne pestrosti gozdnih habitatnih tipov Nature 2000 s podatki gozdnih inventur, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2013 (pdf, 140 strani) ter Matej Petkovšek: Kazalci ekološko-morfološkega stanja vodotokov kot pokazatelji stanja ohranjenosti evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območjih NATURA 2000, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2013.

 

Močvirska sklednica

Na spletu je objavljeno diplomsko delo Kim Ferjančič: Močvirska sklednica v Krajinskem parku Sečoveljske soline, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju, 2013 (pdf, 73 strani).

 

Planine in načrtovani park Kamniško-Savinjske Alpe

Na spletu je objavljeno magistrsko delo Maje Vilfan: Presoja ukrepov kmetijske politike pri ohranjanju planin na območju načrtovanega regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2014 (pdf, 166 strani).


Indikator naravnosti gozdov

Evropska okoljska agencija je objavila publikacijo Developing a forest naturalness indicator for Europe (pdf, 64 strani).

 

NAPOVEDNIK

30. avgust 20148. Dan delfinov, Piran.

5. september 2014: predstavitev knjige Stanislava Gomboca in Blaža Šegule Pojoče kobilice Slovenije, Grad Podsreda, Kozjanski park.

5-6 september 2014: znanstveni posvet ob 90. letnici prvega zavarovanja Doline Triglavskih jezer

10-11 september 2014: delavnica ALPARCA Spremljanje preoblikovanja biotske raznovrstnosti z namenom dokumentirati vplive podnebnih sprememb v alpskih zavarovanih območjih, Narodni park Gran Paradiso, Italija.

28. september – 1. oktober 2014: letna konferenca EUROPARC Understanding the value of nature, Killarney, Irska.

11-18 september 2014: Zasedanje Komisije za kitolov / Biennial Commission Meeting 2014 (IWC65), Portorož.

23-24 september 2014: konferenca Results Based Agri-environment Schemes: payments for biodiversity achievements in agriculture, Bruselj, Belgija.

6-7 oktober 2014: konferenca CEEweb for Biodiversity’s Conference on Green Infrastructure – Preserving our Natural Capital: Policy and Practice, Budimpešta, Madžarska.

27-31 oktober 2014Simpozij o ohranjanju pomembnejših sredozemskih morskih habitatnih tipov, Portorož.

5-8 november 2014: evropski kongres The First European Congress on Land Stewardship, Barcelona, Španija.

12-19 november 2014: svetovni kongres IUCN: World Parks Congress, Sydney, Avstralija.

25-27 november 2014: delavnica MedPAN network sharing-experience workshop, Albanija.


Napovedi predavanj, vodenih izletov in naravovarstvenih akcij objavljamo na spletni strani www.za-ljubitelje-narave.mop.gov.si.


NARAVA NA KRATKO

Narava se vrača na Ministrstvo za okolje in prostor

Državni zbor obravnava osnutek zakona, ki predlaga ustanovitev Ministrstva za okolje in prostor. Tako ministrstvo je obstajalo že do leta 2012 (arhivska spletna stran), ko je področje Okolje prešlo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Iz letnega programa dela Vlade v odstopu izhaja, naj bi do konca leta 2014 Vlada sprejela še dva akta s področja ohranjanja narave: Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (gl. osnutek) in Program upravljanja območij Natura 2000 2014-2020 (gl. gradivo).

 

V. d. direktorja Krajinskega parka Goričko

Vlada RS je 26. avgusta 2014 imenovala Stanislavo Dešnik za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Delo prične s 3. 9. 2014 in ga opravlja do imenovanja direktorja Javnega zavoda Krajinski park Goričko, vendar najdlje eno leto. Več.

 

Osnutek pravilnika o odvzemu velikih zveri

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 19. septembra 2014. Več.


Dejavnost inšpektorata

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje je na spletu objavil informacijo Nadzor vožnje v naravnem okolju in varstvo samoniklih gliv. Več.

 

Če želite zanimivosti o vašem delu v zvezi z Naturo 2000 sporočiti tudi drugim, nam jih pošljite in objavili jih bomo. Prispevke naslovite urednici e-biltena (breda.ogorelec@gov.si). Če eNature ne želite prejemati, pišite na isti naslov.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22 / Dunajska cesta 47, 1000, Ljubljana. Telefon: (01) 478 7400, spletna stran: www.natura2000.gov.si, neposredna povezava na arhiv eNature do številke 75, arhiv od 76 dalje

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava